Vientitodistusten laatiminen

Eläinlääkintötodistukset voivat olla ns. kahdenvälisiä todistuksia, joiden sisällöstä EU/Suomi ja kohdemaan viranomainen sopivat keskenään. Jos tuotteelle on sovittuna kohdemaahan virallinen todistusmalli, on sitä käytettävä. Muita todistusmalleja ei ole mahdollista käyttää tuotteen viennissä kyseiseen kohdemaahan.

Eläinlääkintötodistuksen sisällöstä neuvotellaan aina laajan markkinoillepääsyhankkeen yhteydessä. Markkinoillepääsy ei kuitenkaan aina edellytä vientiselvitystä tai tarkastuskäyntiä: joissain tapauksissa vienti voi alkaa heti, kun viennissä edellytettävän eläinlääkintötodistuksen sisällöstä on päästy sopuun.

Viejä, tilaa todistuspohjan laadintatyö Evirasta

Evira veloittaa todistuspohjien laadintatyöstä viennin maksutaulukon mukaisesti. Todistusmallin laatiminen on maksutonta silloin, kun kyseessä on priorisoituun markkinoillepääsyhankkeeseen tai kärkihankkeeseen liittyvä todistus. Maksu jaetaan tasan tilaajien kesken. Jos Eviralta tarvitaan lisäksi erityistä selvitystyötä esim. vientiehtoihin liittyen, tästä laskutetaan erikseen hinnaston mukaisen tuntihinnan mukaan. Sovimme lisätyöstä aina yritysten kanssa etukäteen.

Viejän tulee toimittaa Eviralle tiedot todistuksen sisällöstä, mm. mitä tietoja ja vakuutuksia todistuksella halutaan ilmoitettavaksi. Työ sisältää todistusmallin asemoinnin A4-kokoon. Kaikki Eviran laatimat todistuspohjat ovat tilattavissa Evirasta. Myös muut kuin työn tilaajat voivat käyttää epävirallisia todistuspohjia.

Virkaeläinlääkäri, tilaa todistuspohjat Evirasta ja tee kuukausi-ilmoitukset niiden käytöstä

Evira toimittaa viennissä käytettäviä, turvapaperille painettuja eläinlääkintötodistuspohjia virkaeläinlääkäreille, joilla on eläintautilain 441/2003 mukaan oikeus myöntää eläinlääkintötodistuksia. Tällaisia virkaeläinlääkäreitä ovat kunnaneläinlääkärit (ml. kaupungineläinlääkärit) ja Eviran tarkastuseläinlääkärit. Eläinlääkintötodistuksia ei saa luovuttaa toisen valvontaviranomaisen (esim. kunta/kuntayhtymä) käyttöön.

Eviran eläinlääkintötodistukset on tarkoitettu ainoastaan tuotantoeläimille, kilpailuhevosille ja näiden alkioille sekä eläimistä saataville elintarvikkeille, sivutuotteille ja rehuille. Eviran eläinlääkintötodistusten mallit löytyvät Kontista kunkin maan sivuilta.

Emme ei toimita eläinlääkintötodistuksia lemmikkieläinten vientiin. Lemmikkieläinten vientiin tarkoitetut, vastaanottajamaan vaatimat terveystodistukset myöntää virkaeläinlääkäri (kunnan- tai kaupungineläinlääkäri). Lemmikkipassin voi myöntää myös muu laillistettu eläinlääkäri kuin virkaeläinlääkäri, esimerkiksi yksityisvastaanottoa pitävä eläinlääkäri.

Edellä mainittujen eläinlääkintötodistuspohjien tilauslomakkeet ja kuukausi-ilmoituslomakkeet löytyvät kohdasta:

 

 

 

Tietoa vientitodistuksista

Todistusten tarkoitus on vakuuttaa kohdemaan viranomaiselle, että vietävä eläin tai tuote täyttää kohdemaan asettamat vientivaatimukset. 

Elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä on käytettävä virkaeläinlääkärin myöntämiä, vientieräkohtaisia eläinlääkintötodistuksia. Kasviperäisten elintarvikkeiden viennissä käytetään tarvittaessa Eviran myöntämää kasvinterveystodistusta.

Aiheet: