Lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä pakasteiden maantie- ja rautatiekuljetuksissa (ATP-sopimus, SopS 48/1981) edellytetään käytettävän  standardin EN 12830 vaatimukset  täyttäviä lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteita. Laitteet on  kalibroitava  tarkastettava säännöllisesti standardin EN 13486 mukaisesti.

Pakastettujen elintarvikkeiden  kuljetuslämpötilojen lämpötilojen seurantaan tarkoitettujen lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteiden laitteistovaatimukset on määritetty myös komission pakasteasetuksessa (EY) N:o 37/2005. Käytettävien lämpötilan seurantalaitteiden tulee olla standardien EN 12830, EN 13485  ja ne on kalibroitava ja tarkastettava standardin  EN 13486 mukaisesti.

Toimijoiden tulee pystyä asiakirjojen avulla osoittamaan, että laitteet ovat em. standardien mukaisia. Kalibrointitodistus tai sen oikeaksi vahvistettu kopio tulee säilyttää kuljetusvälineessä tai vaihtoehtoisesti lämpötilan seurantalaite voi olla merkitty myös kalibroinnin tehneen huoltoliikkeen asentamalla päivätyllä merkinnällä. 

Komission pakasteasetuksen mukaan paikallisjakelun aikana lämpötilaa voidaan kuitenkin mitata helposti nähtävällä lämpömittarilla eikä tallentavaa mittauslaitetta vaadita.

Säännöllinen kalibrointi standardien EN 12830, EN 13485 mukaisille laitteille on tehtävä standardin EN 13486 mukaisesti pätevän huoltoliikkeen toimesta, jolla on akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa jäljitettävästi kalibroitu referenssilämpömittari. Referenssimittari on kalibroitava laitteesta riippuen säännöllisin väliajoin (1-3 vuotta).

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissa kuormatila tai muu kuljetustila tai -astia tulee varustaa tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä. Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun alkutuotannon tuotteet kuljetetaan pois alkutuotantopaikalta tai elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle. Tällöin toimijan tulee sisällyttää omavalvontaansa ne keinot, joilla kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan pysyminen sallituissa rajoissa voidaan varmistaa. 

Jäähdytetyssä säilytystilassa kuljetettavien elintarvikkeiden osalta lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteiston vaatimuksia ei ole määritelty, mutta säilytyslämpötilojen on oltava säädösten mukaiset ja ne on myös tallennettava riittävällä taajuudella. Mittaustulokset ja niiden kirjaaminen tai tallentaminen on osa elintarvikehuoneistoasetuksen  1367/2011 5 §:n  tarkoittamaa omavalvontakirjanpitoa.