Vientitarkastukset ja auditoinnit

Markkinoillepääsyhankkeisiin ja olemassa olevilla markkinoilla pysymiseen liittyy usein viennin kohdemaan edellyttämiä tarkastuskäyntejä elintarvikkeita valmistaviin laitoksiin, jotka hakevat vientihyväksyntää tai joilla on jo hyväksyntä kyseiseen maahan. Tämä koskee erityisesti eläinperäisten tuotteiden viejiä. Tarkastuskäyntejä suorittavat Evira ja/tai kohdemaan viranomaiset.

Eviran tarkastuskäynnit

Joillekin kohdemaille Eviran tai laitoksen valvojan vakuutus laitoksen vientikelpoisuudesta on riittävä vientihyväksynnän saamiselle tai sen ylläpitämiseen. Evira suorittaa vientitarkastuksia sekä vientihyväksyntää hakeviin että jo vientihyväksynnän saaneisiin elintarvikealan laitoksiin. Tarkastuskäynnillä arvioidaan, täyttääkö laitos viennin perusedellytykset ja kohdemaan asettamat tuonnin vaatimukset

Mikäli laitos täyttää vaatimukset, Evira ja maa- ja metsätalousministeriö ehdottavat vientihyväksyntää kohdemaan viranomaiselle. Muussa tapauksessa laitos joutuu suorittamaan korjaavia toimenpiteitä. Mikäli jo vievä laitos ei ole vientikelpoinen, Evira voi harkita laitoksen viennin keskeyttämistä. Kun laitos on suorittanut korjaavat toimenpiteet asianmukaisesti, Evira arvioi laitoksen vientikelpoisuuden uudelleen.

Kohdemaan viranomaisen suorittama auditointi

Joidenkin kohdemaiden viranomaiset haluavat itse tarkastaa vientiin hyväksytyt laitokset, vientihyväksyntää hakeneet toimijat ja Suomen viranomaisvalvonnan. Ennen tarkastusta kohdemaan viranomaiselle toimitetaan toimijaa koskevia tietoja. Eviran laatii yhteistyössä kohdemaan viranomaisen kanssa tarkastusohjelman ja toimii tarkastusten isäntänä.

Tarkastuksen jälkeen kohdemaan viranomainen saattaa edellyttää toimijalta korjaavia toimenpiteitä ennen toimijan hyväksymistä vientiin ko. kohdemaahan. Korjaavien toimenpiteiden todentamiseksi kohdemaan viranomaiset saattavat tehdä myös uuden tarkastuskäynnin. Evira osaltaan huolehtii siitä, että korjaavat toimenpiteet on riittävästi toteutettu.

Kun toimija on suorittanut korjaavat toimenpiteet asianmukaisesti, Evira ilmoittaa asiasta kohdemaan viranomaiselle. Kohdemaan viranomainen päättää saatuun selvitykseen perustuen, voidaanko toimijan valmistamia tuotteita saattaa kohdemaan markkinoille myytäväksi.

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA:

Tarkastusten maksullisuus

Tarkastuskäynnit on lähtökohtaisesti viejille maksullisia. Niistä laskutetaan viennin maksutaulukon mukaan.

Priorisoituihin markkinoillepääsyhankkeisiin ja kärkihankkeisiin liittyvät Eviran tarkastukset ovat toimijalle maksuttomia. Jos viennin kohdemaan viranomaiset eivät maksa itse Suomen sisäisiä matka- ja majoituskulujaan, nämä kulut laskutetaan toimijoilta.

Aiheet: