Lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien tuonti

Lihavalmisteiden tuonnista säädetään MMM:n asetuksessa "Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotava liha ja lihasta jalostetut tuotteet MMMa 1140/2006", joka löytyy Elänlääkintölainsäädännön Eb-hakemistosta kohdasta 10.

Lihavalmisteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet.

Lihavalmisteen tuontiehdot pähkinäkuoressa:

1. erän on oltava hyväksytystä alkuperämaasta
2. erän on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta
3. erän mukana on oltava alkuperäinen hyväksytyn mallin mukainen terveystodistus
4. BSE -luokitus tuotaessa nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saatuja tuotteita
5. erälle tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus
6. tuonnista tehdään ennakkoilmoitus TRACES –järjestelmällä
7. suojapäätöksiä on noudatettava
8. tuontiehdot on varmistettava

1. Lihavalmisteita sekä kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja ja suolia saadaan tuoda maahan eläinlajikohtaisesti vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista komission päätöksen 2007/777/EY liitteen II osissa 1-3.

Lihavalmisteen on täytettävä komission päätöksessä 2007/777/EY säädetyt ehdot ja lihavalmisteen käsittelyn on tuontimaakohtaisesti täytettävä kyseisen komission päätöksen liitteen II osassa 4 asetetut eläinlajikohtaiset käsittelyvaatimukset siten kun samaisen päätöksen liitteen II osissa 2 ja 3 säädetään.

2. Lihavalmisteeseen raaka-aineena käytetyn lihan on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta ja lihavalmisteen valmistaneen laitoksen on oltava komission hyväksymä.

3. Lihavalmisteen tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2007/777/EY liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus; Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

4. Tuotaessa nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saatuja tuotteita, tulee lähettäjämaan virkaeläinlääkärin vakuuttaa eläinlääkärintodistuksessa kyseisen maan BSE -luokitus sekä tuotteen valmistusvaatimukset asetuksen 999/2001 liitteen IX luvun C mukaisesti. Muutos Komission asetuksessa 189/2011 sisältää tarkemmin määriteltynä tuotteet, joita vaatimus koskee. Kaikki ylimääräinen teksti eläinlääkärintodistuksessa yliviivataan.

Matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

(18050U)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Lisää aiheesta palvelussamme