Tutustu viennin perusedellytyksiin

Vienti vain hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista ja eläinten pitopaikoista

Eviralta tiedustellaan usein vientilupaa kohdemaahan. Evira ei kuitenkaan myönnä erikseen vientilupia, vaan EU-hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen välittämiä tai valmistamia elintarvikkeita voidaan viedä vapaasti EU:n ulkopuolelle, mikäli kohdemaa hyväksyy tuonnin eikä EU tai Evira ole asettanut tuotteelle vientikieltoa. Suomesta EU:n ulkopuolelle voivat viedä kaikki Eviran hyväksymät elintarvikehuoneistot ja eläinten pitoon hyväksytyt tilat. Mikäli elintarvikehuoneiston toiminta ei täytä EU-lainsäädännön ja kohdemaan vaatimuksia, vienti EU:n ulkopuolelle ei ole mahdollista.

Niiden eläinten tai tuotteiden, joiden viennille EU:n ulkopuolelle on EU-lainsäädännössä asetettu eläin- tai kasvitautien vastustamiseen liittyviä vaatimuksia, tulee täyttää mainitut vaatimukset.

Elintarviketuotantoon kuljetettavia eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita, joista voi aiheutua vähäistä suurempaa eläintautien leviämisen vaaraa, saa toimittaa muuhun kuin EU:n jäsenvaltioon vain toimija, joka on rekisteröitynyt Eviran ylläpitämään viejärekisteriin. Kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden viejän pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin.

Eläviä eläimiä kuljetettaessa on noudatettava kuljettamista koskevia säädöksiä. Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava kuljetuksen aikana. Eläimiä on suojeltava kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä.

Viennissä noudatettava sovittuja pelisääntöjä

Mikäli EU tai Suomi on sopinut kohdemaan kanssa elintarvikeviennin ehdoista, näitä ehtoja on noudatettava.

Tuotteen alkuperän oltava tiedossa ja jäljitettävyys kunnossa

Vietävien tuotteiden on oltava elintarvikekelpoisia. Tuotteiden on täytettävä vähintään EU:n elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Toisin sanoen, jos tuotetta voidaan myydä elintarvikkeena EU:ssa, sitä voidaan myös viedä EU:n ulkopuolelle, mikäli kohdemaan viranomainen sallii tuotteen tuonnin markkinoilleen. On varauduttava siihen, että kohdemaiden vaatimukset voivat olla myös EU-lainsäädäntöä tiukemmat. Jos elintarvikkeet ovat haitallisia terveydelle, niitä ei voi myydä EU:ssa eikä niitä voi myöskään viedä EU:n ulkopuolelle.

Sen lisäksi, että vietävän tuotteen on oltava elintarvikekelpoinen, sen alkuperä on oltava tiedossa ja tuote on voitava tunnistaa ja jäljittää kaikissa eri tuotannon ja jakelun vaiheissa. Viennissä edellytetään lähes poikkeuksetta sisäistä jäljitettävyyttä.

Kohdemaan viranomainen päättää vientihyväksynnästä

Kohdemaan viranomainen päättää aina, minkä maan tai laitosten valmistamia tuotteita voidaan myydä ja markkinoida kohdemaan markkinoilla. Puhutaan ns. "vientihyväksynnästä".

Kevyimmässä vientihyväksyntämenettelyssä kohdemaa edellyttää ainoastaan tuotetta koskevan terveystodistuksen esittämistä tuotteen saapuessa kohdemaan rajatarkastukseen. Jotkin kohdemaat edellyttävät todistuksen lisäksi jokaisen elintarvikkeita valmistavan laitoksen hyväksyntää erikseen. Toiset kohdemaat taas arvioivat ja hyväksyvät viennin lähtömaan valvontajärjestelmän, minkä jälkeen ne hyväksyvät yksittäiset laitokset lähtömaan viranomaisen ilmoituksen perusteella (pre-listing -menettely). Tällöin Suomi ja kohdemaan viranomainen sopivat yleensä myös viennissä käytettävästä todistusmallista. Kohdemaakohtaiset vientihyväksyntämenettelyt, siltä osin kuin ne ovat tiedossamme, löytyvät KONTTI-sivulta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja maa- ja metsätalousministeriö toimivaltaisina viranomaisina ehdottavat hyväksyntää kohdemaan viranomaiselle varmistuttuaan ensin suomalaisen elintarviketoimijan vientikelpoisuudesta.

Elintarvikkeiden viennissä avainasemaan hyväksynnässä nousevat Suomen eläin- ja kasvitautitilanne ja vietävien tuotteiden ominaisuudet; voidaanko Suomesta viedä elintarvikkeita, huomioiden erityisesti kohdemaan

  • eläin- ja kasvitautien leviämisen ehkäisemiseksi asettamat rajoitukset, sekä
  • edellyttämät kemialliset, mikrobiologiset ja/tai radiologiset vaatimukset (eivät ylitä asetettuja raja-arvoja).
  • Elintarvikkeita Suomesta EU:n ulkopuolelle voivat viedä kaikki Eviran hyväksymät elintarvikehuoneistot, jotka täyttävät EU-lainsäädännön ja kohdemaan viranomaisen asettamat vaatimukset. Tuotantoeläimiä voidaan viedä ainoastaan hyväksytyistä eläinten pitopaikoista.

  • Viennissä on noudatettava sovittuja pelisääntöjä.

Aiheet: