Ennen vientiä: kartoita markkinat ja perehdy ehtoihin

Elintarvikeviennin onnistunut toteutus suunnittelusta lopulliseen vientiin voi olla pitkä ja monivaiheinen prosessi. Viennin käynnistäminen edellyttää, että yritys ymmärtää kansainvälisen elintarviketuotannon edellytykset sekä vientitoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyvät käytännön toimet.

Tutustu viennin perusedellytyksiin

Kaikki elintarvikehuoneistot ja eläinten pitoon hyväksytyt tilat voivat vapaasti viedä tuotteitaan Suomesta EU:n ulkopuolelle, mikäli kohdemaa hyväksyy tuonnin eikä EU tai Evira ole asettanut tuotteelle vientikieltoa. Vientituotteen on täytettävä vähintään EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset. On varauduttava siihen, että kohdemaiden vaatimukset voivat olla myös EU-lainsäädäntöä tiukemmat.

Elintarviketuotantoon kuljetettavia eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita saa viedä EU:n ulkopuolelle vain toimija, joka on rekisteröitynyt Eviran viejärekisteriin. Kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden viejän pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin.

Sen lisäksi, että vietävän tuotteen on oltava elintarvikekelpoinen, sen alkuperä on oltava tiedossa ja tuote on voitava tunnistaa ja jäljittää kaikissa eri tuotannon ja jakelun vaiheissa. Viennissä edellytetään lähes poikkeuksetta sisäistä jäljitettävyyttä.

Kohdemaan viranomainen päättää vientihyväksynnästä

Eviralta tiedustellaan usein vientilupia eri kohdemaihin. Evira ei myönnä tällaisia lupia. Kohdemaan viranomainen päättää, minkä maan tai minkä laitosten valmistamia tuotteita voidaan myydä ja markkinoida kohdemaan markkinoilla – ja millä ehdoilla.

Erityisesti eläinperäisten tuotteiden viennin aloittaminen edellyttää usein vientihyväksynnän hakemista kohdemaan viranomaisilta. Hyväksyntäprosessit vaihtelevat maittain ja tuoteryhmittäin. Kevyimmässä vientihyväksyntämenettelyssä kohdemaa edellyttää ainoastaan joko yleisen tai EU:n/Suomen ja kohdemaan kahdenvälisesti sopiman tuotetta koskevan terveystodistuksen esittämistä kohdemaan rajatarkastuksessa.

Kohdemaan viranomainen voi halutessaan arvioida tuotteen valmistavan laitoksen toimintaa tai suomalaista valvontajärjestelmää. Raskaimmissa markkinoillepääsyhankkeissa Evira laatii kohdemaalle laajoja vientiselvityksiä kohdemaan kyselyjen perusteella. Tällaiseen arviointiin sisältyy yleensä kohdemaan viranomaisen Suomessa suorittama tarkastus, jolla arvioidaaan, voidaanko Suomesta tuoda tarkastuksen kohteena olleita tuotteita kohdemaan markkinoille.

Tuotteen alkuperällä on merkitystä

Kansainvälisessä kaupassa tuotteen alkuperä saattaa hämärtyä, kun valmistusvaiheisiin osallistuu tahoja eri puolilla maailmaa. World Trade Organization WTO pyrkii yhtenäistämään alkuperään liittyvää käsitettä kansainvälisessä elintarvikekaupassa. Alkuperä määrittyy kuitenkin kohdemaan asettamien alkuperäsäännösten mukaan.

Miksi tuotteen alkuperällä on väliä ja miksi käsitettä pyritään yhtenäistämään? Tuotteen alkuperän perusteella määräytyvät kauppapoliittiset toimet kuten polkumyynti- ja tasaustullit, tuotteen pakkausmerkinnöissä käytettävä alkuperämerkinnät ja mahdolliset suojatoimenpiteet. Viennin Rules of Origiin -ehtoihin voi tutustua EU-komission sivuilla.  

Kohdemaat saattavat asettaa myös vietävän tuotteen alkutuotantoon liittyviä alkuperävaatimuksia. Esimerkiksi Suomesta vietävän sianlihan tuonnille kohdemaahan on saatettu asettaa ehto, että siat ovat syntyneet ja kasvaneet Suomessa ennen teurastusta. Tällöin Suomesta kyseiseen kohdemaahan ei voida viedä esim. Ruotsissa tai Tanskassa syntyneiden ja kasvaneiden sikojen lihaa.

Myös kuljetuksiin liittyy vaatimuksia

ATP-sopimusta on noudatettava, kun viedään helposti pilaantuvia elintarvikkeita Suomesta EU:n ulkopuolelle. Mikäli tuotteet viedään lopulliseen kohdemaahan kauttakulkuna jonkin toisen EU:n ulkopuolisen maan kautta, myös kauttakulkuehtoihin on perehdyttävä.

Eläviä eläimiä kuljetettaessa on noudatettava kuljettamista koskevia säädöksiä. Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava kuljetuksen aikana. Eläimiä on suojeltava kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta ja kärsimykseltä.

Markkinoillepääsyyn kannattaa varata aikaa

Kohdemaa määrittelee tuonnin ehdot. Suomen ja EU-vaatimusten tunteminen ei siis yksin riitä.

Kohdemaan vaatimuksista riippuen vientitoimintaan voi ryhtyä hyvinkin helposti. Joskus markkinoillepääsy voi kuitenkin kestää jopa vuosia.

Riskit ja mahdolliset kaupanesteet on hyvä selvittää ajoissa, jotta niitä on helpompi hallita. Keinotekoiset kaupanesteet ovat kiellettyjä ja WTO-sopimusten vastaisia.

Aiheet: