Vientilaitokseksi hyväksyminen

Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzor päättää laitoskohtaisesti Suomen kala-, liha-, maito- ja rehualan laitosten hyväksymisestä vientilaitokseksi

Venäjälle voi viedä vain tuotteita, jotka on valmistettu Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen hyväksymissä laitoksissa. Hyväksyntävaatimus koskee myös sekä varastolaitosta, josta lopullinen vientilastaus tapahtuu että laitoksia (esim. varastointi, kypsytys), joihin tuote puretaan sen valmistamisen ja vientilastauksen välillä. Lisäksi hyväksyntävaatimus koskee eräiden tuotteiden eläimistä saatavia raaka-aineita.

  • Suomesta Venäjälle viemään hyväksytyt laitokset Rosselkhoznadzorin internetsivuilla EN / RU

Hyväksyntää edellyttävät toimenpiteet

Hakemus

Vientihyväksyntää hakeva eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistava tai käsittelevä laitos tekee vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen paikalliselle laitosta valvovalle viranomaiselle. Hakemuksen liitteeksi toimitetaan Venäjän-viennin omavalvontasuunnnitelma, joka sisältää myös monitorointiohjelman ja laitoksen perustiedot. Laitoksen perustietojen ilmoittamisessa käytetään lomakkeita, jotka löytyvät kohdasta Todistukset ja lomakkeet: Laitoksen perustiedot.

Rehualan toimijoita pyydetään olemaan yhteydessä Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikköön, jonka valvonnan piiriin kaikki rehualanlaitokset kuuluvat.

Vientihyväksyntää haettaessa toimijan tulisi jo olla perehtynyt Eviran vientimenettelyihin liittyviin ohjeisiin ja toimialaansa koskeviin vientivaatimuksiin.

Vientikelpoisuuden arviointi

Vientihyväksynnän edellytyksenä on, että laitoksen omavalvonta-suunnitelmassa on huomioitu tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. Toimijalla on velvollisuus selvittää toimialaansa ja tuotantoprosesseihinsa liittyvät erityisvaatimukset. Laitoksen valvonnasta vastaava virkaeläinlääkäri arvioi, täyttääkö omavalvontasuunnitelma sille asetetut tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. Omavalvontasuunnitelma voidaan palauttaa laitokselle täydennettäväksi tai muokattavaksi kunnes laitoksen valvonnasta vastaava eläinlääkäri katsoo sen riittäväksi. Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen on ehdoton edellytys vientikelpoisuuden arvioinnille.

Tarkastus

Kun laitoksen valvonnasta vastaava virkaeläinlääkäri katsoo laitoksen omavalvontasuunnitelman riittäväksi, hän sopii laitoksen kanssa ajankohdan laitokseen kohdistuvalle vientihyväksyntätarkastukselle. Tarkastuksessa arvioidaan toimiiko laitoks EU:n ja kansallisen lainsäädäntöön perustuvan laitoshyväksynnän edellyttämällä tavalla sekä arvioidaan tulliliiton ja Venäjän vaatimusten noudattamista. Laitoshyväksynnän mukainen toiminta on ehdoton edellytys vientitarkastuksen jatkamiselle.

Tulliliiton ja Venäjän vaatimukset

Tarkastaja kiinnittää erityistä huomiota monitorointiohjelmaan, koska se on keskeisessä roolissa sekä tuoteturvallisuuden että eläinlääkintötodistusten myöntämisen kannalta, sillä todistuksen allekirjoittava viranomainen joutuu vakuuttamaan tuotteen mikrobiologisesta, kemiallisesta, parasitologisesta (kalastustuotteiden osalta) ja radiologisesta vaatimustenmukaisuudesta.

Tarkastustulos ja arviointi

Tarkastuksen lopputulos on yksi seuraavista:

  • Laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset riittävässä määrin. Jos laitos tarkastuksen perusteella täyttää sille asetetut laitoshyväksynnän edellyttämät (EU:n ja kansalliset) vaatimukset sekä tulliliiton ja Venäjän vaatimukset, jolloin Evira voi vakuuttaa Venäjän viranomaiselle laitoksen täyttävän vaatimukset.
  • Laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset riittävässä määrin edellyttäen, että laitos toimittaa asianmukaisen suunnitelman korjaavista toimenpiteistä laitoksesta vastaavalle virkaeläinlääkärille, joka arvioi ja hyväksyy sekä valvoo korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen annetussa määräajassa ja dokumentoi seurannan sekä ilmoittaa siitä Eviralle.Tämän jälkeen Evira voi vakuuttaa Venäjän viranomaiselle, että laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. 
  • Laitos ei täytä tulliliiton ja Venäjän vaatimuksia (huomattavia poikkeamia), jolloin Evira ei voi vakuuttaa Venäjän viranomaisille laitoksen täyttävän vaatimukset. Laitos voidaan arvioida uudestaan, kun havaitut puutteet on korjattu.

Eviran vakuutus Venäjän viranomaiselle

Jos tarkastuksen tulos on hyväksytty, Evira vakuuttaa Venäjän viranomaiselle, että laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset sekä esittää laitosten lisättäväksi vientiin hyväksyttyjen laitosten luetteloon. Evira voi kuitenkin tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä paikalliselta valvontaviranomaiselta ennen vakuutuksen antamista.

Päätös hyväksynnästä Venäjä-vientiin hyväksyttyjen laitosten luetteloon

Päätettyään laitoksen lisäämisestä vientiin hyväksyttyjen laitosten luetteloon, Venäjän viranomainen ilmoittaa siitä Eviralle. Laitoslistalle pääsyn edellytyksenä on useimmissa tapauksissa tulliliiton asiantuntijoiden tekemä tarkastus ja hyväksynnän saamisessa saattaa kulua jopa kuukausia tai vuosia.

Tuotteen sertifioiti

Vientilaitoshyväksyntä on eri asia kuin vientituotteen sertifiointi. Viejän tai laitoksen on syytä tarkistaa esimerkiksi venäläisen asiakkaansa kautta, tarvitseeko vietävä tuote sertifiointia ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Eviralla ei ole roolia vientituotteiden sertifiointiin liittyvissä asioissa.