Mistä viennin vaatimuksia voi selvittää?

Viejän ja vientivalvonnan roolit

Viejän tulee selvittää ja olla selvillä kohdemaan asettamista tuonnin vaatimuksista ja vastata näiden vaatimusten toteutumisesta. Myös mahdollisen EU:n ulkopuolisen kauttakulkumaan vaatimukset on selvitettävä ja täytettävä. 

Viejän tulisi saattaa selvittämänsä vaatimukset elintarvikehuoneistoa valvovan viranomaisen tietoon, jotta tämä voi perehtyä ja varmentua edellytysten täyttymisestä.

Valvontaviranomainen myöntää kohdemaan edellyttämät terveystodistukset. Todistuksen myöntäminen edellyttää, että valvojalla on käytettävissään kaikki todistuksen myöntämiseksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Kohdemaan viranomaiset edellyttävät lähes poikkeuksetta, että vientimaan valvontaviranomainen valvoo edellytysten täyttymistä elintarvikkeen valmistuksen ja varastoinnin aikana.

Evira osallistuu kohdemaan edellyttämien vaatimusten täyttämisen osoittamiseen siltä osin, kun kohdemaa edellyttää esim. selvityksiä suomalaisen elintarvikevalvonnan järjestelyistä ja toiminnasta.

Viennin viranomaisvaatimusten kartoittaminen hyvissä ajoin on tärkeä osa viennin suunnittelua. Elintarvikkeiden EU:n ulkopuoliseen vientiin voi liittyä EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset ylittäviä vientiehtoja, jotka yrityksen on pystyttävä täyttämään – muuten vaarana on, että tuotteet eivät pääse kohdemaan markkinoille. 

Joidenkin kohdemaiden asettamat vaatimukset saattavat edellyttää sellaisia rakenteellisia tai tuotannollisia muutoksia, että niiden toteuttaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Selvitä ja perehdy kohdemaan asettamiin vaatimuksiin ennen kuin teet sopimuksia ja kauppoja!

Aiheet: