Ohjeet ravintolisinä käytettyjen yhdisteiden puhtausvaatimuksista

EU-lainsäädäntö tunnistamista ja puhtautta koskevista vaatimuksista sekä viittauksista muihin vaatimuksiin

  1. Mikäli komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (kohta A) on ravintolisissä käytettyjen yhdisteiden tunnistamis- ja puhtausvaatimuksia, sovelletaan kyseisiä spesifikaatioita.
  2. Mikäli em. asetuksessa ei ole spesifikaatiota, sovelletaan niitä tunnistamis- ja puhtausvaatimuksia, joita Codex Alimentarius Komissio suosittelee (kohta B). Nämä perustuvat JECFAn (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) tunnistamis- ja puhtausvaatimuksiin.
  3. Mikäli EU-lainsäädännössä ei ole tunnistamis- ja puhtausvaatimuksia eikä ole olemassa Codex Alimentarius Komission suosituksia, sovelletaan muita JECFAn laatimia vaatimuksia (kohta C).
  4. Mikäli kohdissa 1 - 3 mainitut vaatimukset puuttuvat, sovelletaan Euroopan Farmakopean suosittelemia puhtausvaatimuksia.


A. Komission asetus (EU) N:o 231/2012 elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (Ks. puhtausvaatimuksia koskeva ajantasainen lainsäädäntö lainsäädäntötaulukosta:  
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/koostumus/elintarvikeparanteet/lainsaadanto/

B. Codex Alimentarius Komission suosittelemat tunnistus- ja puhtausvaatimukset
Elintarvikelisäaineet, joille Codex Alimentarius Komission on suositellut tunnistus- ja puhtausvaatimuksia löytyvät verkosta luettelosta CAC/MISC 6 ”List of Codex advisory specifications for food additives” ( http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en )

C. JECFA:n laatimat puhtausvaatimukset
Codexin suosittelemat ja muut JECFAn laatimat tunnistus- ja puhtausvaatimukset löytyvät elektronisesti kokoelmasta "Combined Compendium of Food Additive Specifications”  ja julkaisuista FAO JECFA Monographs 1, Volume 1 - 3 (2005), FAO JECFA Monographs 3 (2006) ja FAO JECFA Monographs 4 (2007), FAO, Rome. Tunnistamis- ja puhtaustutkimuksissa käytettävät määritysmenetelmät löytyvät samasta verkko-osoitteesta ja julkaisusta FAO JECFA Monographs 1, Volume 4 (2005), FAO, Rome.