Ilmoitetut elintarvikehuoneistot

Elintarvikelain (23/2006) 13 § 1 momentin mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta 14 §:ssä säädetylle viranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista ( ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Toiminnan aloittaminen ei edellytä valvontaviranomaisen tekemää tarkastusta.

Elintarvikehuoneistoa koskevat ilmoitukset käsittelee elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomainen. Liikkuvaa elintarvikehuoneistoa tai sellaista elintarvikehuoneistoa, jossa toiminnan tarkoituksena on vain kuljettaminen tai säilyttäminen kontissa tai ajoneuvossa, koskevat ilmoitukset käsittelee sen kunnan valvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella elintarvikehuoneiston toiminnasta on aiemmin ilmoitettu.

Toiminnan olennaisella muutoksella tarkoitetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien merkittävää kasvua. Tällainen toiminnan olennainen muutos voi olla esimerkiksi sellainen, jossa elintarvikemyymälä aloittaa palvelutiskimyynnin tai ruoan valmistuksen. Neliömäärän lisäys sellaisenaan ei välttämättä ole olennainen muutos ellei elintarvikehuoneistossa aloiteta uusia toimintoja.

Ns. virtuaalielintarvikehuoneistoa ( käytetään ainoastaan esim. elintarvikkeiden myyntiin, välittämiseen ilman, että elintarvikkeet ovat kyseisessä huoneistossa) koskevan ilmoituksen voi käsitellä toimijan kotikunnan valvontaviranomainen, jos sijaintikunta on epäselvä.

Elintarvikelaissa on säädetty elintarvikehuoneistoja koskevista yleisistä vaatimuksista. Tämän lisäksi elintarvikehuoneistojen rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikehygieniasta antamassa asetuksessa (EY) N:o 852/2004 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011).

Omavalvonta

Omavalvonnan on oltava toimintaan nähden riittävä. Omavalvonnan toteuttamisella hallitaan toimintaan liittyvät elintarvikehygieeniset riskit.  Valvontaviranomainen ei hyväksy omavalvontasuunnitelmaa. Valvontaviranomaisella on velvollisuus antaa ohjeita ja oikeus antaa määräyksiä omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Toimijalla voi olla käytössään toimialansa Eviran arvioima hyvän käytännön ohje, joka voi korvata joko kokonaan tai osittain omavalvontasuunnitelman. Ilmoitetuissa elintarvikehuoneistossa omavalvontasuunnitelma on esitettävä valvontaviranomaisella viimeistään ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä. MMM:n asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 5§:ssä on esitetty vaatimuksia omavalvonnalle.

Milloin elintarvikehuoneistosta ei tarvitse ilmoittaa?

Elintarvikelain 13 §:n 6 momentin mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä 

  1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)
  2.   toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta) tai
  3.   toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Pop-up ravintoloista enemmän ”usein kysyttyä elintarvikehuoneistosta” -osiossa.

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/elintarvikehuoneistot_/usein_kysyttya/

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa