Hygieniaosaamisen vaatimukset

Elintarvikelain mukaan Evira antaa tarkempia määräyksiä hygieniaosaamiseen liittyen (Eviran määräys hygieniaosaamisesta 1/2009). Näitä ovat esim. määräykset osaamistestin perusteista laatimisesta ja järjestämisestä sekä testin hyväksyttävän suorittamisen arvioinnista. Osaamistesti on laadittu siten, että siinä edellytetään elintarvikehygieenistä osaamista seuraavilta osa-alueilta:

1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta)

Henkilö tietää

 • Millaisia ovat elintarvikkeisiin liittyvät mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaaratekijät?
 • Mitä mikrobit ovat ja missä niitä esiintyy?
 • Mitä haittaa mikrobeista on elintarviketyössä?
 • Miten mikrobeja voidaan hyödyntää elintarvikkeiden valmistuksessa?
 • Miten mikrobeihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi lämpötilan, happamuuden, kosteuden, hapen ja elintarvikkeen koostumuksen avulla?
 • Miten mikrobit voivat saastuttaa elintarvikkeen?
 • Miten elintarvike voi saastua kemiallisesti tai fysikaalisesti?
 • Mitä ovat helposti pilaantuvat elintarvikkeet?
 • Mitä elintarvikkeiden saastuminen (kontaminaatio) ja pilaantuminen tarkoittavat?

2. Ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat

Henkilö tietää

 • Mitkä ovat ruokamyrkytyksiin liittyvät riskitekijät?
 • Miten toimia ruokamyrkytystapauksessa?
 • Mitkä ovat elintarvikealan toimijan / yksittäisen työntekijän velvollisuudet epäillyssä ruokamyrkytystapauksessa?
 • Mitkä ovat viranomaisen velvollisuudet epäillyssä ruokamyrkytystapauksessa?
 • Miten ehkäistä ja torjua työssään ruokamyrkytyksiä?
 • Mitkä ovat tavallisimpia ruokamyrkytyksiä aiheuttavia taudinaiheuttajia?
 • Mitä ovat yleisvaaralliset tartuntataudit?
 • Millaisissa olosuhteissa ruokamyrkytystä aiheuttavat mikrobit pystyvät elämään ja lisääntymään?

Henkilö osaa

 • tunnistaa raaka-aineisiin ja tuotteisiin liittyvät vaaratekijät
 • käsitellä ja säilyttää raaka-aineita, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita oikein elintarvikeketjun jokaisessa vaiheessa
 • valmistaa, kuumentaa, jäähdyttää ja pakastaa elintarvikkeet oikein
 • käsitellä elintarvikkeita niin, että jälkisaastumisriski on mahdollisimman vähäinen
 • ymmärtää elintarvikkeiden oikeanlaisen käsittelyn merkityksen
 • tietää, millaisia ovat hyvän elintarvikehygienian mukaiset työtavat

3. Henkilökohtainen hygienia

Henkilö osaa

 • pukeutua elintarviketyön edellyttämällä tavalla
 • huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta ja käsien puhatudesta niin, että elintarvikkeet ja niiden kanssa kosketuksissa olevat pinnat eivät saastu
 • menetellä lainsäädännössä elintarviketyölle asetettujen hygieniamääräysten mukaisesti

4. Puhtaanapito

Henkilö

 • ymmärtää puhtaanapidon ja jätehuollon merkityksen elintarviketyössä
 • noudattaa työpaikan puhdistusohjelmaa
 • pystyy arvioimaan puhdistustoimien riittävyyttä
 • ylläpitää työympäristön riittävää siisteystasoa.

5. Omavalvonta

Henkilö

 • ymmärtää omavalvonnan periaatteen ja merkityksen
 • pystyy toteuttamaan omavalvontaa työssään
 • tietää, mitkä ovat elintarvikkeisiin liittyvät riski- ja vaaratekijät
 • tietää, mikä on elintarvikkeisiin liittyvien riski- ja vaaratekijöiden ero
 • tietää, ketkä henkilöt ovat erityisen herkkiä elintarvikkeisiin liittyville riskeille
 • tietää, miten elintarvikkeisiin liittyviä riskitekijöitä ehkäistään

6. Lainsäädäntö, viranomaiset

Henkilö tietää

 • Mitä elintarvikehygienialla tarkoitetaan?
 • Mitkä ovat elintarvikehygienian tavoitteet?
 • Miksi elintarvikehygieniaosaamista tarvitaan?
 • Mitä tarkoitetaan elintarvikehygieenisen osaamisen osoittamisella?
 • Mitä yleisiä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa elintarvikkeiden käsittelylle?
 • Mitkä ovat elintarvikkeita ja niiden käsittelyä säätelevät lait?
 • Mitkä viranomaiset vastaavat elintarvikevalvonnasta?