Uusittu suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi on ilmestynyt

15.12.2011

Suosituksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden ravitsemusta ja terveyttä. Samalla halutaan lisätä opiskelijaruokailun suosiota.

Opiskelijaruokailulla on Suomessa kouluruokailun tavoin pitkät perinteet, sillä sitä on tuettu yhteiskunnan varoin vuodesta 1979 lähtien. Vuonna 2010 Kela maksoi ateriatukea yhteensä noin 24,6 miljoonaa euroa. Ateriatuen ansiosta opiskelijat saavat noin 40 %:n alennuksen opiskelija-aterian hinnasta. Tästä huolimatta heistä vain noin puolet syö päivän pääaterian opiskelijaravintolassa.

”Opiskelijamme ovat etuoikeutetussa asemassa, sillä vastaavaa opintotukietuutta ei ole käytössä muualla maailmassa. Uudessa suosituksessa eräs ilahduttava seikka on se, että siinä pyritään varmistamaan terveellinen ja maukas ateria myös erilaisia kasvis- tai erityisruokavalioita noudattaville”, toteaa valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Jaana Husu-Kallio.

Nyt julkaistava suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa asetusta. Suositus on tarkoitettu työvälineeksi, joka helpottaa opiskelijaravintoloita ateriatuen kriteerit täyttävien aterioiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suosituksen mukaan opiskelijoille tarjottavan ruoan tulee olla monipuolista ja vaihtelevaa siten, että siinä yhdistyvät terveellisyys, hyvä maku ja virkistävä vaikutus. Opiskelija-aterian tulee kattaa noin kolmannes päivittäisestä energian ja ravintoaineiden tarpeesta. Huomiota tulee kiinnittää aterioiden ravitsemuslaatuun – erityisesti rasvan laatuun ja suolan määrään.

Opiskelija-aterian tulee olla suositeltavista ruoka-aineista koostuva ateriakokonaisuus, joka on mahdollista koostaa usealla eri tavalla. Siihen kuuluvat pääruoka, pääruoan energialisäke sekä muut aterianosat. Näistä kustakin annetaan suosituksessa tarkemmat ohjeet.

Muita suosituksessa käsiteltyjä aiheita ovat kasvis- ja erikoisruokavalioiden toteutus, ruokien hankinta, opiskelijaruokailun ohjaus ja kehittäminen, aterioiden valvonta ja ravitsemuslaadun arviointi sekä ateriapalvelujen kilpailutus.

Suosituksessa käsitellään myös opiskelijoille tärkeitä erityiskysymyksiä kuten juomien valintaa, ruokailurytmiä, annoskokoja ja painonhallintaa sekä D-vitamiinin ja folaatin riittävän saannin turvaamista. Näin ollen suositus sopii tietolähteeksi myös opiskelijoille.

Kelan ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) yhteistyönä laatima suositus korvaa vuonna 2008 annetun suosituksen ja sillä on vuoden siirtymäaika. Opiskelijaruokailun tuottajien tulee siis sopeuttaa toimintansa uuden suosituksen mukaiseksi 1.1.2013 mennessä.

Suositus on luettavissa molempien tahojen verkkosivuilla: www.kela.fi > Opiskelijat > Ateriatuki sekä www.ravitsemusneuvottelukunta.fi > Ravitsemussuositukset > Erillisryhmät > Opiskelijat.

Suosituksen painettua versiota voi tilata Kelasta: lomakevarasto@kela.fi

Lisätietoja:
Johtava tutkija Paula Hakala, Kelan tutkimusosasto, puh. 040 765 8562, etunimi.sukunimi@kela.fi Suunnittelija Sari Miettunen, Opintotukikeskus, puh. 020 634 6722, etunimi.sukunimi@kela.fi Pääsihteeri Raija Kara, VRN, puh. 050 409 9860, etunimi.sukunimi@evira.fi Suunnittelija Piia Kuusisto, puh. 040 687 8152, etunimi.sukunimi@kela.fi

Julkaisu:
Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi. Helsinki: Kela, 2011. ISBN 978-951-669-875-8 (nid.) ISBN 978-951-669-876-5 (pdf).Aihealueet: