Lähetyksen palauttaminen lähtömaahan

1. Miten toimitaan viranomaisen hylkäämän lähetyksen suhteen?

Jos paikallinen ensisaapumisvalvontaviranomainen hylkää elintarvikelähetyksen ja antaa toimijalle mahdollisuuden palauttaa elintarvikkeen lähtömaahan, sitä ei saa palauttaa ennen kun Evira on varmistanut lähtömaan viranomaisilta, että elintarvikkeen saa palauttaa kyseiseen maahan (EtL 60 §, ESA 17 §).

Paikallisen ensisaapumisvalvontaviranomaisen tulee ilmoittaa Eviraan ensisaapumistoimijan aikomuksesta palauttaa hylätty elintarvike lähtömaahan. Evira lähettää palautuslupakyselyn lähtömaan valvontaviranomaisille ja palautusluvan saatuaan Evira ilmoittaa asiasta kyseiselle paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle.

2. Mikä on kaupallinen palautus?

Silloin kun toimijalla on oikeus oma-aloitteisesti palauttaa toisesta jäsenvaltiosta toimitettu eläimistä saatava elintarvike lähtömaahan puhutaan kaupallisesta palautuksesta.

Toimijalla on EtL:n 60 §:n 1 momentin mukaan mahdollisuus palauttaa elintarvike, jos:

  • Elintarvike ei täytä EtL:n 18 §:ssä tarkoitettuja merkitsemistä, alkuperää, asiakirjoja tai todistuksia koskevia vaatimuksia
  • Omavalvontatutkimuksessa todetaan salmonellaa elintarvikkeessa, joka kuuluu erityistakuuasetuksen piiriin
  • Elintarvikkeen lämpötila on kuljetuksen tai välivarastoinnin aikana muuttunut niin, ettei se täytä elintarvikemääräysten vaatimuksia. Jos lämpötilan kohoamisesta johtuen todetaan, että kyseinen tuote on elintarvikkeeksi kelpaamaton, palauttaminen ei ole mahdollista.