Vientimaat

Vasemmalla on lueteltu vientimaita, joiden kanssa Suomella tai EU:lla on eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta vientisopimuksia.

Jos eläinten tai eläimistä saatujen tuotteiden (elintarvikkeet ja sivutuotteet) viennistä on tehty sopimus Suomen tai Euroopan unionin ja muun kuin jäsenvaltion välillä, viennissä on noudatettava mainitun sopimuksen määräyksiä (MMMa 832/2013, 3 § 3 mom.). Eläinlääkintötodistus on laadittava käyttäen Traces-tietojärjestelmää, jos järjestelmään on talletettu kyseistä eläinten tai eläimistä saatujen tuotteiden vientiä koskevan todistuksen malli (MMMa 832/2013, 9 §).

Todistukset

1 Todistukset TRACES-järjestelmässä

Chile

 • Ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini
 • Ihmisravinnoksi tarkoitettu kollageeni
 • Ihmisravinnoksi tarkoitetut valmisateriat (jotka sisältävät maitoa/maitovalmisteita ja/tai siipikarjanlihaa ja/tai sian- ja/tai naudanlihaa)
 • Jäähdytetty/pakastettu sianliha
 • Lajin Sus scrofa domestica suolet
 • Lammas- ja vuohieläinten munasolut / in vivo -tuotetut alkiot
 • Lemmikkieläinten ruoka / koiran puruluut
 • Maito ja maitotuotteet Chileen
 • Naudanliha Chileen
 • Nautaeläinten pakastettu siemenneste Chileen vientiä varten
 • Pakastettu hevoseläinten siemenneste
 • Pakastettu lampaiden/vuohien siemenneste Chileen vientiä varten

Hongkong

 • Punainen liha (Huom! Suomalaisen lihan vientiin käytetään kahdenvälisesti sovittua todistusta. TRACES-todistusta käytetään ainoastaan muista Hongkongin vientiin hyväksytyistä EU-maista kasvatetuista eläimistä peräisin olevn lihan vientiin.)

Kanada

 • Hevoseläimet: EU:sta Kanadaan pysyvästi vietävät hevoset
 • Hevoseläimet: EU:sta Kanadaan väliaikaisesti vietävät hevoset
 • Jalostussikoja Kanadaan
 • Rekisteröidyt hevoset: EU:ssa vietetyn alle 90 päivän ajanjakson jälkeen Kanadaan palaavat kanadalaiset hevoset
 • Farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut raa'at eläimistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Kanadan-vientiin
 • Tuodusta lihasta valmistetut Kanadaan vietäväksi tarkoitetut lihavalmisteet
 • Vesieläinten vienti vähittäismyyntiin tai ravitsemispalvelukäyttöön
 • Kanadaan vietävä sianliha
 • Kanadaan vietävä tuore naudanliha

Meksiko

 • Naudan hydrolysoidun proteiinin vienti Meksikoon.
 • Sianlihan vienti Meksikoon
 • Päivän vanhat untuvikot EU:sta Meksikoon
 • Haudontamunat EU:sta Meksikoon

Uusi-Seelanti

 • In vivo tuotetut naudan alkiot
 • Naudan siemenneste
 • Sianlihan vienti Uuteen-Seelantiin

Yhdysvallat

 • Hevoseläinten siemenneste
 • Sian siemenneste

2 Evirasta tilattavien eläinlääkintötodistusten pohjat

Evira toimittaa viennissä käytettäviä, turvapaperille painettuja eläinlääkintötodistuksia ainoastaan virkaeläinlääkäreille, joilla on Eläintautilain 441/2003 mukaan oikeus myöntää eläinlääkintötodistuksia. Tällaisia virkaeläinlääkäreitä ovat kunnaneläinlääkärit (ml. kaupungineläinlääkärit)  ja Eviran tarkastuseläinlääkärit.  

Eviran eläinlääkintötodistukset on tarkoitettu ainoastaan tuotantoeläimille, kilpailuhevosille ja näiden alkioille sekä eläimistä saataville elintarvikkeille ja sivutuotteille. Evira ei toimita eläinlääkintötodistuksia lemmikkieläinten vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin.

Lemmikkieläimien vientiin tarkoitetut, vastaanottajamaan vaatimat terveystodistukset myöntää vietävälle lemmikille valvova virkaeläinlääkäri (kunnan- tai kaupungineläinlääkäri). Lemmikkipassin voi myöntää myös muu laillistettu eläinlääkäri, kuin virkaeläinlääkäri (esim. yksityispraktiikkaa harjoittava eläinlääkäri).

Saatavissa olevista Eviran eläinlääkintötodistuksista on mallit asianomaisen maan sivulla. Lomakkeessa pyydetty todistuksen koodi löytyy kyseisen eläinlääkintötodistuksen vasemmasta alareunasta.

Tilauslomake 

 • Tilauslomake 5 Yleinen 18042017 (Huom! EI Valko-Venäjä tai Kazakstan, kts. Venäjä/Euraasian talousliitto - todistuksen ja lomakkeet) eläinlääkintötodistuksille, joita käytetään elävien tuotantoeläinten, alkioiden, elintarvikkeiden, elintarvikelisäaineiden, eläimistä saatavien muiden tuotteiden sekä rehujen eläinlääkintötodistuksille viennissä 3. maihin. Huom! Tällä lomakkeella ei tilata Euraasian talouslii-ton eikä Yhdysvaltojen eläinlääkintötodistuksia.

Tilauslomake täytetään sähköisesti (Evira ei käsittele käsin täytettyjä lomakkeita väärinkäsitysten välttämiseksi). Lomake tallennetaan ja lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteella: muutmaat.vientitodistukset (at) evira.fi

Varmistathan, että käytät aina uusinta päivitettyä tilauslomaketta, jossa Eviran taloushallinnon sisäiset koodit ovat ajantasaiset. Hae siis tilauslomake aina tältä sivulta sen sijaan, että tallentaisit sen itsellesi. Tilauslomake toimii Evirassa myös perusteena todistuksien laskutukselle ja näin ollen tilaajan (sähköistä)laskutusta koskevien tietojen on oltava oikeat ja ajantasaiset. 

Hinta

Todistukset ovat maksullisia kulloinkin voimassa olevan Eviran hinnaston  (Muut maksulliset palvelut > Eviran yhteiset >Todistukset > Vientitodistukset > Todistukset > Eläinlääkintötodistus) mukaisesti.. 

Kuukausi-ilmoituslomake

 • Kuukausi-ilmoitus 3 Yleinen 11012016 (Huom! EI Valko-Venäjä tai Kazakstan. Kts. Venäjä/Euraasian talousliitto - Todistukset ja lomakkeet), jolla selvitetään tilauslomakkeella 5 tilattujen eläinlääkintötodistusten käyttöä.

Virkaeläinlääkärit tekevät  eläinlääkintötodistusten käytöstä ja mahdollisesta mitätöinnistä Eviralle selvityksen todistusten myöntämistä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä kuukausi-ilmoituslomakkeilla. Huom! Kuukausi-ilmoitus toimitetaan Eviraan myös niiltä kuukausilta, jolloin ei ole ollut vientiä. Tällöin rastitaan kuukausi-ilmoituksen kohta "Ei vientiä".

Kuukausi-ilmoituslomake täytetään sähköisesti (Evira ei käsittele käsintäytettyjä lomakkeita väärinkäsitysten välttämiseksi). Lomake tallennetaan ja lähetetään sähköpostin liitetiedostona Tosoitteella: muutmaat.vientitodistukset (at) evira.fi

3 Yleistodistukset

Yleislaatuisia eläinlääkintötodistuksia voidaan käyttää viennissä vain niihin maihin, joihin Suomella tai EU:lla ei ole olemassa sovittuja todistusmalleja kyseiselle tuotteelle.

Kala ja kalastustuotteet:

Todistus on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa valmistettujen kalastustuotteiden vientiin

Maito ja maitotuotteet:

Todistus on tarkoitettu käytettäväksi suomalaisesta tai muissa EU-maissa tuotetusta maidosta Suomessa valmistettujen tuotteiden vientiin

Naudan vuodat ja nahat:

Todistus on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa teurastetuista eläimistä Suomessa valmistettujen tuotteiden vientiin

Liha ja lihatuotteet:

Todistus on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa teurastetuista eläimistä Suomessa valmistettujen tuotteiden vientiin 

Viejän pitää itse selvittää kelpaako kyseinen yleistodistus kohdemaan viranomaisille.

Koska yleistodistuksesta ei ole sovittu Suomen ja kohdemaan viranomaisten kanssa, Evira ei voi taata, että todistusta voidaan käyttää sellaisenaan tuotteiden viennissä. Tästä syystä suosittelemme, että ennen vientiä viejä/laitos toimittaa todistusmallin vastaanottajalle ja pyytää tätä tuojan/vastaanottajan roolissa varmistamaan todistuksen kelpoisuuden ko. tuotteiden viennissä Suomesta kyseiseen kohdemaahan. Mikäli todistusmallia ei hyväksytä, ei viennissä voida käyttää ko. yleistodistusta. 

Yleistodistukset ovat sähköisesti täytettävissä ja tulostettavissa tavalliselle DIN A4 paperille.

Yleistodistusten numerointi

Todistuksen sarjanumeroksi tulee laittaa XX/YYYY/OOOO, jolloin 

XX = laitoksen hyväksymisnumero (vain numero, ilman EY/FIN)
YYYY = myöntämisvuosi
OOOO = todistuksen juokseva numero (laitoskohtainen).

Vahvistus

Valvova virkaeläinlääkäri/tarkastuseläinlääkäri vahvistaa allekirjoituksellaan ja leimallaan eläinlääkintötodistuksen vakuudet oikeiksi. Todistuksen myöntämisessä noudatetaan muilta osin Eviran ohjetta 18509/1.

Toimija raportoi kuukausittain

Evira pyytää toimijaa raportoimaan kuukausittain  yleistodistuksien käytöstä sähköpostitse osoitteeseen: muutmaat.vientitodistukset (at) evira.fi.

Kuukausi-ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat: todistuksen sarjanumero, vientimaa, todistuksen allekirjoittaja ja allekirjoituspäivä.

Toimija voi halutessaan käyttää "toimijan yleistä kuukausi-ilmoituslomaketta nro 4".