Ravintolisien omavalvonta

Elintarvikelain mukainen omavalvonta velvoittaa, että elinkeinonharjoittajalla on riittävät ja oikeat tiedot ravintolisistä, joita hän tuottaa, valmistaa, tuo maahan, vie maasta, pakkaa, pitää kaupan, tarjoilee tai luovuttaa elintarvikkeeksi. Tuotteen tulee olla turvallinen eikä se saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Ravintolisien omavalvonnan tulisi sisältää ainakin seuraavat seikat:

Koostumus:

  • raaka-aineiden ja valmiiden ravintolisien mikrobiologien laatu on hyvä
  • ravintolisät ja niiden raaka-aineet eivät sisällä raja-arvoja ylittäviä määriä vieraita aineita (ympäristömyrkkyjä, raskasmetalleja, hometoksiineja ym.)
  • ravintolisissä on käytetty vain komission ravintolisiä koskevan asetuksen 1170/2009 sallimia vitamiineja ja/tai kivennäisaineita sallittuina kemiallisina yhdisteinä
  • raaka-aineet eivät sisällä hormoneja eivätkä dopingaineita
  • sallittuja lisäaineita käytetään enintään sallitut määrät
  • huomioitava koostumuksen osalta erityisesti herkemmät kuluttajaryhmät (esimerkiksi lapsille tarkoitettujen ravintolisien kohdalla)

Uuselintarvikkeet
Ravintolisä ei sisällä EU:ssa hyväksymättömiä uuselintarvikeainesosia. Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan tuotteita, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut EU:n alueella hyvin vähäistä ennen toukokuuta 1997. Uuselintarvikkeita säätelee asetus (EY) 258/97.

Lääke – ravintolisä
Ravintolisä ei sisällä lääkelain (395/87) 3 §:n tarkoittamia lääkkeitä. Jos ravintolisä sisältää lääkeluettelon aineita tai suuria annoksia vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, on suositeltavaa pyytää luokittelu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta (entiseltä Lääkelaitokselta).

Luomu
Jos ravintolisiä myydään luomutuotteina (luomu, bio, eko ym.), tuote täyttää luomuasetuksen vaatimukset ja merkinnöissä näkyy kuuluminen luomuvalvonnan piiriin eli luomuvalvojan tunnus.

Muuntogeenisyys
Elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä muuntogeenisistä lajeista tai niistä valmistetuista ainesosista on ilmoitettu pakkausmerkinnöissä ja jäljitettävyys on varmistettu (asetukset (EY) 1829/2003 ja (EY) 1830/2003).

Säteilyttäminen
Kuivattujen mausteyrttien, mausteiden ja maustekasvien mahdollisesta säteilyttämisestä on ilmoitettu pakkausmerkinnöissä määräystenmukaisesti (Huom. muiden ainesosien säteilyttäminen ei ole sallittua; Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä 852/2000).

Hyljetuotteet
Markkinoille saattamisen hetkellä hyljetuotteen mukana on oltava asetuksen (EU) N:o 737/2010 7 §:n tarkoittama todistus.

Pakkausmerkinnät:

  • on tehty suomeksi ja ruotsiksi
  • ovat helposti luettavia ja helposti havaittavia
  • vastaavat koostumusta
  • tarvittavat käytön rajoitukset ja varoitukset on tehty

Markkinointi
Markkinointi on määräysten mukaista (mm. ettei pakkauksessa tai muussa markkinoinnissa käytetä lääkkeellisiä väittämiä ja että tuotteesta annetut väittämät ovat tosia). Lisäksi markkinoinnissa on otettu huomioon ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelevän asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asettamat vaatimukset väitteiden esittämiselle. Väiteasetuksen 13(3) artiklan mukaan yhteisön hyväksyttyjen väitteiden luettelon on arvioitu valmistuvan vuoden 2011 lopussa. Sen jälkeen voi käyttää vain hyväksyttyjä väitteitä. Uusia väitteitä voi käyttää vain hakemalla niille hyväksyntää. Sairauden riskin vähentämiseen viittaavien väitteiden käytölle ei ole siirtymäaikaa, joten niitä ei voi käyttää ennen kuin niille on saatu väiteasetuksen mukainen hyväksyntä. Lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavista väitteistä on pitänyt hakea lupaa jo tammikuun 2008 aikana ja niiden käytön siirtymäaikaan vaikuttaa niihin liittyvän päätöksen päivämäärä. Lisätietoa Eviran ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevilta sivuilta.

Jäljitettävyys
Elintarvikealan toimija tietää ja pitää kirjaa siitä, mistä ravintolisän raaka-aineet/ravintolisä on ostettu ja mille tahoille ravintolisää on myyty (EU:n yleisen elintarvikeasetuksen 178/2002 mukainen jäljitettävyysvaatimus).

Takaisinvedot ja haittavaikutusilmoitukset
Omavalvontasuunnitelma sisältää toimenpiteet mahdollisia takaisinvetoja ja haittavaikutusilmoituksia varten.

Muutoksista ilmoittaminen
Elintarviketurvallisuusvirastolle tehty ravintolisäilmoitus on ajantasainen. Uusi ilmoitus tulee tehdä, kun tuotteen koostumus muuttuu tai ravintolisä poistuu markkinoilta. Myös muutokset yrityksen yhteystiedoissa on syytä ilmoittaa.

Tuotteiden määräystenmukaisuutta voidaan omavalvonnassa seurata mm. raaka-aineen toimittajilta saatavin todistuksin, tarkastuksin ja/tai omavalvontanäyttein ja tutkimuksin.

Omavalvontasuunnitelmasta on säädetty elintarvikelaissa (23/2006, 19-20 §). Omavalvontavelvoite ja omavalvontasuunnitelman laatiminen koskee kaikkia elintarvikealan toimijoita, niin maahantuojia, valmistajia, kuin markkinoijiakin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Paikallinen elintarvikeviranomainen valvoo, että omavalvontasuunnitelmassa on riittävällä tarkkuudella kuvattu ravintolisien määräystenmukaisuuden varmistaminen tuotteen kaikissa vaiheissa, ja että suunnitelma toteutuu käytännössä.


Hyödyllisiä linkkejä

Eviran internetsivut www.evira.fi, Euroopan komission internetsivut www.europa.eu ja Lääkelaitoksen internetsivut www.fimea.fi .

Ravintolisät
http://www.evira.fi/Elintarvikkeet – Valmistus ja myynti – Ravintolisät
Suora linkki: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/ravintolisat/ .
Sivuilta löytyy mm. Ravintolisäopas https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elintarvikkeet/oppaat/ sekä muuta hyödyllistä tietoa mm. lainsäädännöstä, valvonnasta ja ilmoituksen tekemisestä.

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm – Food and Feed Safety – Labelling and nutrition – Food Supplements
Suora linkki: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm

www.fimea.fi (Lääkelaitos) – Luokittelu ja lääkeluettelo
Suora linkki: http://www.fimea.fi/valvonta/luokittelu/laakeluettelo

Uuselintarvikkeet
http://www.evira.fi/Elintarvikkeet – Valmistus ja myynti – Uuselintarvikkeet
Suora linkki: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/uuselintarvikkeet/

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm – Food and Feed Safety – Novel Food
Suora linkki: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm . Sivuilta löytyy mm. uuselintarvikeluettelo (engl. Novel Food Catalogue), jossa kasvi- tai eläinperäisiä tuotteita tai muita aineita on luokiteltu niiden käyttöhistoriasta tiedetyn tiedon perusteella http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/index.cfm .

Luomuelintarvikkeet
www.evira.fi – Yhteiset – Luomu
Suora linkki: https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm - Policy areas – Organic Farming
Suora linkki: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en

Muuntogeeniset elintarvikkeet (GMO)
www.evira.fi – Yhteiset – Muuntogeeniset tuotteet (gm)
Suora linkki: https://www.evira.fi/yhteiset/muuntogeeniset-tuotteet/

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm - Gm Food and Feed
Suora linkki: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm

Säteilytys
www.evira.fi Elintarvikkeet – Tietoa elintarvikkeista – Käsittely ja säteilyttäminen –Säilyvyyden parantaminen – Säteilyttäminen
Suora linkki: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/kasittely-ja-sailyttaminen/sailyvyyden-parantaminen/sateilyttaminen/

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm - Food and Feed Safety – Biological Safety – Irradiation
Suora linkki: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm

Pakkausmerkinnät
www.evira.fi – Elintarvikkeet – Valmistus ja myynti – Pakkausmerkinnät
Suora linkki: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/pakkausmerkinnat/

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm - Food and Feed Safety - Labelling and nutrition – Food labelling
Suora linkki: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm

Ravitsemus- ja terveysväitteet
www.evira.fi Elintarvikkeet – Valmistus ja myynti – Pakkausmerkinnät - Ravitsemus- ja terveysväitteet
Suora linkki: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/pakkausmerkinnat/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm – Food and Feed Safety – Labelling and nutrition – Health and nutrition claims
Suora linkki: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Takaisinveto-ohje
www.evira.fi – Elintarvikkeet – Valmistus ja myynti – Takaisinvedot
Suora linkki: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/takaisinvedot/

Lainsäädäntö
Suomen lainsäädäntö www.finlex.fi 
EU:n lainsäädäntö www.eur-lex.europa.eu