Munien myynti

Kananmunien suoramyynti alkutuotantopaikalta

Kananmunien tuottaja voi luovuttaa tuottamiaan kananmunia suoraan lopulliselle kuluttajalle alkutuotantopaikalta. Tuottaja saa myydä munia myös paikallisella torilla tai ovelta ovelle myyntinä. Näin suoramyytävien munien sallittu enimmäismäärä on 20 000 kg vuodessa (Valtioneuvoston asetus 1258/2011 2 § kohta 6). Munien ei tarvitse olla laatu- eikä painoluokiteltuja. Torilla myytäviin kananmuniin on leimattava tuottajakoodi. Jos tuottajalla on enintään 50 munivaa kanaa, vapautetaan hänet munien leimauksesta torimyynnissä (tuottajan nimi ja osoite on kuitenkin ilmoitettava myyntipaikalla). Myöskään poikkeusalueen kananmunien tuottajan ei tarvitse leimata torilla myytäviä kananmunia.

Kananmunien tuottaja ei saa toimittaa tuottamiaan kananmunia ilmoitettuihin elintarvikehuoneistoihin eikä laitoksiin. Nk. poikkeusalueen, joka käsittää entiset Lapin, Oulun ja Ahvenanmaan läänit sekä Itä-Suomen läänissä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat, tuottaja voi toimittaa alkutuotannon toimijana tuottamiaan kananmunia poikkeusalueella suoraan kuluttajille kananmunia myyvien kauppojen lisäksi kuluttajille ruokaa valmistaville ja tarjoileville toimijoille, kuten ravintoloihin ja lounaspaikkoihin enintään 30 000 kg vuodessa ilman kananmunien laatu- ja painoluokitusta sekä leimausta (Valtioneuvoston asetus 1258/2011 3 § kohta 4).

Muiden linnunmunien suoramyynti alkutuotantopaikalta

Muita linnunmunia kuin kananmunia (esim. viiriäinen, hanhi, ankka, strutsi) tuottaja saa myydä tai luovuttaa suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kg vuodessa (Valtioneuvoston asetus 1258/2011 2 § kohta 7).

Muita linnunmunia tuottaja voi toimittaa suoraan tilalta paikalliseen vähittäismyyntiin enintään 5 000 kg vuodessa (Valtioneuvoston asetus 1258/2011 3 § kohta 5).

Ulkokananmunien myyntiin täsmennyksiä lintuinfluenssasta johtuen 24.2.2017

Varotoimenpiteenä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi ulkokanoja koskee, tietyin poikkeuksin, ulkonapitokielto alkaen 1.12.2016. Kielto on annettu MMM asetuksella 1021/2016 ja jonka vaatimuksista sekä sen sisältämistä kanojen ulkonapidon edellytyksistä tiedotettiin 25.11.2016. Yksi ulkonapidon edellys on tuottajan kunnaneläinlääkärille viimeistään 15.12 tekemä ilmoitus kanojen ulkonapidosta. Lintuinfluenssatilanteen jatkumisen vuoksi Evira tarkensi 30.12.2016 ohjeistustaan siipikarjan ulkonapitokiellosta.  Ohjeistuksessa muun muassa tiukennettiin vaatimuksia ulkokanatarhan suojaverkotuksen suhteen sekä asetettiin sitä koskeva maantieteellinen alue.

 Ulkokananmunien tuotantoa ja kaupanpitämistä säädellään komission asetuksella 589/2008. Asetuksen liitteen II mukaisesti kanat voivat olla korkeintaan 12 viikkoa sisätiloissa kanalassa munintakauden aikana, jotta niiden tuottamia kananmunia voidaan markkinoinnissa edelleen kutsua ulkokanojen muniksi. Tämä aikaraja koskee myös eläinten terveyden suojelemiseen liittyviä määräyksiä kuten nyt lintuinfluenssan vuoksi voimassaoleva ulkonapitokielto ao. maantieteellisellä alueella.

 Täsmennyksenä 12 viikon aikarajan alkamiskohtaan, katsotaan se tuottajakohtaisesti alkavaksi:

  • 1.12.2016 niiden tuottajien osalta, jotka eivät tehneet 15.12.2016 mennessä ilmoitusta kunnaneläinlääkärille kanojen ulkonapidosta
  • 31.12.2016 niiden tuottajien osalta, jotka tekivät em. ilmoituksen mutta ulkokanatarhan suojaus ei vastaa Eviran 30.12.2016 tarkentamaa ohjeistusta
  • Jos ilmoituksen antanut tuottaja on aloittanut kanojen sisälläpidon ennen 30.12.2016, alkaa 12 viikon aikaraja hänen osaltaan ao. päivästä.
  • Epäselvyyksien välttämiseksi niitä tuottajia, joiden ulkokanatarha vastaa Eviran 30.12.2016 tarkentamaa ohjeistusta ja jotka pitävät kanoja ulkona, pyydetään ilmoittamaan tästä kunnaneläinlääkärille.

 Niitä kananmunia, joiden munintapäivä ylittää kanaparven 12 viikon sisälläolojakson, ei saa markkinoida ulkokananmunina vaan ne on markkinoitava lattiakananmunina. Tämä 12 viikon jälkeinen markkinointirajoite koskee kaikkia sisällä pidettävien kanaparvien munia, joiden munintapäivä on ministeriön asettaman kanojen ulkonapitokiellon voimassaoloaikana.

 Sektorilla on ollut puhetta, että poikkeuksena ulkokananmunien markkinointikieltoon olisivat ne tapaukset joissa ulkokanojen pitäjä uusii kanaparven. On ehdotettu, että munia voisi markkinoida ulkokananmunina uuden kanaparven munintakauden alkamisesta siihen saakka kunnes munintapäivä ylittää parven sisälläolon ensimmäiset 12 viikkoa. Tähän liittyen komissio antoi 23.2.2017 suullisen tulkinnan, koskien kaikkia jäsenvaltioita, ettei uusille kanaparville ole em. 12 viikon joustoa kesken lintuinfluenssasta johtuvaa sisälläpitomääräyskautta. Komissio katsoi myös, ulkokananmunien markkinointinäkökulmaan viitaten, ettei kanojen ulkotarha-alueeksi riitä pelkkä terassi. Näitä asioita täsmennetään vielä kun komission kanta on saatu virallisempana.

 

Lisätäsmennyksiä ulkokananmunien kaupanpitämiseen 3.3.2017

 Ulkokanojen munien tuottajille ja ulkokananmunia pakkaaville kananmunapakkaamoille tiedotettiin 24.2.2017 ulkokananmunien tuotantoa ja kaupanpitämistä säätelevän komission asetuksen 589/2008 sisällöstä liittyen lintuinfluenssasta johtuvaan sisälläpitomääräykseen. Tiedotteessa jätettiin joitakin asioita täsmennettäväksi myöhemmin.

 EU komission kaikille jäsenvaltioille 2.3.2017 antaman, asetusta 589/2008 koskevan, linjauksen perusteella ulkokananmunien tuotantoa ja kaupanpitämistä täsmennetään edelleen seuraavasti:

  • Ulkokananmunien tuotantoon kuuluvaa kanojen laidunaluetta ei voi korvata terassilla niin että tuotettujen munien katsotaan täyttävän sen osalta ulkokananmunien tuotantoehdot.
  • Jos tuottaja uusii munintakanaparven, lintuinfluenssasta johtuvalla sisälläpitomääräyskaudella ja -alueella, ei  uuden parven munantuotantoon voi käyttää asetuksen liitteessä II mainittua 12 viikon joustoa markkinoida tänä aikana tuotettuja munia ulkokananmunina. Komissio on linjannut, että kaikki uuden munintakanaparven tuottamat munat on markkinoitava lattiakananmunina.
  • Komission mukaan em. vähittäismyyntiin tulevien munapakkausten merkinnät on tehtävä selkeästi, yksiselitteisesti eivätkä ne saa harhaanjohtaa kuluttajaa. Epäselvyyksien välttämiseksi suosittelemme käyttämään lattiakananmunien vähittäismyyntipakkauksia. Jos aiotaan käyttää jotain muuta pakkausta ja/tai lisämerkintää, niin asiasta on hyvä olla etukäteen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön.
  • Kananmunapakkaamoiden on tässä yhteydessä hyvä myös huomioida, että kananmuniin leimattavan tuottajakoodin tuotantotapaa ilmaiseva ensimmäinen numero tulee vaihtaa numerosta 1 (ulkokanojen munia) numeroon 2 (lattiakananmunia) osoittamaan tässä tapauksessa oikeaa tuotantotapaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Jukka Virolainen, p. 0295162206, jukka.virolainen(at)mmm.fi

Pekka Sandholm, p. 0295162416, pekka.sandholm(at)mmm.fi

 

Siipikarjan ulkonapitokiellon päättyminen ja ulkokananmunien markkinoiminen

 Siipikarjan ulkonapitokielto 1.12.2016- 31.5.2017 on päättymässä (MMM: n asetus 1021/2016). Samalla poistuvat Eviran 30.12.2016 antamat laajennetut vaatimukset laidunalueen peittävästä verkosta rannikkoalueella. Näin ollen 1.6.2017 alkaen kanat voivat taas ulkoilla komission asetuksen 589/2008 liitteessä II olevien ulkonapitosäädösten mukaisesti.

Ulkokananmunien markkinointi:
Ulkokanojen tuotantomuodossa tuotettuja kananmunia voidaan alkaa markkinoida ulkokanojen munina heti siitä päivästä alkaen, kun kanoilla on mahdollisuus päästä laidunalueelle. Kananmuniin leimattavan tuottajakoodin ensimmäisenä numerona voidaan tällöin käyttää numeroa 1 (= ulkokanamunat). Kananmunien pakkausmateriaalina voidaan käyttää ulkokananmunien markkinoitiin valmistettua pakkausmateriaalia. 

Lisätietoa lintuinfluenssatilanteesta Eviran sivuilta

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/lintuinfluenssa-suomessa/

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Jukka Virolainen p. 0295162206; jukka.virolainen(at)mmm.fi

Pekka Sandholm p. 0295162416; pekka.sandholm(at)mmm.fi

 

 

 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME