Eläinten hyvinvointiväitteet markkinoinnissa

Markkinoinnissa nostetaan entistä useammin esiin eläinten hyvinvointiin ja tuotanto-olosuhteisiin liittyviä asioita. Evira pitää tärkeänä kaikkea työtä, jolla edistetään eläinten hyvinvointia ja hyvää hoitoa sekä sitä, että eläinten hyvinvointia ja eläinten hyvää hoitoa pidetään esillä julkisuudessa.

Elintarvikkeesta ja sen tuotannosta annettavien tietojen tulee olla todenmukaisia ja selviä. Tietojen tulee olla tavallisen kuluttajan ymmärrettävissä. Tiedot eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan.  Markkinoinnissa ei saa tuoda esiin sellaisia tuotanto-olosuhteisiin liittyviä asioita, joita ei ole olemassa. Lisäksi on kyseenalaista kertoa asioista, jotka tosiasiallisesti toteutuvat hyvin harvoin.

Evira katsoo eläinten hyvinvointiin ja pitoon viittaavien väitteiden olevan tosiasiaväitteitä, joiden paikkansa pitäminen tulee pystyä osoittamaan todeksi.

Markkinointia voi lisäksi elävöittää käyttämällä kaupallisen kehumisen ilmaisuja, joiden todenperäisyyden osoittamiseksi ei edellytetä näyttöä. Niitä ovat esimerkiksi tennistä pelaavien kanojen kuvien käyttö tai lehmien kutsuminen onnellisiksi.  Näitäkin ilmaisuja käytettäessä on aina edellytyksenä, että yleiset eläinten pidolle asetetut vaatimukset täyttyvät.

Markkinointi ei saa johtaa kuluttajaa harhaan

Yleinen perusvaatimus kaikessa eläinten pitämisessä on, että eläintä tulee kohdella hyvin. Esimerkiksi pitopaikkaa, eläinten hyvinvoinnista huolehtimista, ruokintaa ja juottoa koskevien eläinsuojelulainsäädännön vaatimusten tulee aina täyttyä.  

Luomueläinten pitämisen yhtenä keskeisenä perusvaatimuksena on, että eläin voi käyttäytyä mahdollisimman lajityypillisesti. Luomulainsäädäntö edellyttää esimerkiksi sitä, että eläimillä on enemmän tilaa ja mahdollisuuksia ulkoilla.

Elintarvikkeen markkinoinnissa voi kertoa sellaisista tuotantotavoista, jotka eroavat muiden vastaavien tuotteiden tuotantotavoista. Jos markkinoinnissa tuodaan esiin eläinten pitämiseen liittyviä vaatimuksia, joiden tulee toteutua aina, tulee tuoda esiin, että vaatimus koskee kaikkea eläinten pitoa. Siten kuluttajaa ei johdeta harhaan.

Eläinten hyvinvointia parantavat toimet osaksi laatujärjestelmiä

Evira suosittelee, että lakisääteisyyden ylittävät hyvinvointivaatimukset, joita tuodaan esiin markkinoinnissa, pohjautuvat laatujärjestelmiin. Tällöin vaatimusten toteutuminen voidaan varmentaa. Laatujärjestelmiä ovat esimerkiksi elinkeinon sertifioidut laatujärjestelmät ja elintarvikeketjun kansalliset laatujärjestelmät. Evira kannustaa elinkeinoa kehittämään eläinten hyvinvointia todentavia järjestelmiä.  

Lisätietoa:

Markkinointi: yksikönjohtaja Annika Nurttila (25.6.-10.7.2015), p. 050 557 6414   ja ylitarkastaja Sari Sippola (13.7.2015-), p. 050 386 8430

Luomuvaatimukset: ylitarkastaja Beata Meinander (25.-26.6.2015), p. 0400 571 033  ja ylitarkastaja Merja Manninen (29.6.-17.7.2015), p. 040 849 8325  

Eläinsuojelulainsäädäntö: ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 830 8404  ja ylitarkastaja Helena Hepola, p. 040 489 3353