Lainsäädäntöä

(säädökset tulee huomioida mahdollisine muutoksineen)

Laitoshyväksyntä:

Elintarvikelaki 23/2006

 • laitoshyväksymisen hakeminen
 • elintarvikealan toimijaa koskevat vaatimukset

Valtioneuvoston asetus 420/2011 elintarvikevalvonnasta (elintarvikevalvonta-asetus)

 • laitoksen hyväksymishakemuksen sisältö

 

Laitoksen rakenteille ja toiminnalle asetettavia vaatimuksia:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

(yleinen elintarvikehygienia-asetus)

 • yleiset hygieniasäännöt kaikille elintarvikealan toimijoille

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus)

 • laitosten rekisteröinti ja hyväksyminen
 • eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vaatimukset ja erityisvaatimukset

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 795/2014 laitosten elintarvikehygieniasta

(laitosasetus)

 • laitosten rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset
 • pienteurastamoille ja riistan käsittelylaitoksille sallitut rakenteelliset ja toiminnalliset helpotukset

 

Elintarvikkeiden ja niiden tuotannon mikrobiologoiset vaatimukset:

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (mikrobikriteeriasetus)

 

Eläimistä saatavat sivutuotteet ja TSE-riskimateriaali:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus) sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta

 • muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöt

 

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015

 • EU:n sivutuoteasetusten kansalliseen toimenpanoon liittyvät helpotukset, jotka koskevat sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä ja hävitystä

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 7/EEO/2009 teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä (TSE-toimenpideasetus)

 • TSE -tauteihin liittyvät toimenpiteet
 • leikkaamoiden erilliset TSE-hyväksymiset

 

Eläinten lopetus ja teurastus:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (lopetusasetus)

 • eläinten lopetusta koskevat yleiset periaatteet
 • eläinten lopetuksia ja teurastuksia tekevien henkilöiden pätevyysvaatimukset

 

Muita säädöksiä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä

menettelyistä (yleinen elintarvikeasetus)

 • elintarvikevalvonnan yleiset määritelmät ja periaatteet, kuten riskinarviointi ja jäljitettävyys sekä toimijoiden velvoitteet

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (valvonta-asetus)

 • rehu- ja elintarvikealan laitosten rekisteröinti ja hyväksyminen

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus)

 • laitosten hyväksyminen, siihen liittyvät tarkastuskäynnit ja hyväksymisnumerot