Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa HPAI

3.3.2017 Lintuinfluenssaan liittyvät rajoitusvyöhykkeet lakkautettu - Terveystodistusten myöntämisessä voi olla edelleen rajoituksia

Evira lakkautti viimeisimmän lintuinfluenssan vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen 3.3.2017. Vaikka kansalliset rajoitukset lakkaavat, voi kohdemaalla olla edelleen voimassa olevia vientirajoituksia. Esimerkiksi todistusta, joka sisältää vakuutuksen ”the poultry have been kept in registered farms not situated in an Avian influenza infected zone at least for the past 6 months” ei voida myöntää rajoitusvyöhykkeeltä tulevan siipikarjan tai -tuotteiden osalta alueen lakkauttamisen jälkeenkään seuraavien kuuden kuukauden aikana.

***

22.12.2017 Villi- ja lintutarhalinnuissa esiintyvän korkeapatogeenisen lintuinfluenssan aiheuttamat vientirajoitukset

Tässä tekstissä esitetyt tulkinnat pätevät tilanteessa, kun korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa (HPAI) on todettu vain villilinnuissa ja lintutarhan linnuissa (tilanne 22.12.2016). Vaikutukset vientiin muuttuvat heti, jos Suomessa todetaan HPAI-tautitapaus siipikarjassa (siipikarja = poultry Maailman eläintautijärjestö OIE:n määritelmän mukaan).

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan (HPAI) esiintyminen Suomessa villi- ja lintutarhalinnuissa voi vaikuttaa elävien eläinten ja tuotteiden vientiin EU:n ulkopuolelle ja vientitodistusten myöntämiseen. Viennissä on aina huomioitava kansalliset ja kohdemaan asettamat rajoitukset. Todetut HPAI-tautitapaukset voivat vaikuttaa myös muista eläimistä kuin siipikarjasta saatavien tuotteiden vientiin ja vientitodistusten myöntämiseen.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä Eviran vientitiimiin (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi) ennen vientiä. Alla on Eviran tulkintoja asiasta.

Viennin kohdemaan asettamat vaatimukset

Jotta viennin kohdemaan asettamat vaatimukset täyttyisivät, eläinlääkintötodistuksissa olevien vakuutusten on vietävän lähetyksen osalta pidettävä paikkansa. Muutoin eläinlääkintötodistuksia ei voida myöntää. Todistuksissa olevien vakuutusten tulkinta riippuu siitä, tulevatko vientituotteet HPAI:n esiintymisen vuoksi asetettujen rajoitusvyöhykkeiden sisä- vai ulkopuolelta.

Myös muissa kuin siipikarjaa ja siitä saatavia tuotteita koskevissa todistuksissa, esimerkiksi sianliha- tai kalatodistuksissa, voi olla vakuutuksia, jotka eivät enää täyty HPAI-tapausten vuoksi. Näiden todistusten osalta on myös huomioitava mahdolliset rajoitukset vientiin ja vientitodistusten myöntämiseen.

Toistaiseksi Suomi on Maailman eläintautijärjestö OIE:n määritelmän mukaan HPAI:sta vapaa maa, koska tautitapauksia ei ole todettu siipikarjassa. Tämä vaikuttaa vientitodistusten vakuutusten tulkintaan.

Olemme koonneet joitakin esimerkkejä vientitodistuksissa esiintyvistä vakuutuksista ja niiden vaikutuksesta vientiin (tilanne 22.12.2016):

1. Seuraavanlaisia vakuutuksia voidaan antaa koko maan osalta

  • Finland has been free from highly pathogenic avian influenza for the past 12 months (free from tulkitaan OIE:n tautivapausmääritelmän mukaan, vaikka todistuksessa ei olisi erillistä mainintaa OIE:sta)
  • the poultry have been kept in registered farms and slaughtering plants free from Avian influenza
  • the meat was derived from animals originating from an area which was free from notifiable diseases according to the former List A of the OIE (HPAI kuuluu OIE:n entiselle A-listalle)
  • … originating from premises and/or administrative territories free from … Highly pathogenic avian influenza (as defined in the OIE Terrestrial Animal Health Code) – during the last 12 months in the country or administrative territory according to regionalization (tämän kaltainen vakuutus on joissakin EU:n Venäjän/tulliliiton kanssa sopimissa eläinlääkintötodistuksissa ja pre-export-todistuksissa, joita käytetään viennissä Venäjälle ja muihin tulliliiton maihin)

2. Seuraavanlaisia vakuutuksia voidaan antaa muiden kuin HPAI-rajoitusvyöhykkeiden osalta 

  • the poultry have been kept in registered farms not situated in an Avian influenza infected zone at least for the past 6 months (tämä vakuutus ei kytkeydy suoranaisesti OIE-määritelmään free from, joten vakuutus pitää paikkansa vain taudista vapaalla alueella eli rajoitusvyöhykkeiden ulkopuolella)

3. Seuraavanlaisia vakuutuksia sisältäviä eläinlääkintötodistuksia ei voi myöntää 

  • there has been no detected infection with avian influenza virus in Finland for the past 12 months (tämä vakuutus ei kytkeydy suoranaisesti OIE-määritelmään free from ja koskee koko Suomea)  

Kansalliset vientirajoitukset

Jos vientiin tarkoitetut tuotteet tai eläimet, joista tuotteet on saatu, ovat peräisin HPAI-rajoitusvyöhykkeeltä tai jos ne jossakin tuotantoketjun vaiheessa ovat kulkeneet rajoitusvyöhykkeen kautta, niiden viennille saattaa olla myös kansallisia rajoituksia.

Lintuinfluenssan osalta voimassa olevat rajoitusvyöhykkeet ja päätösten sisältö on esitetty täällä. Koska rajoitusvyöhykkeet ja päätökset voivat muuttua nopeasti uusien tautitapausten ilmaantuessa, on tärkeää tarkastaa kansallisesti asetettujen rajoitusten ajankohtainen tilanne aina ennen vientiä. Kansallisista rajoituksista on säädetty eläintautilaissa (441/2013) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa ja päätöksissä.

Pääsääntöisesti samat rajoitukset ovat voimassa Suomeen, EU:n sisämarkkinoille ja EU:n ulkopuolelle saatettaville tuotteille. Poikkeuksena tästä voisi esimerkiksi olla liha, joka on erikseen määrätty kuumennettavaksi laitoksessa Suomessa tai saatettavaksi markkinoille vain Suomessa.

Vienti rajoitusvyöhykkeiden lakkauttamisen jälkeen

Rajoitusvyöhykkeiden mahdollisen lakkauttamisen jälkeen on huomioitava, että vaikka kansalliset rajoitukset lakkaavat, voi kohdemaalla olla edelleen voimassa olevia vientirajoituksia. Esimerkiksi todistusta, joka sisältää vakuutuksen ”the poultry have been kept in registered farms not situated in an Avian influenza infected zone at least for the past 6 months” ei voida myöntää rajoitusvyöhykkeeltä tulevan siipikarjan tai -tuotteiden osalta alueen lakkauttamisen jälkeenkään seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Vienti vastoin ohjeistusta

Jos tiedossasi on tai epäilet, että vientiä on tapahtunut vastoin yllä olevia ohjeita, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Eviran vientitiimiin (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi). Kertokaa viestissä, mitä on viety ja minne, kenen toimesta, mitä todistusta on käytetty ja milloin vienti on tapahtunut. Evira on tällöin tarvittaessa yhteydessä kohdemaan viranomaisiin.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME: Lintuinfluenssa Suomessa

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA: Terrestrial Animal Health Code - Infection with avian influenza viruses (OIE)