Elintarvikkeiden myynti internetissä

Elintarvikkeiden myyntiä internetin verkkokaupan kautta kutsutaan etämyynniksi. Etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä etäviestintävälineen avulla. Etäviestintäväline on väline, jota voidaan käyttää elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat samaan aikaan paikalla. Myös puhelin- ja postimyynti ovat etämyyntiä. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle artikla 2 kohta 1.u) ).

Etämyyntiä harjoittavien toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Etämyyntiä harjoittavalla toimijalla on samat vaatimukset ja velvollisuudet kuin muillakin vähittäismyyntiä harjoittavilla toimijoilla. Poikkeuksia ei ole.

Kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvike- ja rehualan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet tai rehut täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät. (Yleisen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 artikla 17 kohta 1). 

Etämyyntiä harjoittavan toimijan tulee kuulua elintarvikevalvonnan piiriin. Toimijan tulee tehdä toiminnastaan elintarvikehuoneistoilmoitus oman kotikuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle. Jos toimija laajentaa toimintaansa aloittamalla tuotteiden myynnin internetin verkkokaupassa, tulee tästä tehdä toiminnan oleellinen laajennus -ilmoitus kuntaan. Kuntien viranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.

Elintarvikkeesta annettavat tiedot etämyynnin yhteydessä

Kuluttajan on saatava etämyynnissä olevasta elintarvikkeesta lähes samat pakolliset elintarviketiedot kuin tavanomaisessa myyntikanavassa myytävänä olevista tuotteista, lukuun ottamatta muuttuvia tietoja, kuten erätunnusta ja vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa. Tiedot on oltava saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ennen kuin ostopäätös tehdään ilman lisäkustannuksia. Kaikkien pakollisten tietojen, myös vähimmäissäilyvyysaika- tai viimeinen käyttöajankohta -tietojen, on oltava saatavilla toimitushetkellä. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle artikla 14).

Etämyynnissä annettavista tiedoista on vastuussa internetsivun omistaja. Sen on varmistettava, että elintarviketiedot ovat kuluttajan saatavilla ja että ne ovat oikeellisia. Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan, eikä esittää tuotteella olevan ominaisuuksia, joita sillä ei ole. Vain hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä saa käyttää.

Varsinaisen pakkauksen merkinnöistä ja oikeellisuudesta vastaa se toimija, jonka nimellä elintarviketta pidetään kaupan. Kuitenkin ne elintarvikealan toimijat, jotka eivät vaikuta elintarviketietoihin, eivät saa toimittaa elintarvikkeita, joiden ne tietävät tai olettavat, niiden tietojen perusteella, jotka niillä on ammattilaisina hallussaan, olevan elintarvikelainsäädännön vastaisia.  (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle artikla 8).

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA