ATP-sopimuksen valvonta

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva yleissopimuksen (ATP-sopimus, SopS 48/81) valvonta on Suomessa saatettu voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 971/2006.  

Sopimuksen edellyttämää määräysten valvontaa johtaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, joka toimii myös sopimuksessa tarkoitettuna valtion asianomaisena viranomaisena. ATP-sopimuksen määräysten noudattamista valvoo aluehallintovirasto ja paikallisella tasolla asianomainen kunta tai kuntainliitto ja maahantuonnin osalta tullilaitos.