Elintarvikkeiden myynti internetissä

Elintarvikkeiden myyntiä internetin verkkokaupan kautta kutsutaan etämyynniksi. Etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä etäviestintävälineen avulla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle mukaan etäviestintäväline on väline, jota voidaan käyttää elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat samaan aikaan paikalla. Myös puhelin- ja postimyynti ovat etämyyntiä.

Etämyyntiä harjoittavien toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Etämyyntiä harjoittavalla toimijalla on samat vaatimukset ja velvollisuudet kuin muillakin vähittäismyyntiä harjoittavilla toimijoilla. Vastuut kasvavat, kun etämyyntiä harjoittava toimija tuo maahan tai valmistaa/valmistuttaa elintarvikkeita.

Etämyyntiä harjoittavan toimijan tulee kuulua elintarvikevalvonnan piiriin. Toimijan tulee tehdä toiminnastaan elintarvikehuoneistoilmoitus oman kotikuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle. Jos toimija aloittaa tuotteiden myynnin internetiin, tulee tästä tehdä toiminnan oleellinen laajennus -ilmoitus kuntaan. Kuntien viranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.

Yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 17 artiklan kohdan 1 vaatimus koskee myös etämyyntiä harjoittavia toimijoita. Sen mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvike- ja rehualan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet tai rehut täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät. 

Elintarvikkeesta annettavat pakolliset tiedot etämyynnin yhteydessä

Kuluttajan on saatava etämyynnissä olevasta elintarvikkeesta lähes samat pakolliset elintarviketiedot kuin tavanomaisessa myyntikanavassa myytävänä olevista tuotteista, lukuun ottamatta muuttuvia tietoja, kuten erätunnusta ja vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa.

Tiedot on oltava saatavilla ennen kuin ostopäätös tehdään ilman lisäkustannuksia. Kaikkien pakollisten tietojen, myös vähimmäissäilyvyysaika- tai viimeinen käyttöajankohta -tietojen, on oltava saatavilla toimitushetkellä.

Etämyynnissä annettavista tiedoista on vastuussa internetsivun omistaja. Sen on varmistettava, että elintarviketiedot ovat kuluttajan saatavilla ja että ne ovat oikeellisia. Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan, eikä esittää tuotteella olevan ominaisuuksia, joita sillä ei ole. Varsinaisen pakkauksen merkinnöistä ja oikeellisuudesta vastaa se toimija, jonka nimellä elintarviketta pidetään kaupan.