Tietoa elintarvikealan toimijoille

Yleinen ohjausvelvollisuus

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä valvotaan ja ohjataan ja/tai koulutetaan elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004 liite II luku 12 kohta 1)

Tämä koskee kaikkia elintarvikehuoneistossa työskenteleviä henkilöitä, riippumatta siitä, mitä tai miten elintarvikkeita käsittelee. Myös niiden elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden esimerkiksi huolto- ja siivoushenkilökunnan, joiden tehtäviin ei kuulu varsinainen elintarvikkeiden käsittely, tulee olla tietoisia ja osata ottaa huomioon heidän työtapojensa ja menettelyjensä vaikutukset elintarvikehuoneistossa käsiteltäviin elintarvikkeisiin.

Hygieniaosaamisen varmistaminen

Elintarvikealan toimijan on kustannuksellaan huolehdittava siitä, että elintarvikelain (23/2006) nojalla ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukainen todistus (osaamistodistus), jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa yhteensä vähintään kolme kuukautta. (elintarvikelaki 23/2006 27 § 2 mom). Kolmeen kuukauteen lasketaan mukaan myös aikaisemmat vastaavat työt eli kolme kuukautta ei nollaannu jokaisen työsuhteen alussa.

Hygieniapassi myönnetään hakijan nimellä ja se on aina henkilökohtainen riippumatta siitä, kuka osaamistestin/hygieniapassin on maksanut. Hygieniapassin saajan on syytä huolehtia siitä, että saa alkuperäisen hygieniapassin molemmat osat itselleen. Työntekijän, jolta hygieniapassi vaaditaan, on esitettävä toimijalle jompikumpi alkuperäisen hygieniapassin osio. Molemmat hygieniapassin osiot ovat samanarvoisia eli työntekijä voi esittää työnantajalle joko hygieniaosaamiskortin tai paperisen osaamistodistuksen. Hygieniapassista otetuilla valokopioilla ei voi osoittaa hygieniaosaamista.

Osaamistestaaja voi antaa tarvittaessa, jos osaamistestin hyväksytysti suorittanut henkilö pyytää, ns. väliaikaisen todistuksen. Se on testaajan laatima vapaamuotoinen todistus, jossa testaaja todistaa sen, että kyseinen henkilö on ollut hänen järjestämässään osaamistestissä ja suorittanut sen hyväksytysti. Ns. väliaikainen todistus ei ole oikea Eviran mallin mukainen hygieniapassi eikä se korvaa oikeaa hygieniapassia. Testin suorittaneet henkilöt pyytävät yleensä ns. väliaikaista todistus, jolla voi osoittaa esimerkiksi työpaikkahaastattelussa tai uudelle työnantajalle, että on suorittanut osaamistestin hyväksytysti. Näissä tilanteissa asiakas ei ole vielä ehtinyt saamaan testaajaltaan hygieniapassia. Ns. testaajan antamalla väliaikaisella todistuksella ei voi osoittaa hygieniaosaamista. Toimijalle tai työnantajalle tulee esittää aina alkuperäinen Eviran mallin mukainen hygieniapassi.

Ulkomailla suoritetut hygieniapassit eivät kelpaa Suomessa.

Kirjanpitovelvoite

Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. (elintarvikelaki 23/2006 27 § 4 mom)

Kirjanpito voi olla

  • kopiot esitetyistä hygieniapasseista
  • luettelo henkilöistä, joilta hygieniapassi vaaditaan ja jotka ovat esittäneet alkuperäisen hygieniapassin toimijalle.
  • Sellaisissa elintarvikehuoneistoissa, joissa on vähän työntekijöitä, kirjanpidoksi voidaan hyväksyä myös se, että työntekijät esittävät alkuperäiset hygieniapassit valvojalle.

 

Lisätietoja saa Eviran Hygieniapassi Asiakaspalvelusta:

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME