EU:n ulkopuolelle tapahtuvan viennin valvonta ja siihen liittyvien tehtävien maksullisuus

Viennin valvontaan liittyvät tehtävät ja niiden maksullisuus

Evirasta on saatavilla erilaisia elintarvikkeiden, rehujen, elävien eläinten, eläinten sukusolujen (ja kasvien ja kasvituotteiden) EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin eli ns. kolmansiin maihin tapahtuvaan vientiin liittyviä palveluita. Palvelut voidaan jakaa jo olemassa olevaa vientiä koskeviin palveluihin sekä uusiin kolmansiin maihin liittyviin markkinoillepääsyhankkeisiin.

Markkinoillepääsyhankkeet

Vientiselvitykset

Markkinoillepääsyhankkeella pyritään mahdollistamaan uuden viennin aloittaminen. Keskeinen osa laajempaa markkinoillepääsyhanketta on usein erillinen kohdemaan edellyttämä ns. vientiselvitys, jonka Suomen viranomaiset tekevät yhteistyössä eri tahojen kanssa. Selvitys on ensimmäinen askel saada suomalaisia tuotteita vientiin kyseisen maan markkinoille. Suomi ei voi vaikuttaa vientiselvityksen laajuuteen ja sisältöön vaan viennin kohdemaa lähtökohtaisesti itse päättää, ne asiat, jotka sisältyvät selvitykseen.

Vientiselvityksissä vastataan kohdemaan kysymyksiin liittyen Suomen eläintautilanteeseen, elintarviketurvallisuustilanteeseen, eläinten hyvinvoinnin vaatimuksiin ja niihin sovelletta-vaan lainsäädäntöön, em. asioiden valvontajärjestelmiin ja niiden toimivuuteen jne. Selvitys voi viennin kohdemaan vaatimuksista riippuen olla hyvinkin laaja ja sisältää hyvinyksityiskohtaisia kysymyksiä. Niissä voidaan kysyä jopa pitopaikkakohtaisia tietoja eläimistä tai esim. eläinlääkäreiden jatkokoulutukseen liittyvien kurssien nimiä. Kohdemaan kyselyihin vastaaminenon yleensä edellytyksenä markkinoillepääsyhankkeen etenemiselle.

Vientiselvitysten tekeminen on lähtökohtaisesti maksullista. Selvitysten tekemisestä laskutetaan  viennin maksutaulukon (kts. linkki oikeanpuoleisessa palstassa) mukaan. Elintarvikevientiin liittyvien selvitysten laatimista varten maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Eviralle lisärahoituksen vuoden 2017 loppuun saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että merkittävä osa tänä aikana tehtävistä vientiselvityksistä on toimijoille maksuttomia. Toimijoilla tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka joko vievät kolmansiin maihin tai jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan vientiä. Niitä selvityksiä, jotka ovat vuoden 2017 loppuun saakka toimijoille ilmaisia, kutsutaan priorisoiduiksi markkinoillepääsyhankkeiksi. Priorisointi on tehty yhdessä keskeisten vientitoimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton, Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Tällä hetkellä priorisoituja markkinoillepääsy-hankkeita ovat sianlihan ja siipikarjanlihan vienti Etelä-Afrikkaan, siipikarjanlihan vienti Etelä-Koreaan, naudanlihan ja kalastustuotteiden vienti Kiinaan ja maitotuotteiden vienti Indonesiaan.

Tarkastuskäynnit

Markkinoillepääsyhankkeisiin liittyy usein viennin kohdemaan edellyttämiä tarkastus-käyntejä niihin laitoksiin (esim. teurastamo, maitoalan laitos tai kala-alan laitos), jotka hakevat vientioikeutta kyseiseen maahan. Vientioikeuden toimijalle myöntää aina viennin kohdemaan viranomainen, ei Suomen viranomainen. Joissain tapauksissa Eviran tai laitoksen valvojan (laitoksen valvojalla tarkoitetaan kunnaneläinlääkäriä tai teurastamon tarkastuseläinlääkäriä) vakuutus laitoksen vientikelpoisuudesta on riittävä vientioikeuden saamiselle. Usein kuitenkin kolmannen maan viranomaiset tulevat itse tarkastamaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen ja Suomen viranomaisvalvonnan. Ennen tarkastusta kolmannen maan viranomaiselle on toimitettava laitosta koskevia tietoja. Eviran laatii yhteistyössä kolmannen maan viranomaisen kanssa tarkastusohjelman ja käytännössä johtaa näitä tarkastuksia. Tarkastuksen jälkeen kolmannen maan viranomainen saattaa edellyttää laitokselta korjaavia toimenpiteitä ennen laitoksen hyväksymistä vientiin ko. kohdemaahan. Korjaavien toimenpiteiden todentamiseksi viranomaiset voivat joutua tekemään myös uuden tarkastuskäynnin. Evira osaltaan huolehtii siitä että korjaavat toimenpiteet on riittävästi toteutettu. Vientihyväksyntä ei ole toimijakohtainen (yrityskohtai-nen) vaan se on lähes aina laitoskohtainen. Näin ollen, jos esimerkiksi liha-alan toimijalla on kolme teurastamoa, joista kaikista se haluaisi viedä tuotteita, sen täytyy saada vientihyväksyntä kaikille kolmelle laitokselle.

Priorisoituihin markkinoillepääsyhankkeisiin liittyvät Eviran tekemät auditoinnit ja tarkas-tukset ovat toimijalle ilmaisia. Jos viennin kohdemaan viranomaiset tulevat tarkastamaan laitoksia, he eivät välttämättä itse maksa Suomen sisäisiä matka- ja majoituskulujaan. Nämä kulut laskutetaan toimijoilta. Näin ollen myös priorisoitujen markkinoillepääsyhankkeiden osalta toimijoille voi tulla kuluja maksettavaksi kolmansien maiden tekemistä tarkastuksista.

Eläinlääkintötodistukset

Eläimistä saatavien tuotteiden viennissä on käytettävä vientieräkohtaisia virkaeläinlääkärin allekirjoittamia eläinlääkintötodistuksia. Kohdemailla on erilaisia vaatimuksia eläinlääkintötodistuksen sisällöstä. Todistuksella virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että erä täyttää ne vaatimukset, jotka viennin kohdemaa ko. tuotteelta edellyttää.

Evira tekee tarvittaessa turvapaperille tulostettavia eläinlääkintötodistusmalleja, joita laitoksen valvojat (kunnaneläinlääkärit ja tarkastuseläinlääkärit) voivat tilata erillisellä lomakkeella Evirasta ennen tuote-erän vientilastausta kolmanteen maahan. Eläinlääkintö-todistusmallien laatiminen on maksutonta, silloin kun kyseessä on priorisoituun markkinoillepääsyhankkeeseen liittyvä eläinlääkintötodistus. Todistusmallin laatiminen on maksutonta myös silloin, kun todistuksen sisällöstä on sovittu kansainvälisesti (esim. EU-Tulliliitto) taikka kun kyse on jo olemassa olevan todistusmallin muokkaamisesta.

Eläinlääkintötodistusmallin laatimisen maksullisuutta tai maksuttomuutta ei pidä sekoittaa yksittäisten eräkohtaisten todistusten maksullisuuteen. Yksittäisestä kunnan virkaeläin-lääkärin myöntämästä eräkohtaisesta eläinlääkintötodistuksesta kunta laskuttaa toimijaa oman taksansa mukaan riippumatta siitä, onko ko. todistuksen malli alun perin laadittu Evirassa maksutta vai maksullisena.

Olemassa olevan viennin valvonta

Olemassa olevan viennin valvontapalveluihin voi sisältyä Eviran toimesta auditointi- ja tarkastuskäyntejä laitoksissa, eläinlääkintötodistusmallien laatimista ja muokkaamista sekä eri asiayhteyksiin liittyvää kolmannen maan viranomaisten kanssa toimijan puolesta käytävää kirjeenvaihtoa. Lähtökohtaisesti nämä palvelut ovat maksullisia ja ne laskutetaan  viennin maksutaulukon mukaan suoritekohtaisesti.

Kiinan ja Euraasian talousliiton -viennin vientivalvontajärjestelmät

Euraasian talousliittoon kuuluvat Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä, ja Venäjä.

Kiina ja Euraasian talousliitto edellyttävät Eviralta erityisiä vientilaitoksiin kohdistuvia vientivalvontajärjestelmiä. Niiden laitosten, joista viedään tai aiotaan viedä tuotteita Kiinaan tai Euraasian talousliiton alueelle täytyy kuulua ko. järjestelmiin. Ne kuuluvat silloin erityisen, Suomen ja EU:n vaatimuksiin nähden ylimääräisen valvonnan piiriin.

Vientivalvontajärjestelmiin kuulumisesta laitoksilta veloitetaan vuosimaksu. Vuosimaksun suuruus määräytyy järjestelmiin osallistuvien laitosten lukumäärän mukaan. Maksulla ei pyritä saamaa voittoa, vaan sillä katetaan valvontajärjestelmien ylläpitämi-sestä koituvat kulut.  Mitä enemmän laitoksia järjestelmiin liittyy, sitä pienempi on laitoskohtainen maksu. Vuoden 2016 maksu on 3 025 €/laitos.

Seuraavat maksulliset tehtävät rahoitetaan laitosten vuosimaksuilla:

  • Kiinan tai Euraasian talousliiton valvontajärjestelmien edellyttämät Eviran vuosittaisen vientivalvontasuunnitelman mukaiset auditointi- ja tarkastuskäynnit
  • Eviran suorittamat tarkastuskäynnit Eviran kulujen osalta, kun mukana myös kolmansien maiden viranomaisia
  • kirje/ sähköposti kolmannen maan viranomaiselle esim. muuttuneista tiedoista ja muu laitoksen aloitteesta/laitoksen toiminnan vuoksi laadittu kirje/sähköposti/ asiakirja, joka on tarkoitettu kolmannen maan viranomaiselle
  • eläinlääkintodistusmallien ajan tasalla pitäminen
  • toimijoiden ja valvojien ohjaus ja neuvonta
  • valvojien säännöllinen koulutus ja perehdyttäminen vientivalvontajärjestelmien vaatimuksiin sekä yleisluonteinen laitoskohtainen ohjeistus
  • vuosittainen raportointi Kiinan ja Euraasian talousliiton viranomaisille valvontajärjestelmien toimivuudesta noudattaen maidenvälisiä sopimuksia.

On huomattava, että vuosimaksun lisäksi toimijoille voi tulla kuluja maksettavaksi kolman-sien maiden tekemistä tarkastuksista, jos Euraasian talousliiton tai Kiinan viranomaiset eivät itse maksa Suomen sisäisiä matka- ja majoituskulujaan.

On myös huomattava, että uuden laitoksen hyväksyntä Venäjän vientiin hyväksyttyjen laitosten listalle voi kestää kauan, mutta listoille pääsyä odottavat laitokset kuitenkin edel-lyttävät valvontatoimenpiteitä. Siksi myös näiden laitosten osalta lähtökohtaisesti peritään vientivalvontajärjestelmään kuulumisesta maksua. Hyväksyminen vientiin ei ole odotusvaiheessa enää kiinni Eviran toimenpiteistä, vaan kysymys on Euraasian talousliiton viranomaisen tarkastuksen ja päätöksen odottamisesta. Vientihyväksyntäprosessi on kuvattu Eviran ohjeessa 18507.

Vientihyväksyntää Venäjälle odottavien laitosten valvontajärjestelmämaksu on 10 % hyväksynnän saaneen laitoksen laitoskohtaisesta järjestelmämaksusta. Maksu nousee hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta hyväksyttyjen laitosten tasolle. Vuonna 2016 ei kuitenkaan peritä maksua laitoshyväksyntää odottavilta laitoksilta, koska Venäjän asettamien poliittisten vastapakotteiden johdosta uusien laitosten hyväksyminen ei ole ollut mahdollista.

Kiinan viranomaiset ovat edellyttäneet vientihyväksyntää hakeneen laitoksen kuuluvan Kiinan vientivalvontajärjestelmään, vaikka laitos ei olisikaan vielä päässyt Kiinan vientihyväksyttyjen laitosten listalle. Kiinan hyväksyntää odottavat laitokset maksavat siten täysimääräisen valvontajärjestelmämaksun heti vuoden 2016 alusta alkaen.

Armenian, Kazakstanin, Kirgisian tai Valko-Venäjän laitoslistoille hakevien laitosten osalta vuosimaksua aletaan periä vasta vientihyväksynnän saamista seuraavan vuoden alusta.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME