Ohjeet toimijoille, tullille ja rajaeläinlääkäreille

Yksityiskohtaiset ohjeet rajaeläinlääkäreille ja tuojille tarkastuksen vaiheista ja CVEDin täytöstä

Ohjeet rajaelinlääkäreille sekä tuojille tarkastusten vaiheista löytyvät tästä (18074).

Ohjeet tuliaisvalvonnan suorittamisesta tullille

Tuliaistuontivalvonnan periaatteet

Tuliaistuontivalvonta tarkoittaa tullin suorittamaa valvontaa (18061) matkustajien mukanaan tuomille (tai yksityishenkilöille lähetetyille) tuliaisille EU:n ulkopuolisista maista eläintautien leviämisen estämiseksi. Valvontaa ei saa suorittaa vain osana muuta tullivalvontaa, vaan valvonnan tulee olla riskiperusteista ja kohdennettua.

Palautettavat erät

HUOM: yllä mainituissa ohjeissa eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa tarkastettavat "tuontiasiakirjat" ovat erälle lähettävässä laitoksessa myönnettyjä vientiasiakirjoja, koska siinä vaiheessa kun erä palaa, onkin kysymyksessä tuontitarkastus 

Laivaliikenteen muonitus

Kauttakulku ja laivaliikenteen muonitus

Laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetut - sekä laivoille suoraan toimitettavat, että muonituselintarvikevarastoihin toimitettavat  erät tulee toimittaa tunnistettavaksi saapumisrajatarkastusasemalle, eli Helsingin sataman eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle, Katsastustie 4, puh 040 146 7551.

Oheisessa ohjeessa 18001 on lueteltu liitteenä olevan yksityiskohtaisen kauttakulkuerille laaditun ohjeen sisältämät tärkeimmät muutokset, jotka perustuvat eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1370/2004 muutokseen. Sen lisäksi ohjeessa 18069 on lueteltu muutokset kauttakulku- ja laivamuonitusmenettelyihin.

Ohje kauttakuljetettaville erille tehtävistä eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista (18001)

Ohje kauttakuljetuserien ja Suomeen tuotavien erien tarkastus saapumis- ja poistumisrajatarkastusasemalla (18000)

Ohje kauttakuljetuserien valivarastoinnista vapaavarastossa, vapaa-alueella tai Eviran hyvaksymassa tullivarastossa (18005)

Missiomuutokset 2009 (18069)

Määräykset tullivarastojen ja muonituselintarvikevarastojen varastotiloista, erien kirjaamisesta ja rekisterien pidosta

Voimassa olevat määräykset lainsäädännössä koskien muonituselintarvikevarastojen ja tullivarastojen varastotiloja, erien kirjaamista, ja rekisterin pitoa löytyvät alla olevien otsikoiden mukaisesti kyseisestä artiklasta oikealta linkistä: MMMa Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta (1370/2004). Yllä oleva ohje 18069 perustuu em. lainsäädäntöön, ja sisältää vain tiettyjä muutoksia ja tarkennuksia. 

 • Tullivaraston (eli vapaavaraston tai vapaa-alueen) hyväksyntä: 20 § , 22 § ja 24 §
 • Tullivarastoon tarkoitetut tuontierät: säilyttäminen ja rajaeläinlääkärin velvoite valvoa kirjanpitoa 25 §
 • Tuontierän varastointi tullivarastossa: 28 §
 • Muonituselintarvikevaraston hyväksyminen: 37 § ja 38 §, säilyttäminen: 39 § ja erien merkintä 42 §
 • Tullivarastolle asetettavat vaatimukset ja kirjanpitovaatimukset liite 7 kohta C
 • Muonituselintarvikevarastolle asetettavat vaatimukset ja kirjanpitovaatimukset löytyvät liite 8 kohta B.

Kirjanpitomallit sekä tullivarastoille että muonitusvarastoille löytyvät linkeistä oikealta.

Kauttakulku ja transhipment -menettely

 • Kauttakulkua ja transhipment-menettelyä koskeva ohje suomennettuna
 • Kauttakulkua ja transhipment-menettelyä koskeva ohje komission sivuilla (englanniksi)

Seuraavat kohdat ovat komission tulkintoja muonitusjätteistä (= kansainvälisen liikenteen jätteistä) yllä mainittuun ohjeeseen perustuen :

Jos erä, joka on tarkoitettu kansainvälisillä vesillä liikennöivän laivan miehistön muonitukseen, ja joka ei täytä EU-lainsäädännön vaatimuksia, puretaan EU-satamassa, sovelletaan siihen direktiivin 97/78 kohtaa artikla 16 (1)(c). Niille ei silloin tehdä rajatarkastusta, vaan ne hävitetään. Kyseessä on silloin muonitusjäte eli kansainvälinen ruokajäte.

Em. artikla ei koske laivoille miehistön muonitukseen tarkoitettuja eriä, joille tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus (CVED, 2000/571 mukainen todistus). Kuitenkin, jos laiva poistuu kansainvälisiltä vesiltä, ja palaa EU-satamaan, sovelletaan taas artiklan 16 (1)(c) vaatimuksia, eli ne hävitetään.

16 artikla (suluissa olevat selitykset eivät sisälly artiklaan)

1. Tätä lukua ei sovelleta (= rajatarkastusvaatimuksia ei sovelleta) tuotteisiin, jotka:

c) ovat kansainvälistä liikennettä harjoittavissa kuljetusvälineissä ja on tarkoitettu miehistön ja matkustajien käyttöön sillä edellytyksellä, että niitä ei ole tuotu jollekin liitteessä I mainituista alueista (= EU-jäsenvaltiot). Kun nämä tuotteet tai niiden keittiöjätteet puretaan kuljetusvälineestä, ne on hävitettävä. Tuotteita ei kuitenkaan tarvitse hävittää, jos ne siirretään suoraan yhdestä kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kuljetusvälineestä toiseen samassa satamassa tullin valvonnassa.

Ohjeessa on kuvailtu myös asiakirjojen tarkastus (9.3.2, 9.4.1 ja 9.4.2.) ja hylkäysmenettely (9.3.3, toinen kappale).

Uuden tulli"codexin" tultua voimaan ei ole sallittua asettaa erää transhipment -menettelyyn tai väliaikaiseen varastointiin ilman, että erää on asetettu tullimenettelyyn.

Kauttakulkua ja transhipment-menettelyä koskeva ohje suomennettuna (kts. ylempää) sisältää kohdassa 9 kaikki seuraavien 3 kohdan ohjeet yksityiskohtaisesti.

1.Kolmannesta maasta Suomen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus lentoasemalla silloin, kun niiden säilytys on lyhytaikaista

Kolmannesta maasta lentoteitse tuotavalle tuontierälle, joka kuljetetaan määränpäänä olevaan toiseen jäsenvaltioon lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen tai uudelleenlastauksen jälkeen, ei seuraavissa tapauksissa tehdä kaikki tarkastuksen osat käsittävää eläinlääkinnällistä rajatarkastusta (asiakirjatarkastus, tunnistus, fyysinen tarkastus) lentokentällä:

1.1. jos tuontierää ei lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen aikana lainkaan pureta lentokoneesta. Tällöin tuojan tai tuojan edustajan ei tarvitse ilmoittaa tuontierästä lentokentän rajatarkastusasemalle.

1.2. jos tuontierää ei lentokoneesta toiseen tehdyn uudelleenlastauksen yhteydessä siirretä pois lentokentän tullialueelta eikä säilytysaika lentokentän tullialueella ylitä 12 tuntia. Silloin tuojan tai tuojan edustajan tulee toimittaa lentokentän rajaeläinlääkärille (yhteystiedot sivulla "Eläinlääkinnällinen rajatarkastus", lentoasema@evira.fi) rajatarkastustodistuksen (CVED -eläimistä saatavat elintarvikkeet) ensimmäinen sivu täytettynä (Traces-järjestelmää käyttäen) tai vastaavat tiedot, ja sen lisäksi seuraavat tiedot:

a) tuontierän arvioitu purkamisajankohta; b) määränpäärajatarkastusasema; ja tarvittaessa c) tuontierän täsmällinen sijoituspaikka välisataman tai -lentokentän tullialueella, jos sitä ei lastata suoraan lentokoneeseen tai alukseen, joka on matkalla määräpaikkaan d) erän arvioitu lastausajankohta lentokoneeseen tai alukseen, joka on matkalla määräpaikkaan, sen mukaan, mitä komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/215/EU joka korvaa päätöksen 2000/25/EY, 1 artiklassa säädetään

Ilmoitukseen on liitettävä tieto siitä, milloin tuontierä aiotaan lähettää eteenpäin lentokentältä ja kyseisen kuljetusvälineen tunnistetiedot.Ilmoitus voi siis olla myös tuojan laatima, kunhan se sisältää vastaavat tiedot kuin edellä.

Rajaeläinlääkäri voi tarvittaessa tehdä tuontierälle asiakirjatarkastuksen, joka voidaan tehdä myös tuontiasiakirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten perusteella.

1.3. jos tuontierää uudelleenlastauksen jälkeen säilytetään lentokentällä kauemmin kuin 12  tuntia mutta kuitenkin enintään 48 tuntia, niin tuojan tai tuojan edustajan on ilmoitettava tuontierästä lentokentän rajatarkastusasemalle kohdan 1.2. mukaisesti, ja erälle tehdään  asiakirjatarkastus, joka voidaan tehdä myös tuontiasiakirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten perusteella.

2. Kolmanteen maahan yhteisön alueen kautta kuljetettavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus lentoasemalla sillon, kun niiden säilytys on lyhytaikaista

Kolmannesta maasta lentoteitse tuotavalle tuontierälle, joka kuljetetaan kolmanteen maahan lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen tai uudelleenlastauksen jälkeen, ei seuraavissa tapauksissa tehdä kaikki tarkastuksen osat käsittävää eläinlääkinnällistä rajatarkastusta (asiakirjatarkastus, tunnistus, fyysinen tarkastus) lentokentällä:

2.1. jos tuontierää ei lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen aikana lainkaan pureta lentokoneesta.

Tällöin asiakirjatarkastuksessa rajoitutaan tulliviranomaisen suorittamaan lastiluettelojen tarkastamiseen.

2.2. jos tuontierää ei lentokoneesta toiseen tehdyn uudelleenlastauksen yhteydessä siirretä pois kyseisen lentokentän tullialueelta eikä säilytysaika siellä ylitä 12 tuntia.

Silloin tuojan tai tuojan edustajan tulee toimittaa lentokentän rajaeläinlääkärille (yhteystiedot sivulla "Eläinlääkinnällinen rajatarkastus", lentoasema evira.fi) rajatarkastustodistuksen (CVED -eläimistä saatavat elintarvikkeet) ensimmäinen sivu täytettynä tai vastaavat tiedot (Traces-järjestelmää käyttäen), ja sen lisäksi seuraavat tiedot:

a) tuontierän arvioitu purkamisajankohta; b) määräpaikkana oleva kolmas maa; ja tarvittaessa c) tuontierän täsmällinen sijoituspaikka lentokentän tullialueella, jos sitä ei lastata suoraan lentokoneeseen tai alukseen, joka on matkalla määräpaikkaan d) erän arvioitu lastausajankohta lentokoneeseen tai alukseen, joka on matkalla määräpaikkaan, sen mukaan, mitä komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/215/EU joka korvaa päätöksen 2000/25/EY, 1 artiklassa säädetään

Ilmoitukseen on liitettävä tieto siitä, milloin tuontierä aiotaan lähettää eteenpäin lentokentältä ja kyseisen kuljetusvälineen tunnistetiedot. Ilmoitus voi siis olla myös tuojan laatima, kunhan se sisältää vastaavat tiedot kuin edellä.

Jos uudelleenlastaus tehdään muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa sijaitsevassa lentokentällä, on tuojan tai tuojan edustajan ilmoitettava tuontierän saapumisesta lentokentän rajatarkastusasemalle asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen vahvistamalla tavalla.

Rajaeläinlääkäri voi tehdä tuontierälle tarvittaessa asiakirjatarkastuksen. Jos erä puretaan lentokoneesta, on erän eläinten terveyttä koskeva todistus tarkastettava.

Jos kohdassa 2.2 tarkoitettu tuontierä siirtyy lentokuljetuksesta maanteitse, rautateitse tai sisävesireittejä pitkin tapahtuvaksi kuljetukseksi, on tuontierälle tehtävä asiakirjojen tarkastus ja tunnistus lentokentän rajatarkastusasemalla.

Kolmasmaaerien sinetöintivaade

Erille ei ole sinetöintipakkoa, mutta erä pitää pystyä tunnistamaan, ja jotta vaikka lihan pystyy tunnistamaan, pitää joko kontin tai paketin erikseen jokaisen olla sinetöity.

3. Kolmannesta maasta Suomen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus satamassa silloin, kun niiden säilytys on lyhytaikaista

Transshipment -aikaa on pidennetty 7 vuorokaudesta 14 vuorokauteen, komission täytäntöönpanopäätös 2011/215/EU. Jäsenvaltioiden tulee kuitenkin erikseen anoa pidennettyä aikaa, ja koska toistaiseksi siihen ei ole ollut tarvetta, ei Suomi ole sitä anonut.

Päätöksen mukaisten aikarajojen sisällä suoraan kolmansiin maihin toimitettaville transhipment -erille ei tarvitse suorittaa EU:n alueella eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, mutta tarkastus tulee suorittaa heti jos aikarajat umpeutuvat. Tällä hetkellä erää saa säilyttää siinä EU-satamassa, johon erä ensiksi EU-alueella saapuu (Rotterdam, Hampuri ym) 7 vrk ilman, että erälle tehdään rajatarkastusta. Yleensä erä ehditään siirtää syöttöalukseen, jolla se saapuu Suomeen ja jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään joko Hakuninmaalla (Helsingin sataman rajatarkastusasema) tai Haminassa (yleensä vain kauttakulkueriä), ennen kuin em. 7 vrk on kulunut. 

Jos jäsenvaltio haluaa saada tuon 14 vrk poikkeuksen, tulee komissiolle toimittaa yksityiskohtaiset perustelut siitä, miksi poikkeusta anotaan ja suoritetut toimenpiteet  SCFCAH-kokoukseen.Perusteluihin tulee sisällyttää valvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että aikarajoja ja määränpäätä ei ole muutettu, ja jotta erä ei päädy johonkin toiseen EU-satamaan.

Satamissa ja lentoasemilla uudelleenlastattavat eläintuotteet: poikkeuksia rajatarkastukseen

Eläintuotteiden erien uudelleenlastaaminen saapumisrajatarkastusasemalla on sallittua vain seuraavien kahden määräpaikan kohdalla: jos erä tuodaan unioniin/ETA:n alueelle toisella rajatarkastusasemalla tai jatkokuljetetaan kolmanteen maahan.Kauttakulkua ja transhipment-menettelyä koskeva ohje suomennettuna sisältää kohdassa 9 kaikki poikkeukset yksityiskohtaisesti.

Eläinlääkinnällisiä tarkastuksia koskevista vaatimuksista poiketaan mm. seuraavassa tapauksessa:

Erät, jotka on tarkoitus tuoda unioniin/ETA:n alueelle toisen rajatarkastusaseman kautta eli ns. transhipment-menettely (direktiivin 97/78/EY 9 artikla)

Unioniin/ETA:n alueelle tuotavan erän on täytettävä kaikki EU:n tuontivaatimukset. Näiden ehtojen täyttymisen todistamisessa tarvittavat tarkastukset tehdään joko ensimmäisellä saapumisrajatarkastusasemalla tai toisella rajatarkastusasemalla. Ensimmäinen saapumisrajatarkastusasema on ensinnä velvollinen varmistamaan, että toinen rajatarkastusasema on hyväksytty vastaanottamaan kyseiseen tuoteluokkaan kuuluvan erän. Jos näin ei ole, ensimmäisen saapumisrajatarkastusaseman on tehtävä kaikki eläinlääkinnälliset tarkastukset jo ennen vähimmäisajan umpeutumista.

Jos toinen rajatarkastusasema on asianmukaisesti hyväksytty, tarvittavat eläinlääkinnälliset tarkastukset tehdään siellä riippuen siitä, mitkä tarkastukset on tehty ensimmäisellä rajatarkastusasemalla. Jos erään kohdistuu direktiivin 97/78/EY 24 artiklan mukainen tehostettu tarkastusmenettely, tarkastukset on toteutettava toisella rajatarkastusasemalla.

Suojapäätösten noudattaminen sellaisten kauttakulkuerien osalta, joiden määräpaikkana on kolmas maa (direktiivin 97/78/EY 11 artiklan 2 kohdan b alakohta)

Erien, joiden määräpaikkana on kolmas maa, on täytettävä eläinten terveyttä koskevat ehdot. Sellaisten erien, jotka eivät täytä eläinten terveyttä koskevia ehtoja, lähettäminen edelleen kolmanteen maahan ilman muita pysähdyksiä direktiivin 97/78/EY liitteessä I mainituilla alueilla on sallittua direktiivin 97/78/EY 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Kyseisissä tapauksissa ei ole tarpeen tehdä ilmoitusta RASFF-järjestelmässä.

Kauttakuljetus on kielletty sellaisten erien osalta, joita koskee suojatoimi tai muu erityinen kielto.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia sellaisista kolmansista maista tulevien erien, joiden tuotteet on kielletty, uudelleenlastauksen yhdestä lentokoneesta toiseen tai yhdestä aluksesta toiseen saman sataman tai lentoaseman tuonnista ja viennistä vastaavan saman tullitoimipaikan alueella tai samalla vapaa-alueella, kun on kyse em.kaltaisten tuotteiden edelleen lähettämisestä ilman muita pysähdyksiä unionin alueella.

4. Maksut

Maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan ns. Eviran maksuasetuksen (MMM:n asetus Eviran maksullisista suoritteista) mukaisesti (kso linkki Eviran hinnasto):

 1. laivaliikenteen muonitukseen toimitettavien erien valvonnasta (Ohje 18004) - rajaeläinlääkäri vastaanottaa muonitustodistuksen, allekirjoittaa sen, merkitsee muonitustodistukseen maksun (kohta 5.2.4.5.) ja toimittaa maksuyhteenvedon 2kk välein Eviraan, joka perii maksut varastolta.
 2. kauttakuljetuserien ja Suomeen tuotavien erien tarkastuksesta saapumis- ja poistumirajatarkastusasemalla (Ohje 18000) - Tulli perii Helsingin satamassa rajatarkastusmaksun etukäteen (kohta 5.2.4.2.). Kauttakuljetuseristä (jos tulli tekee poikkeustapauksissa tunnistustarkastuksen, peritään maksu kuitenkin vain asiakirjatarkastuksesta, kohta 5.2.4.1.) sekä
 3. kauttakuljetuserien välivarastoinnista vapaavarastossa, vapaa-alueella tai Eviran hyväksymässä tullivarastossa (Ohje 18005) - varastoa valvova rajaeläinlääkäri perii maksun poistumistarkastuksesta, ellei sitä ole jo aiemmin peritty, (kohta 5.2.4.4) ja faksaa todistuksen tullille.

Ko. ohjeet 18004, 18000, 18005 - kso yllä.

(18073U)

Lisää aiheesta palvelussamme