Etämyynti

Äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita on mahdollista myydä myös etämyynnissä, esimerkiksi internetin tai postimyynnin välityksellä. Valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden tietojen antamisessa ennakkoon sovelletaan silloin, mitä elintarviketietoasetuksen (EPNAs EU N:o 1169/2011) 14 artiklassa säädetään. Tietojen antamisessa on huomioitava myös tuotekohtainen, äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita, koskeva erityislainsäädäntö.

Pakatuista, etämyyntinä myytävistä elintarvikkeista, tulee antaa ennen kaupantekoa kaikki vastaavat tiedot kuin tavanomaisessa kaupassa myytävistä, lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa, pakastuspäivämäärää ja eränumeroa. Kyseiset tiedot on kuitenkin annettava ostajalle tuotteiden toimitushetkellä.

Etämyynnissä annettavista tiedoista on vastuussa www-sivuston omistaja. Sen on varmistettava, että elintarviketiedot ovat kuluttajan saatavilla ja että ne ovat oikein. Varsinaisen elintarvikepakkauksen merkinnöistä vastaa se toimija, jonka nimellä elintarviketta pidetään kaupan.

Etämyynnissä annettavat tiedot

Äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta tulee etämyynnissä antaa pakolliset elintarviketiedot :

 • elintarvikkeen nimi (äidinmaidonkorvike tai vieroitusvalmiste)
 • ainesosaluettelo
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
 • tiettyjen ainesosien ja ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)
 • sisällön määrä
 • vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka (tarvittaessa)
 • ravintoarvomerkintä
 • asianmukaiset ohjeet valmistusta, varastointia ja hävittämistä varten sekä varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista
 • asianmukaiset tiedot valmisteen oikeasta käytöstä siten, ettei aliarvioida rintaruokinnan merkitystä 

 

Äidinmaidonkorvikkeesta tulee pakollisten elintarviketietojen lisäksi ilmoittaa

 • valmisteen nimi ”Äidinmaidonkorvike” tai ”Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” (jos kokonaan lehmänmaidon proteiinista)
 • valmiste on sopivaa imeväisen ravinnoksi syntymästä alkaen, kun lasta ei imetetä
 • otsikolla Tärkeää tai vastaavalla muulla vastaavalla ilmaisulla
  • lausunto rintaruokinnan ylivertaisuudesta
  • suositus siitä, että valmistetta käytetään vain sellaisten puolueettomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteellisen, ravitsemustieteellisen tai farmaseuttisen koulutuksen tai jotka ovat muita äitiys- ja lastenhuollosta vastuussa olevia ammattihenkiöitä

 

Vieroitusvalmisteesta tulee pakollisten elintarviketietojen lisäksi ilmoittaa

 • valmisteen nimi ”Vieroitusvalmiste” tai ”Maitopohjainen vieroitusvalmiste” (jos kokonaan lehmänmaidon proteiinista)
 • valmiste on sopivaa yli kuuden kuukauden ikäisen imeväisen ravinnoksi siten, että se muodostaa vain osan ruokavaliosta
 • sitä ei saa käyttää rintamaidon sijasta lapsen kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana
 • päätöksen täydentävän ruokinnan aloittamisesta ja kaikista poikkeamista kuuden kuukauden ikärajasta saisi tehdä vain sellaisten riippumattomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteen, ravitsemustieteen tai farmasian alan koulutuksen tai jotka ovat muita äitiys- tai lastenhuollosta vastuullisia ammattihenkilöitä, ja yksittäisen imeväisen kasvu ja kehittymistarpeiden perusteella

 

Mainonnan rajoitukset

Muiden kuin pakkausmerkintätietojen esittäminen internetissä katsotaan äidinmaidonkorvikkeen mainonnaksi, joka on sallittu vain terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tarkoitetuissa julkaisuissa.