Hunaja

Säädöksessä on esitetty hunajan koostumusta koskevat vaatimukset, tuotteiden nimeä koskevat vaatimukset sekä vaatimukset alkuperän ilmoittamisesta ja varoitusmerkinnästä, ettei hunajaa saa antaa alle 1-vuotiaille lapsille.

Seuraavia tuotteita voidaan markkinoida nimellä ”hunaja” tai ko. tarkemmalla nimellä

alkuperän mukaiset päälajit

  • kukkaishunaja
  • mesikastehunaja

 tuotantotavan ja/tai olomuodon mukaiset päälajit

  • valutettu hunaja
  • lingottu hunaja
  • puristettu hunaja

Suodatettu hunaja, kennohunaja, palahunaja ja taloushunaja on myytävä käyttäen näitä nimiä.

Lukuun ottamatta suodatettua hunajaa ja taloushunajaa, tuotteen nimeä voidaan täydentää ainoastaan seuraavilla tiedoilla

  • kukka- tai kasvialkuperä
  • seudullinen, alueellinen tai topografinen alkuperä
    erityiset laatuvaatimukset.

Raakahunaja-nimen käyttö

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta on kysytty näkemystä termistä raakahunaja. Eviran mukaan ei termiä ”raakahunaja” tule käyttää hunajaa nimettäessä ja sitä kaupan pidettäessä. Perusteluna Evira toteaa, että hunaja-asetus ei tunne termiä "raakahunaja".  Kyseistä termiä ei ole EU:ssa yhteisesti määritelty. Hunaja-asetuksen liitteessä I määritellään hunajan eri kaupalliset nimet ja tuotekuvaukset. Hunaja-asetuksen liitteessä II kuvataan hunajan koostumusta koskevat vaatimukset. EU:ssa on nähty tarpeellisena lainsäädännöllisesti vahvistaa hunajan määritelmä, sen markkinoille saatetut asianmukaiset eri hunajan kaupalliset nimet sekä hunajan koostumusta koskevat yhteiset säännöt. Lainsäädännöllä halutaan varmistaa hunajan laatu ja vapaa liikkuvuus EU:ssa, estää vilpillinen toiminta ja kuluttajan harhaanjohtaminen.

Elintarvikkeiden viennistä EU:sta kolmansiin maihin, niin siitä säädetään yleisellä tasolla mm. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002, artiklassa 12. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20140630&qid=1483816299074&from=FI   Mitä tulee ko. artiklaan ja hunajan vientiin kolmansiin maihin, esim. USA:n, jos kohdemaan USA:n lainsäädäntö sallii raakahunaja -nimen käytön hunajalle ja ko. hunaja täyttää ko. kohdemaan vaatimukset raakahunajan nimen käytölle, niin silloin ei liene mitään estettä käyttää viennissä raakahunajan nimeä tuotteelle. Hunaja on eläinperäinen elintarvike, joka vaatii vientitodistuksen. Jos toimija on aikeissa viedä hunajaa 3. maihin, toimijan on silloin hyvä olla yhteydessä vientiasiassa Eviraan. Lisää aiheesta Eviran internetsivulla: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/

 

Tuotteista, joihin on lisätty esim. aromia, ei voida käyttää nimeä ”hunaja”. Evira on ohjeistanut tällaisten tuotteiden nimeämistä seuraavasti: https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/pakkausmerkinnat/

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa