Vientiselvitykset

Vientiselvitys on ensimmäinen askel saada suomalaisia tuotteita vientiin kyseisen maan markkinoille. Suomi ei voi vaikuttaa vientiselvityksen laajuuteen ja sisältöön vaan viennin kohdemaa päättää ne asiat, joista selvityksessä on annettava tietoa. Kohdemaan kyselyihin vastaaminen on edellytyksenä markkinoillepääsyhankkeen etenemiselle.

Vientiselvityksissä vastataan kohdemaan kysymyksiin liittyen Suomen eläintautilanteeseen, elintarviketurvallisuustilanteeseen, eläinten hyvinvoinnin vaatimuksiin ja niihin sovellettavaan lainsäädäntöön, em. asioiden valvontajärjestelmiin ja niiden toimivuuteen jne. Selvitys voi viennin kohdemaan vaatimuksista riippuen olla hyvinkin laaja ja sisältää hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä. Niissä voidaan kysyä esimerkiksi pitopaikkakohtaisia tietoja eläimistä tai esim. eläinlääkäreiden jatkokoulutukseen liittyvien kurssien nimiä.

Vientiselvitysten maksullisuus

Vientiselvitysten tekeminen on lähtökohtaisesti maksullista viejille. Selvitysten tekemisestä laskutetaan viennin maksutaulukon mukaan. Maksun suuruus riippuu selvityksen vaativuudesta ja laadintaan käytettävästä ajasta. Maksu jaetaan tasan hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kesken. Mikäli viejänä haluat, että Evira käynnistää pyynnöstäsi maksullisen markkinoillepääsyhankkeen, ole yhteydessä Eviran vientiiimiin

Vientiselvityksen lisäksi Suomi neuvottelee kohdemaan kanssa viennissä käytettävän terveystodistuksen mallista ja sisällöstä. Markkinoillepääsy voi edellyttää myös tarkastuskäyntiä viejän tiloissa.

Viejille maksuttomat vientiselvitykset

Elintarvikevientiin liittyvien selvitysten laatimista varten maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Eviralle lisärahoituksen vuoden 2017 loppuun saakka. Lisärahalla tehtävät selvitykset ovat viejille maksuttomia. Toimijoilla tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka joko vievät jo EU:n ulkopuolelle tai jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan viennin. Niitä selvityksiä, jotka ovat vuoden 2017 loppuun saakka toimijoille maksuttomia, kutsutaan priorisoiduiksi markkinoillepääsyhankkeiksi. Priorisointi on tehty yhdessä keskeisten vientitoimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton, Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Viennin edistäminen kuuluu nykyiseen hallitusohjelmaan, jossa elintarvikevientiä edistetään ns. kärkihankkeilla. Myös nämä hankkeet ovat viejille maksuttomia.

Tutustu lisää viejille maksuttomiin elintarvikeviennin edistämishankkeisiin Evirassa.

Aiheet: