Kysymyksiä ja vastauksia

A. Yleiset vientiin liittyvät kysymykset

ELÄINLÄÄKINTÖTODISTUKSET

Miten eläinlääkintötodistusten tilaamisesta laskutetaan? Kuka laskuttaa ja ketä, ja mihin tämä laskutuskäytäntö perustuu?

Evira laskuttaa sitä kuntaa tai valvontayksikköä, jonka palveluksessa oleva virkaeläinlääkäri on tilannut eläinlääkintötodistuksia. Periaate on yksinkertainen ”ostaja maksaa”.

Voidaanko todistuksia myöntää laitoksille etukäteen? Esim. jos laitokset toimittavat vientierää koskevat tiedot ja virkaeläinlääkäri vahvistaa tiedot todistuksen antopäivämäärää lukuun ottamatta? Laitos lisää päivämäärän todistukselle allekirjoituksen jälkeen, sitten kun vienti tapahtuu.

Todistusta ei voi myöntää etukäteen, eikä siihen saa lisätä mitään merkintöjä sen myöntämisen (allekirjoittamisen) jälkeen. Valvontaviranomainen ei saa myöntää eläinlääkintötodistusta ennen kuin kaikki kyseistä vientierää koskevat todistuksen kohdat on täytetty (vientiasetus 832/2013 8§).

Virkaeläinlääkärillä ei ole velvollisuutta lähteä vientierän lastauspaikalle tai viejän tiloihin allekirjoittamaan todistusta tai todistuksia silloin kun virkaeläinlääkäri ei kohdista erään lastaustarkastusta. Tällöin viejä toimittaa todistuksen, jossa kaikki kyseistä vientierää koskevat todistuksen kohdat on täytetty (MMMa 832/2013 8§), virkaeläinlääkärille allekirjoitettavaksi.  

Miten käytännössä varmennutaan vientierän ja sille myönnettävän todistuksen vastaavuudesta ja tietojen oikeellisuudesta? Mitä vientilastauksen tarkastus pitää sisällään? Onko eläinlääkintötodistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin oltava paikalla koko lastauksen ajan?

Varmentuminen onnistuu, kun

1) varmentuminen perustuu erälle tehtävään lastaustarkastukseen. Siihen kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Erän ollessa vielä varastossa tarkastetaan, että tuote ja sen pakkausmerkinnät (pakatun tuotteen tapauksessa) vastaavat todistukseen ja mahdolliseen todistuksen liitteeseen merkittyjä tietoja
 • Tuotteen nimike, määrä, eränumero, päiväykset sekä mahdollisen kontin, ajoneuvon ja perävaunun rekisterinumero
 • Lastaus seurataan alusta loppuun, jotta voidaan varmistua, että lastatuksi päätyvät juuri lastattavaksi aiotut tuotteet. Lopuksi valvotaan kuorman sinetöinti ja varmistetaan, että kuorman sinettien numerot ovat samat kuin todistuksessa.

 2) varmentuminen perustuu viejäyritykseen kohdistettuun säännölliseen viranomaisvalvontaan. MMMa 832/2013 6§: eläinlääkintötodistuksen tiedot voivat kuitenkin perustua myös:

 • muuhun luotettavaan todistukseen tai asiakirjaan joka on todistuksen myöntävän valvontaviranomaisen hallussa todistusta myönnettäessä
 • tietoihin, jotka on varmentanut muu viranomainen
 • eläintautilain nojalla toteutettavasta eläintautien seurannasta, viranomaisen hyväksymästä omavalvontaohjelmasta tai eläintautilaissa säädetystä terveysvalvonnasta saatuihin tietoihin.

MMMa 832/2013 8§ toteaa, että valvontaviranomainen ei saa myöntää eläinlääkintötodistusta ennen kuin kaikki kyseistä vientierää koskevat todistuksen kohdat on täytetty. Mikä kohta todistuksessa EI OLE vientierää koskeva?

Kohta, joka EI KOSKE kyseistä vientierää, voi olla joissakin todistuksissa esiintyvä CITES-todistuksen numero silloin, kun CITES-todistusta ei vaadita. Silloin kyseinen kohta todistuksessa yliviivataan.

Eläinlääkintötodistus on myönnettävä ennen kuin vientierä, jota se koskee, poistuu todistuksen myöntävän valvontaviranomaisen valvonnasta (valvonta-alueelta). Koskeeko tämä vaatimus vain Venäjän ja tulliliiton -vientieriä?

Tämä koskee kaikkia vientieriä eli vientiä kaikkiin kolmansiin (EU:n ulkopuolisiin) maihin. Vaatimus tulee vientiasetuksesta (MMMa 832/2013 8 §), joka koskee vientiä kaikkiin kolmansiin maihin.  

Kuinka usein vientilastauksen tarkastus tulee suorittaa?

Lastaustarkastus tehdään aina kun:

 • viejänä on yritys, joka ei ole aiemmin vienyt (jolle ei ole aiemmin myönnetty eläinlääkintötodistusta)
 • viejänä on yritys, jolla ei ole säännöllistä vientitoimintaa
 • kun vienti kohdistuu maahan, johon kyseinen viejäyritys ei aiemmin ole vienyt.

Viejän (toimijan) tulee ilmoittaa asianomaiselle virkaeläinlääkärille etukäteen jokaisen vientilastauksen paikka, päivämäärä ja kellonaika, jona lastaus alkaa, jotta virkaeläinlääkärillä on mahdollisuus tarkastaa mikä tahansa lastaus.

Kun todistuksen sisällön oikeellisuuden varmistaminen perustuu eläimistä saatavien tuotteiden viennissä viejäyritykseen kohdistettuun säännölliseen viranomaisvalvontaan:

Virkaeläinlääkäri kohdistaa jokaiseen valvomaansa viejäyritykseen satunnaisia lastaustarkastuksia. Lastaustarkastuksen satunnaisuus: jokaisen laitoksen lastauksista valvotaan vähintään 10 %. Koska vuoden aikana tapahtuvien lastausten määrää ei voi etukäteen tietää, lastaustarkastusten määrä voi perustua esimerkiksi viejän arvioon vientierien määrästä vuositasolla.

Jos valvottava laitos on varastolaitos ja vietävien tuotteiden valmistavia laitoksia on useampia niin virkaeläinlääkäri jakaa lähtevien kuormien fyysiset tarkastukset niin, että 10 % täyttyy kaikkien valmistavien laitosten tuotteiden osalta.

Jos samaan kuormaan lastataan useamman kuin yhden laitoksen valmistamia tuotteita (tavallisimmin varastolaitoksesta), lastaustarkastus luetaan tehdyksi kaikkien laitosten osalta.

Mikäli viennille myönnetään korvaava todistus, todistukseen merkitään, että kyseessä on korvaava todistus sekä alkuperäisen todistuksen viitenumero ja myöntämispäivämäärä. Koskeeko tämä vaatimus vientiä kaikkiin EU:n ulkopuolisiin maihin?

Tämä vaatimus koskee kaikkia vientieriä. Vaatimus tulee vientiasetuksesta (MMMa 832/2013 8 §), joka koskee vientiä kaikkiin kolmansiin (EU:n ulkopuolisiin) maihin.  

Jos todistuksessa huomataan virhe ennen kuin vientierä lähtee laitokselta eteenpäin, miten todistuksen suhteen on meneteltävä?

Todistus mitätöidään ja tehdään uusi todistus. Tällöin uusi todistus ei ole kuitenkaan korvaava todistus, joten siinä ei viitata virheelliseen todistukseen.

Eläinlääkintötodistus on numeroitava yksilöllisellä viitenumerolla. Koskeeko tämä vaatimus kaikkia laitoksen tekemiä vientipapereita?

Tämä vaatimus koskee ainoastaan eläinlääkintötodistuksia, ei kaikkia vientipapereita.

Mitkä todistukset tullaan siirtämään turvapaperille ja miksi? (Tämä ei koske Venäjän ja Euraasian talousliiton todistuksia, jotka ovat jo turvapaperille myönnettäviä todistuksia)

Tämänhetkisen tiedon mukaan aikaa myöten useimmat Suomessa myönnettävät kaupallisen viennin eläinlääkintötodistukset siirretään turvapaperille. Turvapaperille ei kuitenkaan siirretä seuraavia todistuksia (ellei viennin kohdemaa muuta vaadi): mahdollisesti TRACES-järjestelmässä tehtävät todistukset, ei-kaupallisesti vietäville lemmikkieläimille myönnettävät todistukset ja muut kuin eläinlääkintötodistukset (ei eläintautiehtoja), certificate of free sale yms.

VIEJIEN REKISTERÖITYMISVELVOLLISUUS

Kenen pitää rekisteröityä; valmistavan laitoksen vai laitoksen, jossa vientilastaus tapahtuu?

Eläintautilaissa todetaan (441/2003 70§), että eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita, joista voi aiheutua vähäistä suurempaa eläintautien leviämisen vaaraa, saa toimittaa muuhun kuin jäsenvaltioon vain toimija, joka on rekisteröitynyt Elintarviketurvallisuusviraston pitämään rekisteriin. Rekisteröitymisestä on säädetty tarkemmin ns. vientiasetuksessa (MMMa 832/2013 4 §).

Käytännössä rekisteröitymisvelvollisuus on viejällä, joka on vienti-ilmoituksen tekevä toimija. Viejä ei välttämättä ole vietävät tuotteet valmistava laitos (tai yritys) tai vientilastauslaitos. Viejänä voi olla esim. Suomessa toimiva kauppaketju, jolla on myymälöitä Venäjällä.

B. Venäjälle ja Euraasian talousliittoon suuntautuvaan vientiin liittyvät kysymykset

VIENTIHYVÄKSYNTÄ

Mitä Venäjän- ja Euraasian talousliiton -viennin valvontajärjestelmä edellyttää laitoksen valvojalta?

Venäjän- ja Euraasian talousliiton -viennin valvontajärjestelmä sisältää seuraavat elementit:

 • verkkotentti (ks. "Ketkä osallistuvat Venäjän- ja Euraasian talousliiton -viennin laitosvalvonnan koulutuksiin)
 • laitoksen tarkastukset: vientioikeutta hakeneet laitokset, vuosittaiset vientioikeuden ylläpitotarkastukset, korjaavien toimenpiteiden varmentaminen
 • viennin eläinlääkintötodistukset: tilaaminen Evirasta, allekirjoittaminen, kirjanpito myönnetyistä todistuksista, todistuskopioiden säilyttäminen, raportointi Eviraan kuukausittainen myönnetyistä todistuksista
 • mahdollisiin Eviran vientitiimin selvityspyyntöihin vastaaminen (esimerkiksi, jos Venäjän viranomainen ilmoittaa tehneensä bakteerilöydöksen laitoksen valmistamasta tuotteesta)
 • palautusluvat mahdollisille Venäjän viranomaisen Suomeen palauttamille erille

Lisätietoja Eviran ohjeessa 18508.

VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Ylläpidetäänkö Venäjän- ja Euraasian talousliiton -viennin valvontajärjestelmää Venäjän asettamasta tuontikiellosta huolimatta?

Kyllä ylläpidetään. Vuosittaiset Venäjän- ja Euraasian talousliiton -viennin ylläpitotarkastukset laitoksiin tehdään, koska ne mahdollistavat viennin myös Armeniaan, Kazakstaniin, Kirgisiaan ja Valko-Venäjälle. 

ELÄINLÄÄKINTÖTODISTUKSEN MYÖNTÄMINEN

Kun virkaeläinlääkäri on myöntämässä todistusta varastolaitokselle, josta viedään useamman eri laitoksen valmistamia tuotteita, miten todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri voi varmentua, että tuotteet täyttävät todistuksilla mainitut ehdot?

Ote Eviran ohjeesta 18507 (Kohta 2 Monitorointiohjelma): Vientilastauslaitosta valvovan virkaeläinlääkärin, joka myöntää eläinlääkintötodistukset, tulee voida varmistua siitä, että eläinlääkintötodistuksessa esitetyt tiedot ovat paikkansa pitäviä. Jos vientilastaus tapahtuu varastolaitoksesta, varastolaitoksen ja tuotteet valmistavan laitoksen on laadittava yhteinen menettely tietojen toimittamiseksi ja esitettävä se hyväksyttäväksi eläinlääkintötodistukset myöntävälle virkaeläinlääkärille. Laitoksen tulee kuvata omavalvontasuunnitelmassa, miten tämä järjestetään ja laitoksen valvoja arvioi, minkälainen menettely on riittävä/hyväksyttävä.

Tämä tarkoittaa, että todistukset myöntävä virka-EL voi määräajoin tai erikseen pyydettäessä pyytää nähtäväksi valmistavan laitoksen (tai laitosten) monitorointiohjelman tutkimustulokset tai koosteen niistä. Todistukset myöntävä virka-EL voi tietysti myös halutessaan ottaa yhteyttä valmistavan laitoksen valvojaan, jos haluaa tarkempia laitoksia laitoksen toiminnasta tai valvonnasta.

Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että kun laitos on valvonnassa, se myös täyttää RU/EE -vaatimukset. Katso myös lastaustarkastuksia koskeva kysymyksen vastaus osiossa yleiset vientiä koskevat kysymykset.

Merkitäänkö todistuksella vientilastausta edeltävät laitokset? Mitkä?

Valmistava laitos (ainakin yksi) merkitään, riippuu todistuksesta. Tarkemmat tiedot todistusten täyttöohjeista löytyvät viennin ohjeista

Kilohaili ja silakka ovat saman näköisiä ja molempia lajitellaan samaan kokoluokkaan (912 cm) ja samaksi eräksi. Vaikka erässä todettaisiinkin olevan suurimmaksi osaksi kilohailia, ei siinä olevia silakoita voida erotella pois erästä. Miten tämä asia pitäisi ilmoittaa eläinlääkintötodistuksessa, kun siinä ilmoitetaan erän sisältävän VAIN kilohailia tai VAIN silakkaa, vaikka todellisuudessa erässä saattaa esiintyä jonkin verran molempia kalalajeja?

Tulisiko eläinlääkintötodistuksessa ilmoitettavan kalalajin kohdalla aina mainita myös toinen laji, esim. ”erä sisältää kilohailia/silakkaa”? Riittäisikö tämä merkintä vai aiheuttaisiko se ongelmia rajalla tai Venäjällä?

Tosiasia on, että trooliin ui usein kumpaakin kalalajia, eli että erässä on suurella todennäköisyydellä molempia kalalajeja. Siksi tapauksessa jossa kilohailia sisältävässä erässä on vain pieni määrä silakkaa tai toisin päin, ei ole tarpeen ryhtyä selvittämään asiaa eläinlääkintötodistuksessa. Jos erä on selvästi sekaerä eli toista kalalajia on toisen seassa jo todellisuudessakin huomattava määrä, tulisi todistuksella ilmoittaa kummankin kalalajin arvioidut prosenttiosuudet.

JÄLJITETTÄVYYS

Laitoksen tulisi suorittaa jäljitettävyysharjoitus vähintään kerran vuodessa. Onko harjoitus kohdennettava Venäjän- ja Euraasian talousliiton -vientiin lähteville vientierille?

Kyllä, jos vientiin lähtee tuotteita.

Miten laitos järjestää virkaeläinlääkärin tiedoksi omavalvonnan tutkimustulokset sekä mahdolliset lopullista tuontituotetta edeltävät eläinlääkintötodistukset (esim. kolmasmaa-tuonnin raaka-aineille myönnetyt eläinlääkintötodistukset), koskeeko vain Venäjän- ja Euraasian talousliiton -vientieriä?

Koskee tässä mittakaavassa (vaatimus monitorointiohjelmasta) vain Venäjän ja Euraasian talousliiton vientieriä, mutta sama periaate on kaikkien eläinlääkintötodistusten myöntämisessä: virkaeläinlääkärin on voitava varmistua, että eläinlääkintötodistuksessa esitetyt tiedot ovat paikkansa pitäviä.

TARKASTUKSET

Lähettääkö Evira erillisen vuosittaisen toimeksiannon tarkastaa Venäjän- ja Euraasian talousliiton -viennin laitokset?

Aiemmin oli tapana lähettää asiasta toimeksianto laitosten valvojille, mutta ei enää. Vientitarkastukset tehdään Oiva-järjestelmään vientiriveille jatkossa muiden kansallisten Oiva-tarkastusten yhteydessä ohjeen 18518/1 mukaisesti.

Laitoksilta edellytetään Venäjälle ja Euraasian talousliittoon lähtevien tuotteiden erillään pitoa muista laitoksen tuotteista. Minkä tyyppiset erillään pidon ratkaisut ovat riittävät?

Eviran tulkinnan mukaan riittäviä erottelutapoja ovat verkkoseinä, lippusiima, lattiaan maalattu viiva, kyltillä merkitty alue tai vastaavasti merkityt hyllyt.

Jos laitostarkastuksen lopputuloksena on, että laitosta ei voida ehdottaa Venäjän- ja Euraasian talousliiton -vientiin, onko laitoksella valitusoikeutta tarkastuspöytäkirjasta tai sen johdosta annettavalle päätökselle?

Laitoksella ei ole valitusoikeutta, sillä kyseessä ei ole valituskelpoinen päätös. Tarkastuspöytäkirjan viimeisellä sivulla lukee seuraavasti: ”Tarkastuskertomus ei ole hallinnollinen päätös, sitä ei tarvitse noudattaa eikä siitä voi valittaa. Valvontaviranomainen voi kuitenkin ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vaatimusten noudattamiseksi, jos tarkastuksessa todettuja epäkohtia ei korjata.”

Tuleeko liha-alan laitokselle Venäjän vuosittaisesta vientitarkastuksesta lasku, kun vientiin liittyvän tarkastuksen tekee tarkastuseläinlääkäri?

Ei tule laskua, koska laitos maksaa tarkastuseläinlääkärin palkan ja vientitarkastukset sisältyvät tähän kuluerään.

Millainen kirjanpito desinfiointiaineiden kulutuksesta tulee olla? Ostoista löytyy dokumentit, mutta kulutuksesta ei. Riittääkö, että on pesu- ja desinfiointiohjeet, joissa on mainittu käytettävän aineen määrä ja käyttötiheys?

Ostodokumenteista tehty kirjanpito (vaikka Exceliin) riittää, käytöstä ei tarvitse erikseen olla kirjanpitoa. Pelkkä ohje ei riitä, koska se ei ”todista” desinfiointiaineiden riittävää käyttöä, mutta ohje yhdistettynä ostokirjanpitoon on OK. Tämä on Eviran tulkinta. Laitos voi pitää kirjaa myös käytetyistä määristä, mikä on työläämpi tapa.

Miten tarkastuspöytäkirja täytetään pakkausmerkintöjen osalta varastolaitoksessa, joka ei itse kääri tai pakkaa tuotteita? Ei sovellu (=ei koske laitosta) vai että on ok?

Valitaan vaihtoehto ”Ei sovellu”.

KOULUTUS

Ketkä osallistuvat Venäjän- ja Euraasian talousliiton -viennin laitosvalvonnan koulutuksiin?

Koulutukset on tarkoitettu eläinperäisiä elintarvikkeita Venäjän-vientiin hyväksyttyjä laitoksia tai hyväksyntää hakevia laitoksia valvoville virkaeläinlääkäreille ja Venäjän-viennin valvontaan osallistuville virkamiehille. Koulutuksen tavoitteena on, että laitoksia valvovat virkaeläinlääkärit pystyvät itsenäisesti valvomaan Venäjän-viennin erityisvaatimusten noudattamista laitoksissa.

Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos (Rosselhoznadzor) edellyttää kaikkien eläinlääkintötodistuksia myöntävien ja vientilaitoksia valvovien virkaeläinlääkäreiden kouluttamista. Koulutustilaisuuden lopuksi järjestetään tentti. Vuoden 2015 alusta lähtien Evira lähettää turvapaperille tulostettuja Venäjän-viennin eläinlääkintötodistuksia ainoastaan koulutuksen ja tentin suorittaneille virkaeläinlääkäreille.

Koulutus- ja tenttivaatimus koskee myös henkilöitä, jotka sijaistavat eläinlääkintötodistuksia myöntäviä virkaeläinlääkäreitä tilapäisesti esim. loma-aikoina ja sairastapauksissa. Sijaisilta emme edellytä osallistumista Eviran koulutuksiin. Jotta sijainen voi myöntää Venäjän-viennin eläinlääkintötodistuksia, todistuksia varsinaisesti myöntävän virkaeläinlääkärin on koulutettava sijaisensa ja sijaisen on osallistuttava Venäjän-viennin laitosvalvonnan verkkotenttiin. Poikkeuksena ovat uusien virkaeläinlääkäreiden sijaiset, jotka voivat osallistua verkkotenttiin vasta sen jälkeen, kun itse sijaistettava uusi virkaeläinlääkäri on koulutettu.

Lisäksi koulutukseen ovat tervetulleita muutkin laitosten valvonnassa mukana olevat virkamiehet, kuten elintarviketarkastajat ja terveystarkastajat. Myös läänineläinlääkärit ovat tervetulleita.

 

MUUT KUIN VIENTIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

1. Millaisia laitoshyväksyntään liittyviä puutteita FVO on havainnut tarkastuskäynneillään Suomessa?

 • hyväksymispäätöksissä ei ole mainittu kaikkia toimintoja
 • hyväksymispäätöksissä ei ole mainittu niitä joustoja, joita toiminnassa sovelletaan (ajallinen erottaminen tms.)
 • auditoinnilla havaitaan tiloja, joita ei ole hyväksytty
 • laitoksella on voimassa oleva hyväksyntä sellaiselle toiminnolle, jolle ei enää ole olemassa soveltuvia tiloja
 • laitos on hyväksytty siitä huolimatta, että se ei täytä lainsäädännön vaatimuksia.

Lisätietoja Riina Tolvanen, Eviran elintarvikehygieniayksikkö

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

 

Olemme koonneet tälle sivulle EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan eläinperäisten tuotteiden vientiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Kysymykset on jaettu yleisiin ja vientimaakohtaisiin osioihin.

Mikäli et löydä vastausta omaan kysymykseesi, lähetä kysymyksesi sähköpostitse vienti.elaintuotteet@evira.fi.