Julkaisut

Ravitsemussuosituksia laaditaan niin maailmanlaajuiseen käyttöön kuin kansallisestikin. Ne perustuvat tutkimuksiin eri ravintoaineiden tarpeesta koko elinkaaren aikana. Lisäksi niissä on otettu huomioon laaja tutkimustieto ravintoaineiden vaikutuksesta sairauksien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Ravitsemussuositukset eivät ole pysyvästi samanlaisia, vaan muuttuvat elintapojen ja kansanterveystilanteen muuttuessa sekä uuden tutkimustiedon karttuessa.

Ensimmäiset suositukset terveen väestön ravitsemuksesta julkaistiin vuonna 1941 Yhdysvalloissa. Pohjoismaissa suosituksia on laadittu 1980-luvun alusta lähtien. Suomessa ensimmäiset suositukset julkaistiin vuonna 1987 Valtion ravitsemusneuvottelukunnan toimesta. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan voimassaolevat suositukset on julkaistu vuonna 2014. Suomalaiset ravintoainetason suositukset perustuvat pääosin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joiden tieteellinen pohjatyö tehdään pohjoismaisista asiantuntijoista koostuvassa työryhmässä.

Ravintoaineille voidaan esittää kolme ravitsemuksellista viitearvoa

  • Ravintoaineen pienin tarve on se vähimmäismäärä, joka estää puutteen. Sitä vastaava määrä ravintoainetta ei kuitenkaan riitä ylläpitämään hyvää terveyttä ja ravitsemustilaa. Lisäksi yksittäisillä henkilöillä voi esiintyä puutosoireita.
  • Ravintoaineen keskimääräinen tarve kuvaa ravintoaineen määrää, joka vastaa väestön tai väestöryhmän keskimääräistä tarvetta.
  • Suositeltavaa saantia vastaava määrä ravintoainetta puolestaan tyydyttää ravinnon tarpeen ja ylläpitää hyvän ravitsemustilan lähes kaikilla terveillä ihmisillä.

Eri maiden suosituksissa esitetään joko kaikki kolme arvoa kuten pohjoismaisissa suosituksissa tai vain suositeltava saanti, kuten Suomessa. Tälle sivustolle on koottu kaikki Suomessa julkaistut saatavilla olevat ravitsemussuositukset.

  

/files/images/vrn/2014/kansikuva1.jpg : 14Kb

Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, versio 4  (pdf, 1.9 Mt)

Painettu versio on maksullinen, 18 €/kpl. Tilaukset Juvenes Print

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa esitetyt luvut kuvaavat tärkeimpien ravintoaineiden kuten rasvojen, proteiinien, vitamiinien ja kivennäisaineiden suositeltavaa saantia. Koska ravintoaineiden yksilöllinen vaihtelu voi olla huomattava, on suositusluvut laskettu keskimääräisen tarpeen ja sen hajonnan perusteella niin suureksi, että se vastaa koko terveen, kohtalaisesti liikkuvan väestön tarvetta.

Ravintoainesuositukset edustavat suositeltavaa saantia pitkähköllä aikavälillä, esimerkiksi kuukauden aikana. Suositukset soveltuvat kuitenkin myös sellaisenaan tyypin 2 diabetesta sairastaville tai henkilöille, joilla verenpaine tai veren rasva-arvot ovat koholla.

Suositukset on tarkoitettu käytettäviksi joukkoruokailun suunnitteluun sekä ravitsemusopetuksen ja -kasvatuksen perusaineistona. Niitä voi käyttää myös ohjeellisesti arvioitaessa esimerkiksi tutkimuksissa tai joukkoruokailussa ryhmien ja joukkojen ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia. Ne soveltuvat vain varauksellisesti yksilöiden ravitsemusneuvontaan, sillä yksiöiden ravinnon tarpeen vaihtelut ovat suuret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2016 (pdf, 4.7 Mt)

Julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Lapsiperheiden uusissa Syödään yhdessä  -ruokasuosituksissa korostetaan ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja  perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä.  Suositukset kattavat perheen ruokailun raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka.

Suositukset käsittelevät perheruokailun lisäksi raskauden ja imetyksen ajan, imeväis- ja leikki-iän sekä koululaisten ja aikuistuvien nuorten ravitsemuksen erityiskysymyksiä. 

Nämä kansalliset suositukset on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan asettamassa asiantuntijatyöryhmä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on hyväksynyt suositukset ja julkaisi ne yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille on saatavissa sekä sähköisenä että painettuna julkaisuna.

 

 

TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018 (pdf, 5.3 Mt)

Julkaisu on saatavana myös ruotsiksi (på svenska) ja englanniksi (in English).

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus antaa yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Ruokailu ja ruokakasvatus ovat varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa ja osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista. Tämä valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva suositus kuvaa hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä ruokakasvatuksen toteuttamiseen sekä sen seurantaan ja arviointiin.

Makumieltymykset ja ruokatottumukset syntyvät varhain ja kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Maukas, värikäs, terveyttä edistävä, monipuolinen ruoka oikea-aikaisesti tarjottuna tuottaa lapselle ruokailoa ja terveyttä. Kun lapset ja aikuiset syövät yhdessä, lapset saavat tärkeän mallin ravitsemuksellisesti riittävästä syömisestä ja hyvistä, toiset ruokailijat huomioivista pöytätavoista.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) yhdessä Opetushallituksen (OPH) ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kanssa antama suositus on tarkoitettu kunnille ja varhaiskasvatuksen järjestäjille, varhaiskasvatuksen yksiköille, lasten ruokapalvelujen toteuttajille, kodeille ja alan opiskelijoille.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä ruoka ja myönteinen ruokailukokemus ovat jokaisen lapsen oikeuksia. Ruokailoa!

 

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveyttä ruoasta 2016 (pdf, 2.4 Mt)

Kelan ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan yhteistyönä on julkaistu kokonaan uudistettu ja huomattavasti aikaisempaa laajempi suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi. Suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa valtioneuvoston asetusta.

Suositus on tarkoitettu työvälineeksi, joka helpottaa opiskelijaravintoloita ateriatuen kriteerit täyttävien aterioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Sen mukaan opiskelijoille tarjottavan ruoan tulee olla monipuolista ja vaihtelevaa siten, että siinä yhdistyvät terveellisyys, hyvä maku ja virkistävä vaikutus.

Suosituksessa käsitellään myös opiskelijoille tärkeitä erityiskysymyksiä kuten juomien valintaa, ruokailurytmiä, annoskokoja ja painonhallintaa sekä folaatin ja D-vitamiinin riittävän saannin turvaamista. Näin ollen suositus sopii tietolähteeksi myös opiskelijoille.

 

 

Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus (2017)
(pdf, 4.8 Mt) 

Julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi yhteistyössä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa uudet kouluruokailusuositukset tammikuussa 2017.  

Kouluruokailusuoistus sisältää ohjeistukset kouluruokailun järjestämisestä, yhteistyöstä koulun sisällä ja kotien kanssa sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin.

Suositus korostaa kiireetöntä yhdessä syömistä ja ruokailun kasvatuksellista ohjaamista. keskeistä on oppilaiden osallisuuden vahvitstaminen, terveyttä ja kestävää kehitystä edistävien lounaiden ja välipalojen tarjoaminen sekä koko ruokailuympäristön huomioiminen ja tapakulttuurin edistäminen. Tavoiteena on oppialiden ruokaosaamisen karttuminen ja ruokatajun kehittyminen. Kouluruokailu on minialainen oppimiskokonaisuus, jolla on luonteva yhteys useisiin oppiaineisiin.

Tämä suositus on suunnattu opetuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, kouluille, koulujen ruokapalveluista ja oppilashuollosta vastaaville sekä vanhemmille ja huoltajille, kuten myös koululaisille itselleen.

Syödään ja opitaan yhdessä - ruokailoa kouluun!

 


 

Ravitsemussuositukset ikääntyneille (pdf, 2 Mt)

Ikääntyneiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut ikääntyneiden ravitsemusuositukset, joiden tavoitteina on selkeyttää iäkkäiden ihmisten eri elämänvaiheessa ravitsemukseen liittyviä eroja ja ravitsemushoidon tavoitteita. Suositukset on annettu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksina ja ne on julkaistu Editan kustantamina maalis-huhtikuun vaihteessa 2010.

Julkaisuun sisältyvä ruokailun seurantalomake ja siihen liittyvä annostaulukko voidaan ladata sähköisenä tästä:

Ruokailun seurantalomake

Annostaulukko

 

Ikääntyneiden virhe- tai aliravitsemusriskin arvioinnissa käytettävät MNA-lomakkeet löytyvät suomenkielisinä oheisen linkin takaa:

MNA-lomakkeet

 

Ravitsemushoito (pdf, 12,7 Mt)

Potilaiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut Ravitsemushoitosuosituksen jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ravitsemushoitoa ja siihen liittyviä käytäntöjä osana potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta.

Suositus on annettu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksena ja se on julkaistu Editan kustantamina toukokuussa 2010. Ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu sairaaloiden ja terveyskeskusten, palvelu- ja hoitokotien sekä kuntoutuskeskusten käyttöön koko henkilökunnalle, päättäjistä toimijoihin.

 

Suositukseen sisältyy laaja valikoima liitteitä, joista osa on sähköisessä muodossa ladattavissa omaan käyttöön täältä.

 

 


 

Juomasuositus (pdf, 3,2 Mt)

 

Juomilla on väliä - harkitse, mitä juot. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan juomasuositukset ikäryhmittäin.

 

Juomat ravitsemuksessa (VRN ja KTL, 2008)

 

Rikosseuraamuslaitoksen ruokapalvelu

Vankien ruokahuollon järjestämisestä säädetään vankeuslain 7 luvun 5 §:ssä ja tutkintavankeuslain 3 luvun 4 §:ssä.

Vankeinhoitolaitoksen määräyksessä annetaan suuntaviivat ruokapalvelun  järjestämisestä vangeille. Määräyksen mukaisesti ruoka suunnitellaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositusten mukaiseksi.

Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto ja ruokavaliot

 

 

Katso myös ravitsemussuosituksia maailmalta.

Aiheet: