Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskeva lainsäädäntö

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia säätelevät erityisesti seuraavat säädökset:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (artiklat  74-76 sekä liitteessä I oleva IX osa: Hedelmät ja vihannekset)
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta; (II osasto sekä liitteet I-V)
  • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012; sisältäen muutoksen 1194/2013 (Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta)

Euroopan unionin asetukset ovat sellaisenaan voimassaolevaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenmaissa. Säädökset ovat luettavissa ja tulostettavissa Euroopan unionin EUR-Lex -internetsivustolta.

Parlamentin ja neuvoston asetuksen liitteessä määritellään hedelmä- ja vihannesalan tuotteet, joita kaupan pitämisen vaatimukset koskevat. Euroopan yhteisön yhteisillä markkinoilla hedelmiä ja vihanneksia saa pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat laadultaan aitoja, virheettömiä ja myyntikelpoisia ja jos niiden alkuperämaa on ilmoitettu. Lisäksi hedelmä- ja vihannestuotteiden pakkaajan nimi ja osoite on ilmoitettava.

Komission täytäntöönpanoasetuksen liitteessä esitetään kaupan pitämisen erityisvaatimukset kymmenelle tuoteryhmälle (erityisvaatimustuotteet) sekä kaupan pitämisen yleisvaatimukset kaikille muille hedelmä- ja vihannesalan tuotteille, joita kaupan pitämisen vaatimukset koskevat (yleisvaatimustuotteet). Täytäntöönpanoasetuksessa on määritelty muun muassa laatu- ja merkintävaatimukset Euroopan unionin alueella markkinoitaville ja yhteisön alueelle tuotaville tuoreille hedelmille ja vihanneksille.

Kansallisessa laissa on määritelty muun muassa työnjako eri valvontaviranomaisten välillä sekä hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistussäännökset.

Valvonnan järjestäminen

Komission täytäntöönpanoasetuksessa on säädetty hedelmä ja vihannesalalla sovellettavista vaatimustenmukaisuustarkastuksista ja kuvattu myös millä tavalla vaatimusten noudattamisen valvonta tulee hoitaa jäsenmaissa. Kaikista alan toimijoista on muodostettava rekisteri, Suomessa kasvisten laadunvalvontarekisteri. Rekisteröitäviä toimijoita ovat tuotteiden viljelijät, pakkaajat, tukut, maahantuojat, välittäjät ja vähittäiskaupat.

Elintarviketurvallisuusviraston Eviran rooli

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt, että valvontatehtävä kuuluu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle yhteistyössä tullin kanssa. Evira on valvonnan koordinoiva viranomainen Suomessa ja se voi käyttää apunaan alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tarkastajia.


 

Lisää aiheesta muualla verkossa