Terveystodistukset

Elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä on käytettävä vientieräkohtaisia virkaeläinlääkärin (kunnaneläinlääkäri/tarkastuseläinlääkäri) myöntämiä eläinlääkintötodistuksia. Kasviperäisten elintarvikkeiden viennissä käytetään kasvinterveystodistuksia, jotka myönnetään Evirasta. 

Todistusten tarkoitus on vakuuttaa kohdemaan viranomaiselle, että vietävä tuotantoeläin tai elintarvike täyttää ne vaatimukset, jotka kohdemaa ko. eläimeltä tai tuotteelta edellyttää.

Laajan markkinoillepääsyhankkeen (sisältäen vientiselvityksen ja mahdolliset tarkastuskäynnit) yhteydessä neuvotellaan myös viennissä käytettävästä terveystodistusmallista ja sen sisällöstä. Markkinoillepääsy ei aina kuitenkaan edellytä vientiselvitystä tai tarkastuskäyntiä. Joissain tapauksissa vienti voi alkaa heti, kun viennissä edellytettävä terveystodistusmalli on saatu sovittua ja laadittua.

Kohdemaan ja Suomen neuvottelemat viralliset todistusmallit

Terveystodistukset voivat olla ns. kahdenvälisiä todistuksia, joiden mallista ja sisällöstä Suomi ja kohdemaan viranomainen sopivat keskenään.

Silloin, kun eläinperäisen elintarvikkeen markkinoillepääsyhankkeen yhteydessä Suomi neuvottelee viennissä käytettävästä eläinlääkintötodistusmallista kohdemaan viranomaisen kanssa, Suomi ehdottaa aina kohdemaan viranomaiselle ns. turvapaperille tulostettavaa todistuspohjaa. Turvapaperille tulostettavat todistuspohjat ovat yksilöllisesti numeroituja ja jäljitettävissä.

Sen jälkeen kun kohdemaan viranomainen on päättänyt vientihyväksynnästä, ja todistusmallista on päästy sopimukseen, tuotteen viennissä on mahdollista käyttää ainoastaan sovittua todistusmallia. Muita todistusmalleja ei ole mahdollista tämän jälkeen enää käyttää tuotteen viennissä kyseiseen kohdemaahan.

Todistuksia myöntävät virkaeläinlääkärit tilaavat todistuspohjat Evirasta. Todistuspohjiin ei vielä tässä vaiheessa täytetä vientierää koskevia tietoja. Viejät eivät voi tilata sovittuja todistuspohjia Evirasta. Virkaeläinlääkäreiltä edellytetään kirjanpitoa ja raportointia virallisten todistuspohjien käytöstä.

Kaikki kohdemaan ja Suomen kahdenvälisesti sopimat todistusmallit löytyvät KONTTI-sivulta.

Viejän ja tuojan sopimat todistusmallit ovat epävirallisia

Suomalainen elintarvikeviejä ja kohdemaassa sijaitseva tuoja voivat keskenään sopia viennissä käytettävästä todistusmallista silloin, kun todistusmallista ei ole sovittu kahdenvälisesti (EU tai Suomi) tai kun EU:lla tai Suomella ja kohdemaan viranomaisella ei ole käynnissä markkinoillepääsyyn ja/tai todistusmallin liittyviä neuvotteluja. 

Viejän ja tuojan sopimat mallit ovat aina epävirallisia, vaikka ne olisi viejän/tuojan toimesta hyväksytetty kohdemaan viranomaisella.Tällaisissa todistusmalleissa on kiellettyä käyttää Suomen leijonaa. Epävirallinen todistusmalli ilman Suomen leijonaa voidaan tulostaa esim. valkoiselle A4-paperille.  

Aina viejällä ei ole koskemusta, aikaa tai mahdollisuutta laatia itse viennissä käytettäviä epävirallisia todistusmalleja. Tällöin viejät voivat halutessaan tilata todistuspohjan laadintatyön Evirasta (ks. jäljempänä kohta "Tilaa epävirallisen todistuspohjan laadintatyö Evirasta").

Todistusten laadinnan maksullisuus

Eviran laatimat todistusmallit on lähtökohtaisesti maksullisia viejille. Todistumallin laadinnasta laskutetaan viennin maksutaulukon mukaan. Todistusmallin laatiminen on kuitenkin maksutonta silloin, kun kyseessä on priorisoituun markkinoillepääsyhankkeeseen tai kärkihankkeeseen liittyvä todistus.

Tilaa epävirallisen todistuspohjan laadintatyö Evirasta

Evira veloittaa todistuspohjan laadintatyöstä viennin maksutaulukon mukaisesti.

Maksu jaetaan tasan niiden toimijoiden kesken, jotka ovat tilanneet työn Evirasta. Jos Eviralta tarvitaan lisäksi erityistä selvitystyötä esim. vientiehtoihin liittyen, tästä laskutetaan erikseen hinnaston mukaisen tuntihinnan mukaan. Evira sopii lisätyöstä toimijoiden kanssa etukäteen.

Viejän tulee toimittaa Eviralle tiedot todistuksen sisällöstä, mm. mitä tietoja ja vakuutuksia todistuksella halutaan ilmoitettavaksi. Työ sisältää todistusmallin asemoinnin A4-kokoon.

Kaikki Eviran laatimat epäviralliset todistuspohjat ovat työn valmistumisen jälkeen tilattavissa Evirasta. Todistuspohja tulostetaan Evirassa yksilöllisesti numeroidulle turvapaperille. Niitä ei voi tulostaa valkoiselle A4-paperille. Myös muut kuin pelkästään työn tilanneet toimijat voivat käyttää epävirallisia todistuspohjia. Evira edellyttää, että todistuspohjan tilaa aina todistuksen myöntävä valvontayksikkö.

Eviran laatimat epäviralliset todistuspohjat löytyvät KONTTI-sivulta.

Aiheet: