Julkaisut

Ravitsemussuosituksia laaditaan niin maailmanlaajuiseen käyttöön kuin kansallisestikin. Ne perustuvat tutkimuksiin eri ravintoaineiden tarpeesta koko elinkaaren aikana. Lisäksi niissä on otettu huomioon laaja tutkimustieto ravintoaineiden vaikutuksesta sairauksien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Ravitsemussuositukset eivät ole pysyvästi samanlaisia, vaan muuttuvat elintapojen ja kansanterveystilanteen muuttuessa sekä uuden tutkimustiedon karttuessa.

Ensimmäiset suositukset terveen väestön ravitsemuksesta julkaistiin vuonna 1941 Yhdysvalloissa. Pohjoismaissa suosituksia on laadittu 1980-luvun alusta lähtien. Suomessa ensimmäiset suositukset julkaistiin vuonna 1987 Valtion ravitsemusneuvottelukunnan toimesta. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan voimassaolevat suositukset on julkaistu vuonna 2014. Suomalaiset ravintoainetason suositukset perustuvat pääosin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joiden tieteellinen pohjatyö tehdään pohjoismaisista asiantuntijoista koostuvassa työryhmässä.

Ravintoaineille voidaan esittää kolme ravitsemuksellista viitearvoa

  • Ravintoaineen pienin tarve on se vähimmäismäärä, joka estää puutteen. Sitä vastaava määrä ravintoainetta ei kuitenkaan riitä ylläpitämään hyvää terveyttä ja ravitsemustilaa. Lisäksi yksittäisillä henkilöillä voi esiintyä puutosoireita.
  • Ravintoaineen keskimääräinen tarve kuvaa ravintoaineen määrää, joka vastaa väestön tai väestöryhmän keskimääräistä tarvetta.
  • Suositeltavaa saantia vastaava määrä ravintoainetta puolestaan tyydyttää ravinnon tarpeen ja ylläpitää hyvän ravitsemustilan lähes kaikilla terveillä ihmisillä.

Eri maiden suosituksissa esitetään joko kaikki kolme arvoa kuten pohjoismaisissa suosituksissa tai vain suositeltava saanti, kuten Suomessa. Tälle sivustolle on koottu kaikki Suomessa julkaistut saatavilla olevat ravitsemussuositukset.

  

/files/images/vrn/2014/kansikuva1.jpg : 14Kb

Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014  (pdf, 1,9 Mt)

Painettu versio maksullinen, 18 €/kpl. Tilaukset http://verkkokauppa.juvenesprint.fi

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa esitetyt luvut kuvaavat tärkeimpien ravintoaineiden kuten rasvojen, proteiinien, vitamiinien ja kivennäisaineiden suositeltavaa saantia. Koska ravintoaineiden yksilöllinen vaihtelu voi olla huomattava, on suositusluvut laskettu keskimääräisen tarpeen ja sen hajonnan perusteella niin suureksi, että se vastaa koko terveen, kohtalaisesti liikkuvan väestön tarvetta.

Ravintoainesuositukset edustavat suositeltavaa saantia pitkähköllä aikavälillä, esimerkiksi kuukauden aikana. Suositukset soveltuvat kuitenkin myös sellaisenaan tyypin 2 diabetesta sairastaville tai henkilöille, joilla verenpaine tai veren rasva-arvot ovat koholla.

Suositukset on tarkoitettu käytettäviksi joukkoruokailun suunnitteluun sekä ravitsemusopetuksen ja -kasvatuksen perusaineistona. Niitä voi käyttää myös ohjeellisesti arvioitaessa esimerkiksi tutkimuksissa tai joukkoruokailussa ryhmien ja joukkojen ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia. Ne soveltuvat vain varauksellisesti yksilöiden ravitsemusneuvontaan, sillä yksiöiden ravinnon tarpeen vaihtelut ovat suuret.

 

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2016 (pdf, 4,7 Mt)

 Julkaisun painettu versio myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Lapsiperheiden uusissa Syödään yhdessä  -ruokasuosituksissa korostetaan ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja  perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä.  Suositukset kattavat perheen ruokailun raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka.

Suositukset käsittelevät perheruokailun lisäksi raskauden ja imetyksen ajan, imeväis- ja leikki-iän sekä koululaisten ja aikuistuvien nuorten ravitsemuksen erityiskysymyksiä. 

Nämä kansalliset suositukset on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan asettamassa asiantuntijatyöryhmä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on hyväksynyt suositukset ja julkaisi ne yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille on saatavissa sekä sähköisenä että painettuna julkaisuna.

 

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveyttä ruoasta 2016 (pfd, 2.4 Mt)

Kelan ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan yhteistyönä on julkaistu kokonaan uudistettu ja huomattavasti aikaisempaa laajempi suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi. Suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa valtioneuvoston asetusta.

Suositus on tarkoitettu työvälineeksi, joka helpottaa opiskelijaravintoloita ateriatuen kriteerit täyttävien aterioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Sen mukaan opiskelijoille tarjottavan ruoan tulee olla monipuolista ja vaihtelevaa siten, että siinä yhdistyvät terveellisyys, hyvä maku ja virkistävä vaikutus.

Suosituksessa käsitellään myös opiskelijoille tärkeitä erityiskysymyksiä kuten juomien valintaa, ruokailurytmiä, annoskokoja ja painonhallintaa sekä folaatin ja D-vitamiinin riittävän saannin turvaamista. Näin ollen suositus sopii tietolähteeksi myös opiskelijoille.

 

 

Uusi Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus julkaistaan 24.1.2017. Kouluruokailua koskevat sivut päivitetään tämän jälkeen. 

 

Kouluruokailusuositukset 2008 (pdf, 395 Kt)

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi vuonna 2008 suositukset kouluruokailulle. Niiden tarkoituksena on antaa suuntaviivat kuntapäättäjille, koulujen ruokahuollosta vastaaville sekä kouluille kouluaikaisen ruokailun järjestämiseksi. Suosituksissa annetaan ohjeita mm. koulujen ruokailuajoista, aterioista ja niiden ravintosisällöstä. Lisäksi käsitellään ruoka-aineiden valintaa ja annetaan ohjeita kouluaterian ravitsemuksellisen laadun arvioimiseksi.

Kouluruokailun käsikirja - Laatueväitä koulutyöhön

Kouluruokailusuosituksia voidaan täydentää Opetushallituksen julkaisemalla kirjalla Kouluruokailun käsikirja, Laatueväitä koulutyöhön. Kirjassa esitellään asiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten hyvin järjestetty kouluruokailu tarjoaa mahdollisuuksia sekä ravitsemus-, terveys-, tapa-, kulttuuri- ja ympäristökasvatuksen tehostamiseen että oppiaineiden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen.  

Kirjassa annetaan myös vinkkejä siitä, millä tavoin kouluruokailu voidaan järjestää osana kunnan ruokapalvelua ja opetussuunnitelmaa. Lisäksi annetaan esimerkkejä hyviksi koetuista käytännöistä. Ravitsemusta käsittelevä osa perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 2005 julkaisemiin suosituksiin. Kirja on tarkoitettu koulun koko henkilökunnalle sekä kunnissa kouluruokailusta päättäville henkilöille.

Seija Lintukangas, Marjaana Manninen, Annikki Mikkola-Montonen, Päivi Palojoki, Merja Partanen, Raija Partanen. Kouluruokailun käsikirja. Laatueväitä koulutyöhön. Opetushallitus, Helsinki 2007, 157 s. Hinta 16 €. ISBN 978-952-13-2953-1. Myytävänä OPH:n verkkokaupassa.

 


 

Ravitsemussuositukset ikääntyneille (pdf, 2 Mt)

Ikääntyneiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut ikääntyneiden ravitsemusuositukset, joiden tavoitteina on selkeyttää iäkkäiden ihmisten eri elämänvaiheessa ravitsemukseen liittyviä eroja ja ravitsemushoidon tavoitteita. Suositukset on annettu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksina ja ne on julkaistu Editan kustantamina maalis-huhtikuun vaihteessa 2010.

Julkaisuun sisältyvä ruokailun seurantalomake ja siihen liittyvä annostaulukko voidaan ladata sähköisenä tästä:

Ruokailun seurantalomake

Annostaulukko

 

Ikääntyneiden virhe- tai aliravitsemusriskin arvioinnissa käytettävät MNA-lomakkeet löytyvät suomenkielisinä oheisen linkin takaa:

MNA-lomakkeet

 

Ravitsemushoito (pdf, 12,7 Mt)

Potilaiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut Ravitsemushoitosuosituksen jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ravitsemushoitoa ja siihen liittyviä käytäntöjä osana potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta.

Suositus on annettu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksena ja se on julkaistu Editan kustantamina toukokuussa 2010. Ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu sairaaloiden ja terveyskeskusten, palvelu- ja hoitokotien sekä kuntoutuskeskusten käyttöön koko henkilökunnalle, päättäjistä toimijoihin.

 

Suositukseen sisältyy laaja valikoima liitteitä, joista osa on sähköisessä muodossa ladattavissa omaan käyttöön täältä.

 

 


 

Juomasuositus (pdf, 3,2 Mt)

 

Juomilla on väliä - harkitse, mitä juot. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan juomasuositukset ikäryhmittäin.

 

Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto

 

Vankien ruokahuollon järjestämisestä säädetään vankeuslain 7 luvun 5 §:ssä ja tutkintavankeuslain 3 luvun 4 §:ssä.

Vankeinhoitolaitoksen määräyksessä annetaan suuntaviivat ruokahuollon järjestämisestä vangeille. Määräyksen mukaisesti ruoka suunnitellaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositusten mukaiseksi.

Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto ja ruokavaliot

 

 

Katso myös ravitsemussuosituksia maailmalta.

Aiheet: