Kehittämishankkeita

Elintarvikealan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi on ollut viime vuosina useita hankkeita. Tässä esitellään niistä muutamia.

PK-yritysten kokemien elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan ongelmia selvittävä hanketyöryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 2008 työryhmän pohtimaan elintarvikealan pienten ja keskisuurten yritysten kokemia elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan ongelmia. Työryhmä toimi vuoden 2008 aikana. Työryhmä esitti laatimassaan raportissa kolmenlaisia kehittämisehdotuksia:

  • Ensimmäisessä kehittämisehdotusryhmässä keskityttiin lainsäädännön vaatimuksiin ja elintarvikevalvontaan. Vaatimuksia ja valvontaa sovellettaessa toiminnan riskit tulisi ottaa paremmin huomioon.
  • Toinen kehittämiskokonaisuus koski asiakasnäkökulman parempaa huomioon ottamista valvonnassa. Yrittäjien mukaan eri viranomaiset kohdistavat samaan kohteeseen päällekkäistä valvontaa, ja toisaalta neuvoja tarvittaisiin valvojalta enemmän.
  • Kolmas kehittämiskokonaisuus liittyi teurastustoimintaan, jossa lihantarkastusmaksut koettiin korkeiksi, ja toisaalta pienissä teurastamoissa teurastettavaksi sallittujen eläinten määrä liian pieneksi.

Lainsäädännön uudistamishankkeet

Evira osallistuu ministeriön johdolla valmisteltaviin lainsäädännön muutoshankkeisiin. Elintarvikelakia (23/2006) ja sen nojalla annettuja säädöksiä uudistettiin vuonna 2011. Uudistuksen tavoitteena oli muun muassa elintarvikelainsäädännön aiheuttaman hallinnollisen taakan keventäminen. Hyväksymisvaatimus poistettiin suurimmalta osalta elintarvikehuoneistoja. Myöskään elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmia viranomaisen ei enää tarvitse hyväksyä, ainoastaan arvioida omavalvontasuunnitelman riittävyys. Lisäksi luonnonvaraisen riistan lihan toimittaminen yleiseen kulutukseen ilman lihantarkastusta tuli mahdolliseksi tietyin edellytyksin.

Elintarvikelain nojalla annettuja alempiasteisia säädöksiä muutettiin vähemmän yksityiskohtaisia vaatimuksia sisältäviksi, jolloin valvonnan ohjauksessa voidaan käyttää Eviran ohjeita entistä enemmän. Ohjeilla voidaan antaa enemmän joustavuutta vaatimusten soveltamisessa.

Pienteurastamoiden valvonnan kehittäminen 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2009 työryhmän selvittämään lihantarkastuksen kehittämistä erityisesti pienteurastamoiden osalta. Työryhmä perustettiin lähinnä pk-yritysten ongelmia selvittäneen hanketyöryhmän raportin perusteella. Työryhmässä olivat edustettuina MMM:n lisäksi alan toimijat, aluehallinto, kuntaliitto, MTK, Evira ja VM. Työryhmä etsi ratkaisuehdotuksia mm. pienteurastamoiden lihantarkastuksen toimivuuteen ja korkeisiin valvontakustannuksiin.

Työryhmän raportti julkaistiin elokuussa 2010. Raportissa suositeltiin pienteurastamoiden lihantarkastuksen siirtämistä kunnilta valtion tehtäväksi, jotta valvonnan laatua voitaisiin nostaa ja valvontaa yhdenmukaistaa. Lisäksi ehdotettiin pienteurastamoiden lihantarkastuksen tukemista valtion varoista.

Pienteurastamoiden valvonnan järjestämisestä teetettiin vielä jatkoselvitys syksyllä 2010 (ELT Maija Hatakka).

Pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastus ja valvonta tulivat Eviran tehtäviksi 1.9.2011. Lihantarkastuksen kustannuksia tuetaan valtion varoin.

Joustavuusmissio 

EU:n komissio järjesti alkuvuonna 2010 kuudessa jäsenmaassa tiedonkeruuluonteisen tarkastuskierroksen, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa näissä jäsenvaltioissa sovelletusta hygienialainsäädännön noudattamista koskevasta joustavuudesta pienissä liha- ja maitoalan laitoksissa. Suomi pääsi omasta aloitteestaan näiden tarkastettavien jäsenvaltioiden joukkoon. Tarkastuksen perusteella pohdittiin, tarvitaanko yhteisön lainsäädännössä muutoksia sekä sitä, miten jäsenvaltioissa voidaan lisätä lainsäädännön sallimaa joustavuutta aiempaa tehokkaammin. Tuloksia huomioidaan lainsäädännön kehittämistyössä.

PK-yrittäjien koulutus elintarvikelainsäädännöstä

Lihateollisuuden tutkimuskeskus järjesti kolme alueellista koulutustilaisuutta syksyllä 2011. Koulutuksen tavoitteena oli avata ja tulkita elintarvikelainsäädäntöä, mukaan lukien luomusäädökset, pk-yrittäjille sekä edesauttaa viranomaisten, yrittäjien, elinkeinoasiamiesten ja konsulttien verkostoitumista.

Hyvän käytännön ohjeet

Toimialat voivat laatia kansallisia hyvän käytännön ohjeita, joita toimijat voivat käyttää apuna omavalvontasuunnitelmien tekemisessä ja omavalvontatoimien käytännön toteuttamisen ohjeina. Evira arvioi toimialojen laatimat hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikealan PK-yritysten ja MMM:n asiantuntijaryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut ruokapolitiikan neuvottelukunnan alaisuuteen elintarvikealan pienten ja keskisuurten yritysten asiantuntijaryhmän ajalle 1.6.2013-1.2.2016. Asiantuntijaryhmässä vaihdetaan tietoa viranomaisten ja toimijoiden välillä, käsitellään PK-yritysten asioita sekä edistetään viranomaisten ja toimijoiden välistä yhteistyötä. PK-asiantuntijaryhmässä on maa- ja metsätalousministeriön, Eviran, MTK:n ja eri PK-toimialojen edustajat.