Osaamistestaajan OIKEUDET JA velvollisuudet

Eviran hyväksymällä osaamistestaajalla on oikeus järjestää osaamistestejä ja myöntää osaamistodistuksia. Osaamistestaajan velvollisuuksiin kuuluu mm. osaamistestitilaisuuksista tiedottaminen, testien järjestäminen ja valvonta, testin suorittaneiden henkilöllisyyden tarkistaminen, testilomakkeiden tarkistaminen, osaamistodistusten myöntäminen ja jakelu.

Oikeus toimia Eviran hyväksymänä osaamistestaajana on henkilökohtainen oikeus. Testaaja toimii itsenäisenä, virkamieheen rinnastettavana henkilönä ja vastaa kaikesta tähän toimintaan liittyvästä henkilökohtaisesti. Näin myös silloin, kun testaaja järjestää osaamistestejä tai myöntää osaamistodistuksia työnantajansa palveluksessa työtehtäviinsä liittyen. Kaikessa osaamistestaamiseen liittyvässä toiminnassa on noudatettava ensisijaisesti osaamistestaamiseen liittyviä säädöksiä ja viranomaisohjeita ennen työpaikan omia toimintaohjeita ja käytäntöjä.

Osaamistestaajan hyväksyntä säilyy testaajalla esimerkiksi työpaikkaa vaihdettaessa, virkavapaalla tai eläkkeellä. Osaamistestaajan oikeudet säilyvät myös esimerkiksi loman, virkavapaan tai muiden vastaavien poissaolojen aikana. Hyväksytty osaamistestaaja ei voi omatoimisesti tai pyydettäessä antaa, siirtää tai jättää osaamistestaajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä Kysymyspankki tietokantajärjestelmään saatuja käyttäjätunnuksia edes tilapäisesti kenellekään henkilölle, toiselle osaamistestaajalle, työnantajalle tai esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessaan. Osaamistestaaja vastaa tunnuksillaan tehdyistä osaamistestien järjestämisestä ja osaamistodistusten myöntämisestä. Mikäli osaamistestaaja tietää tai epäilee tunnuksiensa joutuneen vääriin käsiin, tulee tästä ilmoittaa välittömästi Eviraan Kysymyspankin Yhteydenpito -osion kautta.

Osaamistestaajien toimintaa ohjaavat:

Osaamistestaajaan sovelletaan, hänen suorittaessaan elintarvikelain osaamistestaamista säätelevien pykälien mukaisia tehtäviä, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Eviran hyväksymät testaajat ovat julkista valtaa käyttäviä, virkamieheen rinnastettavia henkilöitä, joihin sovelletaan tarvittaessa rikoslain 40 luvun virkarikoksia koskevia säädöksiä. Testaajat ottavat huomion toiminnassaan myös virkamiehiä koskevat yleisemmät määräykset ja ohjeet. Väärinkäytökset ja oleelliset puutteet toiminnassa johtavat osaamistestaajan oikeuksien menettämiseen sekä tarvittaessa oikeudellisiin toimiin.