Markkinoillepääsyhankkeet uusiin kohdemaihin

Markkinoillepääsyhankkeella pyritään mahdollistamaan uuden viennin aloittaminen. Uusien vientimarkkinoiden avaaminen vaihtelee vietävän elintarvikkeen ja kohdemaan mukaan. Viennin käynnistyminen edellyttää usein Suomen ja kohdemaan viranomaisten välillä käytäviä neuvotteluja ja laajojen vientiselvitysten laatimista. Viennin kohdemaa on usein kiinnostunut arvioimaan tuotteesta riippuen Suomen eläin- tai kasvitautitilannetta, elintarviketurvallisuutta, elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseja ja vientituotteisiin kohdistuvaa valvontaa ennen kuin vienti voi alkaa. Vientiselvityksen lisäksi Suomi neuvottelee kohdemaan kanssa viennissä käytettävän terveystodistuksen mallista ja sisällöstä. Markkinoillepääsy voi edellyttää myös tarkastuskäyntiä viejän tiloissa.

Aina ei vientiselvitystä tai tarkastuskäyntiä vaadita, vaan vienti voi alkaa heti, kun viennissä edellytettävä terveystodistusmalli on saatu laadittua.

Vientiselvitykset

Vientiselvitys on ensimmäinen askel saada suomalaisia tuotteita vientiin kyseisen maan markkinoille. Suomi ei voi vaikuttaa vientiselvityksen laajuuteen ja sisältöön vaan viennin kohdemaa päättää ne asiat, joista selvityksessä on annettava tietoa. Kohdemaan kyselyihin vastaaminen on edellytyksenä markkinoillepääsyhankkeen etenemiselle.

Vientiselvityksissä vastataan kohdemaan kysymyksiin liittyen Suomen eläintautilanteeseen, elintarviketurvallisuustilanteeseen, eläinten hyvinvoinnin vaatimuksiin ja niihin sovellettavaan lainsäädäntöön, em. asioiden valvontajärjestelmiin ja niiden toimivuuteen jne. Selvitys voi viennin kohdemaan vaatimuksista riippuen olla hyvinkin laaja ja sisältää hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä, kuten pitopaikkakohtaisia tietoja eläimistä tai eläinlääkäreiden jatkokoulutukseen liittyvien kurssien nimiä.

Vientiselvitysten maksullisuus

Vientiselvitysten tekeminen on lähtökohtaisesti maksullista viejille. Selvitysten tekemisestä laskutetaan viennin maksutaulukon mukaan. Maksun suuruus riippuu selvityksen vaativuudesta ja laadintaan käytettävästä ajasta. Maksu jaetaan tasan hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kesken. Mikäli viejänä haluat, että Evira käynnistää pyynnöstäsi maksullisen markkinoillepääsyhankkeen, ole yhteydessä Eviran vientiiimiin

Viejille maksuttomat vientiselvitykset

Viennin edistäminen kuuluu nykyiseen hallitusohjelmaan, jossa elintarvikevientiä edistetään ns. kärkihankkeilla. Kärkihankkeet ovat viejille maksuttomia.

Elintarvikevientiin liittyvien selvitysten laatimista varten maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Eviralle lisärahoituksen vuoden 2018 loppuun saakka. Lisärahalla tehtävät selvitykset ovat viejille maksuttomia.

Toimijoilla tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka joko vievät jo EU:n ulkopuolelle tai jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan viennin. Niitä selvityksiä, jotka ovat vuoden 2018 loppuun saakka toimijoille maksuttomia, kutsutaan priorisoiduiksi markkinoillepääsyhankkeiksi. Priorisointi on tehty yhdessä keskeisten vientitoimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton, Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Aiheet: