Tutustu viennin perusedellytyksiin

Vienti vain hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista ja eläinten pitopaikoista

Eviralta tiedustellaan usein vientilupaa kohdemaahan. Evira ei kuitenkaan myönnä erikseen vientilupia, vaan EU-hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen välittämiä tai valmistamia elintarvikkeita voidaan viedä vapaasti EU:n ulkopuolelle, mikäli kohdemaa hyväksyy tuonnin eikä EU tai Evira ole asettanut tuotteelle vientikieltoa.

Elintarvikeviennin lähtökohtana on, että vientielintarvike ja elintarviketta valmistava yritys täyttävät EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset. Kohdemaan lisävaatimusten selvittäminen on olennainen osa yrityksen elintarvikeviennin suunnittelua. Suomesta EU:n ulkopuolelle voivat viedä kaikki ilmoitetut ja hyväksytyt elintarvikehuoneistot ja eläinten pitoon hyväksytyt tilat. Mikäli elintarvikehuoneiston toiminta ei täytä EU-lainsäädännön ja kohdemaan vaatimuksia, vienti EU:n ulkopuolelle ei ole mahdollista.

Niiden eläinten tai tuotteiden, joiden viennille EU:n ulkopuolelle on EU-lainsäädännössä asetettu eläin- tai kasvitautien vastustamiseen liittyviä vaatimuksia, tulee täyttää mainitut vaatimukset.

Elintarviketuotantoon kuljetettavia eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita, joista voi aiheutua vähäistä suurempaa eläintautien leviämisen vaaraa, saa toimittaa muuhun kuin EU:n jäsenvaltioon vain toimija, joka on rekisteröitynyt Eviran ylläpitämään viejärekisteriin. Kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden viejän pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin.

Eläviä eläimiä kuljetettaessa on noudatettava kuljettamista koskevia säädöksiä. Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava kuljetuksen aikana. Eläimiä on suojeltava kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä.

Tuotteen alkuperän oltava tiedossa ja jäljitettävyyden kunnossa

Vietävien tuotteiden on oltava elintarvikekelpoisia. Tuotteiden on täytettävä vähintään EU:n elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Toisin sanoen, jos tuotetta voidaan myydä elintarvikkeena EU:ssa, sitä voidaan myös viedä EU:n ulkopuolelle, mikäli kohdemaan viranomainen sallii tuotteen tuonnin markkinoilleen. On varauduttava siihen, että kohdemaiden vaatimukset voivat olla myös EU-lainsäädäntöä tiukemmat. Jos elintarvikkeet ovat haitallisia terveydelle, niitä ei voi myydä EU:ssa eikä niitä voi myöskään viedä EU:n ulkopuolelle.

Sen lisäksi, että vietävän tuotteen on oltava elintarvikekelpoinen, sen alkuperä on oltava tiedossa ja tuote on voitava tunnistaa ja jäljittää kaikissa eri tuotannon ja jakelun vaiheissa. Viennissä edellytetään lähes poikkeuksetta sisäistä jäljitettävyyttä.

Kohdemaan viranomainen päättää vientihyväksynnästä

Kohdemaan viranomainen päättää aina, minkä maan tai laitosten valmistamia tuotteita voidaan myydä ja markkinoida kohdemaan markkinoilla. Puhutaan ns. "vientihyväksynnästä". Kohdemaan vaatimuksista riippuen vientitoimintaan voi ryhtyä hyvinkin helpolla, mutta joissain tapauksissa markkinoillepääsy voi kestää jopa vuosia.

Kevyimmässä vientihyväksyntämenettelyssä kohdemaa edellyttää ainoastaan tuotetta koskevan terveystodistuksen esittämistä tuotteen saapuessa kohdemaan rajatarkastukseen. Jotkin kohdemaat edellyttävät todistuksen lisäksi jokaisen elintarvikkeita valmistavan laitoksen hyväksyntää erikseen.

Toiset kohdemaat taas arvioivat ja hyväksyvät viennin lähtömaan valvontajärjestelmän, minkä jälkeen ne hyväksyvät yksittäiset laitokset lähtömaan viranomaisen ilmoituksen perusteella. Tällöin Suomi ja kohdemaan viranomainen sopivat yleensä myös viennissä käytettävästä todistusmallista. Evira ja maa- ja metsätalousministeriö toimivaltaisina viranomaisina ehdottavat hyväksyntää kohdemaan viranomaiselle varmistuttuaan ensin suomalaisen elintarviketoimijan vientikelpoisuudesta.

  • kohdemaakohtaiset vientihyväksyntämenettelyt, siltä osin kuin ne ovat tiedossamme, löytyvät Kontti-sivulta

Elintarvikkeiden viennissä avainasemaan hyväksynnässä nousevat Suomen eläin- ja kasvitautitilanne sekä vietävien tuotteiden ominaisuudet: voidaanko Suomesta viedä elintarvikkeita, huomioiden erityisesti kohdemaan

  • eläin- ja kasvitautien leviämisen ehkäisemiseksi asettamat rajoitukset 
  • edellyttämät kemialliset, mikrobiologiset ja/tai radiologiset vaatimukset ja raja-arvot

Viennissä noudatettava sovittuja pelisääntöjä

Viennissä on noudatettava sovittuja pelisääntöjä. Mikäli EU tai Suomi on sopinut kohdemaan kanssa elintarvikeviennin ehdoista, näitä ehtoja on noudatettava.

Aiheet: