Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden merkinnät

Pakkausmerkinnät

EU:n säädökset (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EPNA)(EU) N:o1379/2013 ja komission asetus (EY) N:o 2065/2001) edellyttävät lajin kauppanimen ja tieteellisen nimen, tuotantomenetelmän, pyyntialueen ja pyydystyypin merkintöjä myytäessä kalastus- ja vesiviljelytuotteita loppukuluttajalle ja suurtaloudelle. Jos tuote on sulatettu, myös siitä tulee ilmoittaa tietyin poikkeuksin (jäljempänä). Jäsenvaltioiden on vahvistettava luettelo niiden alueella sallittujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden hyväksyttävistä kauppanimistä. Suomessa sallitut kauppanimet on vahvistettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, MMMa (597/2008).

Merkintävelvoite koskee tuoreena tai jäädytettynä myytävän kalan (sekä kokonaisen kalan että kalafileiden yms.), äyriäisten ja nilviäisten lisäksi kuivattua, suolattua, savustettua ja hiillostettua kalaa (kalafileitä yms.), äyriäisiä ja nilviäisiä. Merkintävelvoite koskee vastaavasti myös muita meressä eläviä selkärangattomia kuin äyriäisiä ja nilviäisiä. Samoin se koskee kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä ja muista selkärangattomista valmistettuja jauhoja, jauheita ja pellettejä. Sen sijaan merkintävelvoite ei koske kalavalmisteita eikä niiden sisältämiä kala-ainesosia.

Tuotantomenetelmä

on merkittävä jollakin seuraavista vaihtoehdoista

 • pyydetty (merestä pyydetyt)
 • pyydetty makeasta vedestä
 • viljelty.

 

Pyyntialue

 • Merestä pyydetyn kalan pyyntialueen ilmoittamisessa riittää yleensä pääkalastusalueen nimi. Jos kala on pyydetty Koillis‑Atlantilla (FAO 27), Välimerellä tai Mustallamerellä (FAO 37), on ilmoitettava suuralueen (esim. Läntinen Välimeri (37.1) tai osa‑alueen esim. Sardinia (alue 37.1.3) nimi. Lisäksi nimi on esitettävä kuluttajalle ymmärrettävässä muodossa tai alueen osoittavana karttana tai kuvakkeena. Tällä korvataan pääkalastusalueen nimi.  
 • FAOn luetteloon pääkalastusalueista (2-numeroinen luku), suuralueista ja osa‑alueista (ICES) voi tutustua FAOn sivuilla: http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/H/en

 

 • Makeasta vedestä pyydetyistä on ilmoitettava niiden alkuperämaa ja vesistö joen tai järven tms. nimen tarkkuudella.
 • Viljellyistä kalastustuotteista ilmoitetaan viljelymaa, jossa tuotteen loppukasvatus on tapahtunut.

 

Pyydystyyppi (kalastustuotteet)

Kalastuksessa käytetty pyydystyyppi tulee ilmoittaa. Pyydystyypit on kuvattu EPNA:n (1379/2013) liitteessä III ja ne ovat:

 • nuotat
 • troolit
 • verkot
 • saartopyydykset ja nostoverkot
 • koukut ja siimat
 • laahusreet
 • merrat ja sulkupyydykset.

 

Onko tuote sulatettu

Jos kalastus- tai vesiviljelytuote on pakastettu ennen myyntiä ja myydään sulatettuna, siitä tulee ilmoittaa, esimerkiksi maininnalla ”Sulatettu. Ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen”. Vaatimusta ei sovelleta seuraaviin:

a) lopputuotteessa esiintyviin ainesosiin

b) elintarvikkeisiin, joiden kohdalla jäädyttäminen on teknisesti tarpeellinen vaihe tuotantoprosessissa

c) asetuksen EPNA (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa VIII jaksossa tarkoitettuihin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on aikaisemmin jäädytetty tuotteiden terveyttä koskevan turvallisuuden varmistamiseksi

d) kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on sulatettu ennen savustamista, suolaamista, kypsentämistä, marinointia, kuivaamista tai mitä hyvänsä mainittujen käsittelyjen yhdistelmää.

Pyynti- tai nostopäivä

Kansallisen lainsäädännön ( MMM:n asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011) mukaan tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivä on selvästi ilmoitettava myynnin yhteydessä. Tiedon ei siis tarvitse olla välttämättä itse pakkauksessa. Pyynti- tai nostopäivä on aina ilmoitettava myynnin yhteydessä kotimaisesta tuoreesta kalasta ja kolmansista maista tulleesta kalasta. Jos pyynti- tai nostopäivä on muun tuoreen kalan osalta saatavissa asiakirjoista, se tulee ilmoittaa myynnin yhteydessä. Tuoreeseen kalaan katsotaan kuuluvaksi esimerkiksi tuoreet kokonaiset kalat, fileet, suikaleet, palat ja murskeet.

Gempylidae-heimoon kuuluvien kalojen lisämerkinnät (Komission asetus (EY) N:o 1020/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EPNA N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta)

Suomen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimiluettelossa ainoa Gempylidae-heimon kalalaji on Lepidocybium flavobrunneum, jonka suomenkielinen nimi on eskolaari. Eskolaaria saa myydä vain pakattuna. Pakkauksiin edellytetään seuraavanlaista lisämerkintää: ”Koska eskolaari sisältää runsaasti sulamatonta rasvaa, jonka nauttiminen voi aiheuttaa suolisto-oireita (mm. rasvaripulia), se on kypsennettävä siten, että suurin osa rasvasta poistuu kalasta (esim. grillaamalla). Kalan rasvaa ei saa käyttää kastikkeen valmistukseen.”

Muut pakkausmerkinnät

Lisäksi kalastustuotteiden pakkauksiin edellytetään elintarviketietoasetuksen (EPNA (EU) N:o 1169/2011) mukaiset merkinnät, mm. pakastamispäivämäärä pakattuihin, pakastettuihin ja jalostamattomiin kalastustuotteisiin (artikla 26, liite III, kohta 6). Kansallinen asetus (KTMa 1084/2004 / MMMa 834/2014) säätää mm. siitä, millä kielellä pakkausmerkinnät tulee antaa ja erämerkinnästä. Elintarvikkeen suolapitoisuus ja tarvittaessa voimakassuolaisuusmerkintä tulee ilmoittaa kalastustuotteiden (kuivatut, suolatut, savustetut, hiillostetut) pakkauksissa (KTMa 1084/2004, 24 -25 §). Laitoksissa kalastustuotteet on merkittävä tunnistusmerkillä (EPNA (EY) N:o 853/2004).

Pakkaamattomien kalastustuotteiden merkinnät

Pakkaamattomien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden osalta lueteltavat pakolliset tiedot (lajin kauppanimi ja tieteellisen nimi, tuotantomenetelmä, pyyntialue, pyydystyyppi, pyynti- tai nostopäivä merkinnät sekä tarvittaessa merkintä sulattamisesta) voidaan vähittäismyynnissä ilmoittaa kaupalliseen tiedottamiseen käytettävien välineiden, kuten mainostaulujen tai julisteiden, avulla.

Komission (DG Sante) sivuilla on julkaistu taskuopas kalastustuotteista vaadittavista tiedoista:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf (suomeksi)

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_en.pdf (englanniksi)

 

 

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa