Erän hylkääminen todetun salmonellan takia

CN-koodit siipikarjanlihalle ja tuoreen lihan, raakalihavalmisteen ja lihavalmisteen määritelmät

Tuoreelle siipikarjanlihalle käytettävä CN-koodi on 0207 14 tai 0207 27 (neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I, voimassa oleva muutos tammikuu 2014: Komission asetus 1006/2011/(EY) silloin, kun kyseessä on tuore liha tai raakalihavalmiste, jonka kokonaissuolapitoisuus painosta on alle 1,2 % (kappaleen 2 lisähuomautus 7 CN-koodiluettelossa). Raakalihavalmisteet, joiden suolapitoisuus on yli 1,2 %, ovat suolattua lihaa: CN-koodi 0210 99 39.

853/2005/EY Liitteen I määritelmässä tarkoitetaan: 1.15. "raakalihavalmisteilla" tuoretta lihaa, jauheliha mukaan luettuna, johon on lisätty elintarvikkeita, mausteita tai lisäaineita tai jota on jalostettu, mutta ei kuitenkaan niin, että lihan sisäinen lihassyyrakenne olisi muuttunut ja tuoreen lihan ominaisuudet olisivat hävinneet. Kohdan 7.1. mukaan  tarkoitetaan "lihavalmisteilla" jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet.

Siten tullikoodien mukainen jako raakalihavalmisteeseen ja suolattuun lihaan poikkeaa hygienialainsäädännön määritelmästä - ne ovat molemmat hygienialainsäädännön tarkoittamia raakalihavalmisteita.

Laboratoriotutkimuksessa todettu salmonella

Siipikarjasta saadulle tuoreelle lihalle ja raakalihavalmisteelle on toisistaan poikkeavat kriteerit asetuksen 2073/2005/EU liitteessä 1. Tuore siipikarjaliha ei saa sisältää Salmonella typhimurium tai S. enteritidis (rivi I.28 luvun 1 liitteessä I asetuksessa No 2073/2005/EY), kun taas siipikarjasta saadussa raakalihavalmisteessa ja lihavalmisteessa Salmonella spp ei saa esiintyä ollenkaan (rivi 1.5 ja 1.9). Suomella on kuitenkin oikeus vaatia erityistakuu tuoreelle lihalle, tarkemmin kohdassa "Suomen ja Ruotsin erityistakuu".

Seuraavaa asetuksen 2073/2005/EU artiklan 7 (2) poikkeusta voidaan komission mukaan soveltaa em. tuotteisiin, ja jos niissä on todettu salmonellaa, ne voidaan komission tulkinnan jatkokäsitellä siten, että salmonellariski poistuu asetuksen 882/2004 artiklan 19 erityiskäsittelyllä:

"Markkinoille saatetut tuotteet, jotka eivät ole vielä vähittäismyynnissä eivätkä täytä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia vaatimuksia, voidaan kuitenkin toimittaa käsittelyyn, jolla poistetaan kyseessä oleva vaara. Ainoastaan muut kuin vähittäismyynnissä toimivat elintarvikealan toimijat voivat tehdä käsittelyn. Elintarvikealan toimija voi käyttää erän muihin kuin alun perin suunniteltuihin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että käyttö ei aiheuta riskiä kansanterveydelle tai eläinten terveydelle ja että käytöstä on päätetty HACCP-periaatteisiin perustuvien menettelyiden ja hyvien hygieniakäytäntöjen mukaisesti ja toimivaltaisen viranomaisen luvalla."

Erikoiskäsittely on määritelty 20 artiklassa:

Erikoiskäsittelyt

1. Edellä 19 artiklassa tarkoitettu erikoiskäsittely voi olla:

a) käsittely tai jalostaminen, jolla rehu tai elintarvike saatetaan yhteisön lainsäädännön tai edelleen lähettämisen määränpäänä olevan kolmannen maan vaatimusten mukaisiksi, tarvittaessa myös dekontaminaatio, mutta lukuun ottamatta laimentamista;

b) jalostaminen jollain muulla sopivalla tavalla muuhun käyttöön kuin eläinten tai ihmisten ravinnoksi.

Tuore siipikarjanliha tulee käsitellä asetuksen 2160/2003 mukaisesti, kun taas raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet voidaan käsitellä kansallisesti hyväksytyllä tavalla siten, ettei aiheudu vaaraa eläimille tai ihmisille. Se, että käsittely suoritetaan tuotteelle, jossa on todettu salmonella, on kuitenkin aina riski, ja rajaeläinlääkäri tekee päätöksen seuraavassa kohdassa kuvaillun mukaisesti.

Tehostetut tarkastukset  (= RASFF) Traces-järjestelmässä  ja toimenpiteet tutkimustuloksen perusteella

Tehostetun tarkastuksen järjestelmä ei erota ensimmäisen kappaleen CN-koodeja toisistaan, joten jäsenvaltion tulee tarvittaessa pyytää TRACES-ryhmältä CVEDien poistamista järjestelmästä silloin, kun ne ovat tehostetun tarkastuksen järjestelmässä tullikoodin takia, vaikka järjestelmä ei olekaan lauennut juuri ko. CN-koodin takia. Siksi RASFF-ilmoitukseen lisätyt tarkentavat asiakirjat (terveystodistus jne.) helpottavat tuotetyypin määrittämistä. Komissio yrittää korjata järjestelmän toimivammaksi.

Traces-järjestelmässä kohtaan 35 tulee täydentää erä  hylätyksi, valita tarvittaessa "jatkokäsittely"  ja CVED tulee saattaa varmistetuksi heti laboratoriotutkimustulosten ollessa saatavilla. Toimijalle tulee esittää mahdollisuus valita siis päätöksen tekemisen jälkeen hävittäminen, palauttaminen tai erityiskäsittely, jos rajaeläinlääkärin suorittaman riskien arvioinnin perusteella jatkokäsittely on sallittua. Jos tutkimustulos on sellainen, ettei sille löydy kriteerejä asetuksesta 2073/2005 tai 1688/ 2005, tulee rajaeläinlääkärin suorittaa riskien arviointi asetuksen 178/2002/EU artiklan 14 mukaisesti. Kohtaan 37 tulee merkitä laitos, jossa käsittely suoritetaan laitosta valvovan viranomaisen valvonnassa, ja erä tulee toimittaa laitokseen kanavoituna. Kohdassa 41 läänineläinlääkärin tulee vahvistaa erän saapuneen käsittelylaitokseen. Tietojen vieminen Traces-järjestelmään on olennaista etenkin, jos erä on tehostetun tarkastuksen järjestelmässä (=RASFF), jotta tarvittavien suotuisten tuloksien saamisen jälkeen järjestelmä voidaan lopettaa.

Suomen ja Ruotsin erityistakuu

Kohdassa "laboratoriotutkimuksessa todettu salmonella" komission tulkintaa tuoreen lihan osalta salmonellasta ei sovelleta, koska Suomeen tai Ruotsiin tarkoitetun tuoreen lihan tulee täyttää asetuksen 1688/2005/EY erityistakuut salmonellasta, ja terveystodistuksen myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen tulee vakuuttaa ehtojen täyttyminen jo ennen tuontia allekirjoittamalla terveystodistus, johon vakuutus erityistakuiden täyttymisestä sisältyy.

1688/2005/EY artiklan 1 ja 2 mukaisesti näytteenotto naudan ja sian lihasta, mukaan luettuna jauheliha ja lukuun ottamatta raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa, joka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin ja jolle on suoritettava mikrobiologinen testaus, on tehtävä liitteen I mukaisesti.

Näytteenotto siipikarjan lihan osalta artiklan 3 mukaisesti:

"Näytteenotto siipikarjan lihasta

Näytteenotto kotieläiminä pidetyistä kanalinnuista, kalkkunoista, helmikanoista, ankoista ja hanhista saatavasta lihasta, mukaan luettuna jauheliha ja lukuun ottamatta raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa, joka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin ja jolle on suoritettava mikrobiologinen testaus, on tehtävä liitteen II mukaisesti."

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 artiklan 8 mukaisesti naudan ja sian lihan sekä siipikarjan lihan osalta elintarvikkeen mukana on oltava yhteisön lainsäädännössä vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että salmonellakokeet on suoritettu ja niistä on saatu negatiiviset tulokset. Naudan ja sian lihalle em. salmonellatutkimuksia ei vaadita, jos on tarkoitettu laitoksessa pastöroitaviksi, steriloitaviksi tai vaikutuksiltaan vastaavaan käsittelyyn.

Liitteen I ja II mukaisesti tutkitun tuoreen lihan erän tutkimustuloksen tulee siten olla salmonellan varalta kielteinen, eli salmonellaa ei saa löytyä yhtään. Asetusten 853/2004/EY ja 1688/2005/EY vaatimukset salmonellasta eivät koske ollenkaan raakalihavalmisteita tai suolattua lihaa.

Yhteenveto tapauksessa, jolloin Suomessa eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla otetuissa näytteissä on todettu salmonellaa

Kaikista eläinlajeista saatava raakana syötäväksi tarkoitettu jauheliha ja raakalihavalmisteet asetuksen 2073/2005 mukaisesti: salmonellaa ei saa esiintyä 25 g:ssa tutkimusmenetelmän mukaisesti.

Kypsennettynä syötäväksi tarkoitettu muusta kuin siipikarjanlihasta tehty jauheliha ja raakalihavalmisteet asetuksen 2073/2005 mukaisesti: salmonellaa ei saa esiintyä 10 g:ssa.

Kypsennettynä syötäväksi tarkoitettu siipikarjanlihasta tehty jauheliha ja raakalihavalmisteet asetuksen 2073/2005 mukaisesti: salmonellaa ei saa esiintyä 25 g:ssa.

Raakana syötäväksi tarkoitetut lihavalmisteet, lukuun ottamatta tuotteita, joissa valmistusprosessi tai tuotteen koostumus poistaa salmonellariskin asetuksen 2073/2005 mukaisesti: salmonellaa ei saa esiintyä 25 g:ssa.

Kypsennettynä syötäväksi tarkoitetut siipikarjanlihavalmisteet : asetuksen 2073/2005 mukaisesti: salmonellaa ei saa esiintyä 25 g:ssa.

Naudan, sian ja siipikarjan tuore liha ja jauheliha silloin, kun erää ei ole tarkoitettu kuumennettavaksi laitoksessa: asetukseen 1688/2005/EY Suomen erityistakuista perustuen tutkimustuloksen oltava salmonellan varalta negatiiviset, eli salmonellaa ei saa esiintyä ollenkaan liitteen II mukaisesti tutkittuna.

Naudan, sian ja siipikarjan tuore liha ja jauheliha silloin, kun erä on tarkoitettu kuumennettavaksi laitoksessa: asetuksessa 1688/2005/EY ei vaateita salmonellatutkimukselle. Asetukseen 2073/2005/EU perustuen ei saa sisältää Salmonella typhimurium tai S. enteritidis. Rajaeläinlääkäri tekee kuitenkin riskinarvioinnin, jonka perusteella erä hyväksytään tai hylätään.

Erän hylkääminen

Erään hylkäämisestä asetetaan MMMa 1370/2004 (Eb 5):

"Eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen saapuneen erän hylkääminen
69 §

Jos tuontierälle tehtävän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä on syytä epäillä, etteivät tuontierä tai sitä koskevat asiakirjat täytä niille tässä asetuksessa tai sen 3 §:ssä luetelluissa säädöksissä asetettuja vaatimuksia, on tuontierä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ollessa kesken varastoitava asianomaisella rajatarkastusasemalla. Tuontierän varastoimisesta silloin, kun erästä on otettu näytteitä laboratoriotutkimuksia varten, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 liitteessä II.

Jos tuontierälle tehtävän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä ilmenee, etteivät tuontierä tai sitä koskevat asiakirjat täytä 1 momentissa mainittuja vaatimuksia, on rajaeläinlääkärin hylättävä erä. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ollessa kesken tuontierä on varastoitava 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hylätty tuontierä on rajaeläinlääkärin määräysten mukaisesti toimitettava kolmanteen maahan, hävitettävä tai käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen. Hylättyä tuontierää on varastoitava rajatarkastusasemalla siihen saakka, kunnes rajaeläinlääkärin tuontierää koskevat määräykset pannaan täytäntöön.

Tuontierän varastointiaika lasketaan mukaan 70 ja 71 §:ien mukaiseen määräaikaan."

Jos näytteitä on otettu, mutta tulokset eivät ole tiedossa, kun kuljetusväline lähtee rajatarkastusasemalta, on noudatettava ohjeistusta " Sivutuotteiden ja elintarvikkeiden kanavointi ".

(18142)

Lisää aiheesta muualla verkossa