Kansainvälisen ruokajätteen valvonta

Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin olevalla luokan 1 ruokajätteellä tarkoitetaan kansainvälisessä liikenteessä olevien laivojen, lentokoneiden ja junien ruokajätettä, jota syntyy matkustajien ja miehistön ruokailun ja ruoanvalmistuksen yhteydessä sekä kaikkea muuta jätettä (käärepaperit, pakkaukset, kertakäyttöastiat jne.), joka on joutunut kosketuksiin kyseisten elintarvikkeiden tai ruoantähteiden kanssa. Koska kv ruokajäte (= kansainvälinen ruokajäte) voi levittää tarttuvia tauteja, ja sitä pidetään sivutuoteasetuksen mukaisesti korkeimman riskiluokan aineksena eli luokan 1 aineksena (1069 artikla 8, b) kohta), täytyy kaikki kv ruokajäte hävittää turvallisesti.

Sekajäte, jonka joukossa on ruokajätettä, on kokonaan luokan 1 jätettä. Poikkeuksena edellämainittuun tyhjät lasipullot ja alumiinitölkit voidaan kerätä erikseen, samoin puhtaat pahvilaatikot ja pakkaukset, jotka eivät ole olleet suorassa kosketuksessa ruoan kanssa. Myös tax-free -myymälöiden entiset elintarvikkeet ovat luokan 1 ruokajätettä.

Ruokajäte jaotellaan:

 • muonitusjäte, jonka catering-yritys kerää pois ja hävittää itse sekä
 • matkustamojäte, jonka lentokoneiden siivousfirma hävittää.

Kansainvälisesti toimivat liikennevälineet ja kansainvälisen liikenteen toimijat

Kansainväliseksi liikenteeksi luetaan laivat, junat ja lentokoneet, jotka reittisuunnitelmansa mukaan liikennöivät EU-maiden ja ns. kolmansien maiden välillä. Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi rinnastetaan EU-maihin. Linja-autoja, rekkoja, yksityisautoja, yksityisiä huvialuksia tai yksityisiä lentokoneita ei pidetä kansainvälisenä liikenteenä; kyseisillä kulkuvälineillä matkustavien ns. tuliaiselintarvikkeet ovat tullin valvottavia.

Luokan 1 ruokajätteenä on kerättävä seuraavat:

 • EU-alueen ulkopuolelle/ulkopuolelta liikennöivien alusten (= reitillä ns. kolmansia maita) jäte, joka sisältää ruoasta tai ruoanvalmistuksesta syntynyttä jätettä
 • Venäjälle/Venäjälltä liikennöivien matkustajajunien jätteet, jotka sisältävät ruoasta syntynyttä jätettä
 • EU:n ulkopuolelta lentokoneeseen otetusta ruoasta syntynyt jäte.

EU:n ulkopuolelta muonitetun lentokoneen ruokajäte - riippumatta siitä, tuleeko lentokone Suomeen suoraan EU:n ulkopuolelta vai EU-alueelle tehtyjen välilaskujen jälkeen – on käsiteltävä luokan 1 jätteenä. Suomesta EU:n ulkopuolelle lentävien koneiden ruokajäte on puolestaan sallittuakäsitellä tavanomaisena ruokajätteenä, jos meno-paluu muonitus on tehty Suomessa.

Kansainvälisen liikenteen toimijoita, joiden pitää hakea Eviralta hyväksyntää luokan 1 ruokajätteen keräily- kuljetus- ja käsittelymenettelyilleen, ovat:

 • Alusten ruokajätteitä satamassa vastaanottavat ja keräävät tahot (satama, varustamo,satamaoperaattori tai jäteyritys, jolla on suora sopimus kansainvälisessä liikenteessä jaalusjätepoikkeuksen piirissä olevan aluksen kanssa
 • Lentoliikenteen ruokajätteitä lentokentillä vastaanottavat ja keräävät tahot (huolinta- jacateringyhtiöt)
 • Raideliikenteen ruokajätteitä VR-varikoilla ja -asemilla vastaanottavat tahot
 • Ruokajätteiden kuljettajat / jätehuoltoyritykset, joilla on sopimus jätteiden kuljettamisestakansainvälisestä liikenteestä ruokajätettä vastaanottavien toimijoiden (= satama, VR-varikko,lentokentän toimijat) tai kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten kanssa.

Luettelo toimijoista, joiden menettelytavat luokan 1 ruokajätteen keräämiseksi, kuljettamiseksi ja hävittämiseksi on hyväksytty, löytyy linkkilistasta sivun alaosasta: ”Kansainvälinen ruokajäte”.

Valvonta

Valvonnasta vastaa Eviran Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö, ja varsinainen valvontaohje löytyy linkkilistasta sivun alaosasta: ”Kansainvälinen ruokajäte”.

Myös muut viranomaiset valvovat edellä mainittujen toimijoiden jätehuoltoa:

 • Jätteiden käsittelyä kokonaisuudessaan valvoo ympäristönsuojelu-, jäte- ja alusjätelainsäädännön nojalla ympäristönsuojeluviranomaiset.
 • Aluksista peräisin olevien jätteiden jättöpakkoa koskevia poikkeuksia säännöllisessä liikenteessä oleville aluksille, joilla on jätehuoltosopimus pätevän jäteyrityksen tai sataman kanssa, myöntää Merenkulkulaitos. Merenkulkulaitos tarkastaa myös Suomeen satamiin saapuvien alusten jätepäiväkirjojen merkintöjä.
 • Alusten päästöjen valvonnasta aluevesillä vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Virkaeläinlääkärin vastuut

Komission päätöksen 2001/812 liitteen kohdan 5.3 mukaisesti myös: ” Virkaeläinlääkärin on oltava asianmukaisesti selvillä järjestelyistä sellaisten eläinperäisten jätteiden hävittämiseksi, jotka puretaan kuljetuksista hänen toimivaltaansa kuuluvalla alueella. Kun hävittämisen järjestäminen on virkaeläinlääkärin vastuulla, on pidettävä kirjaa tehdyistä tarkastuksista ja havaituista epäsäännöllisyyksistä. Kun hävittäminen on muun toimivaltaisen viranomaisen vastuulla, virkaeläinlääkärin olisi toimittava tiiviissä yhteistyössä tämän viranomaisen kanssa, ja hänellä on oltava käytössään kaikki tarvittavat asiaa koskevat tiedot.".

Em. kohdan mukaisesti rajaeläinlääkärin tulee tuntea kansainvälistä ruokajätettä tuottavat kuljetusvälineet ja sitä käsittelevät laitokset, erityisesti niiden kv ruokajätteen hävitysmenettely. Siksi rajaeläinlääkärin tulee käydä perehtymässä toimialueensa kansainvälisesti toimivien liikennevälineiden ja kansainvälisen liikenteen toimijoiden kansainvälisen ruokajätteen hävitykseen vähintään joka kolmas vuosi yhdessä valvonnasta vastaavan viranomaisen kanssa, ja hänen tulee laatia siitä muistio (malli rajanetissä, kohta: lomakkeet).

Samalla tavalla rajaeläinlääkärin tulee tuntea, ja edellisestä poiketen myös valvoa tullin tuliaisvalvonnassaan takavarikoimien erien hävittäminen, vaikka yksityishenkilöiltä takavarikoituja tuliaiseriä ei pidetäkään kv ruokajätteenä. Em. tuliaisjätteiden hävittämismenettelyn tarkastaa rajaeläinlääkäri tullin tuliaisvalvontaan kohdistuvassa auditoinnissa, johon kuuluumyös postitullin (Helsinki-Vantaan lentoasemalla) jätteiden hävitystoiminta. ”Ohjeet tuliaisvalvonnan suorittamisesta tullille” kohta 4, linkki vasemmalla, sisältää menettelyohjeet takavarikoitujen erien toimittamisesta hävitettäväksi.

Kansainvälisen ruokajätteen hävittämisvaatimukset ovat lyhennettyinä seuraavat, oikealta lainsäädäntöyhteenvedosta löytyy tarvittaessa yksityiskohtaisemmat ohjeet:

Kuljetus ja tunnistus

Toimeenpanoasetus 142/2011 Liite VIII luku I ja II

Kuljetus: katetuissa tiiviissä säiliöissä tai ajoneuvoissa lähtöpisteestä alkaen. Tunnistemerkintä: kuljetukseen käytettävä ajoneuvo, kontti, säiliö tai astia tulee merkitäLuokka 1, ainoastaan hävitettäväksi tai Luokan 1 ruokajäte, ainoastaan hävitettäväksi

Kaupalliset asiakirjat

Toimeenpanoasetus142/2011 Liite VIII luku III

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden mukana on kuljetuksen aikana oltava kaupallinen asiakirja. Asetuksessa 142/2011 on malli, mutta sitä ei tarvitse käyttää vain oman jäsenvaltion sisäisessä kuljetuksessa. Myös muut jätteensiirtoasiakirjat tai rahtikirjat sopivat tarkoitukseen kunhan niissä on seuraavat tiedot:

 • Päivämäärä, jolloin luokan 1 ruokajäte on luovutettu kuljetettavaksi
 • Kuvaus aineksesta: kansainvälisesti toimivien liikennevälineiden ruokajäte, luokka 1ainoastaan hävitettäväksi / luokan 1 ruokajäte, ainoastaan hävitettäväksi
 • Lähettäjän tiedot ja kuittaus
 • Kuljetettavaksi luovutetun ruokajätteen määrä
 • Kuljettajan tiedot ja kuittaus
 • Vastaanottajan tiedot ja kuittaus
 • Käsittelytapa: hautaaminen / poltto
 • Vastaanotetun ruokajätteen määrä.

Kohtiin 3 ja 6 tulee lisäksi merkitä asetuksen (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 tai (EY) N:o 183/2005 mukaisesti annettu hyväksyntä- tai rekisterinumero eli sivutuoteasetuksen, elintarvikelainsäädännön tai rehulainsäädännön perusteella Eviran antama numero.  

Kv jätteen vastaanottajan tulee palauttaa kopio kaupallisesta asiakirjasta (esim. rahtikirja) jätteen tuottajalle todisteena siitä, että koko erä on saapunut vastaanottajalle. Jätettä tuottavan toimijan tulee verrata vastaanottajan asiakirjoja (lasku, muut kaupalliset asiakirjat) rahtikirjaan (tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan) varmistaakseen, että kaikki toimitettu jäte on saapunut vastaanottajalle.

Kaupallinen asiakirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena (alkuperäiskappale jätteen vastaanottajalle lähetyksen mukana määräpaikkaan asti ja jäljennös sekä jätteen tuottajalle että kuljetuksesta vastaavalle).

Rekisterit

Toimeenpanoasetus142/2011 Liite VIII luku IV

Sivutuotteita lähettävän, kuljettavan tai vastaanottavan henkilön tulee pitää rekisteriä eristä:

 • Jätteen lähettäjän kirjanpidosta tulee ilmetä milloin, minkä verran, kenen toimesta ja minneluokan 1 ruokajätettä on viety hävitettäväksi
 • Kuljettajan kirjanpidosta tulee ilmetä keneltä/mistä, minkä verran, milloin ja minne ruokajätettäon viety hävitettäväksi
 • Vastaanottajan kirjanpidosta tulee ilmetä mistä, minkä verran ja milloin ruokajätettä on vastaanotettu ja kuka jätteen toi käsiteltäväksi

Jos kuljettajalla tai vastaanottajalla on Eviran antama numero, tulee se merkitä. Jos toimija säilyttää jokaisesta lähetyksestä jäljennöksen kaupallisesta asiakirjasta, ei hänen tarvitse kirjata erikseen kursivoituja kohtia.

Kaupallista asiakirjaa ja rekistereitä on säilytettävä vähintään 2 vuotta.

Hävittäminen

Asetus1069/2009   Artikla 12

Koska kv ruokajäte on luokan 1 ainesta, on se hävitettävä artiklan 12 alakohtien a)-f) mukaisin ehdoin  jätteenä polttamalla hyväksytyssä jätteenpolttolaitoksessa tai rinnakkaispolttolaitoksessa tai käytettävä polttoaineena, tai hävitettävä hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle (jolla on direktiivin 1999/31 mukainen lupa).

Hyväksytyllä poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksella tarkoitetaan valtioneuvoston jätteen poltosta antaman asetuksen (362/2003) vaatimukset täyttävää poltto- tai rinnakkaispolttolaitosta, jolla on toiminnalleen ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa.

Hyväksytyllä kaatopaikalla tarkoitetaan valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen (861/1997) vaatimukset täyttävää kaatopaikkaa, jolla on ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa toiminnalleen.

(18125U)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa