YLEISET PAKKAUSMERKINNÄT

Elintarvikkeista annettavia tietoja koskevien säännösten tarkoituksena on kuluttajan valistaminen sekä suojaaminen terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta.

Kaikkia elintarvikkeita koskevat yleiset pakkausmerkintävaatimukset on esitetty EU:n elintarviketietoasetuksessa eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Asetusta tuli alkaa soveltaa 13.12.2014 alkaen kuitenkin niin, että ravintoarvomerkintää koskevat vaatimukset tulee sovellettavaksi viimeistään 13.12.2016 alkaen. Jos kuitenkin tavanomaisista pakatuista elintarvikkeista ravintoarvotieto annetaan jo nyt, tulee se tehdä EU:n elintarviketietoasetuksen mukaan. Pakatun elintarvikkeen eränumerosta ja kielivaatimuksista säädetään kansallisesti, maa- ja maatalousministeriön asetuksella 834/2014 ja voimakassuolaisuuden ilmoittamisesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 1010/2014.  

Verkkokoulutus pakkausmerkinnöistä  

Pakattujen elintarvikkeiden merkinnät

Pakkausmerkinnät on tehtävä elintarvikkeisiin, jotka on sellaise­naan tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle. Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, joka on ennen myyntiä valmiiksi suljettu pakkaukseen kokonaan tai osittain siten, että pakkauk­sen sisältöä ei voida muuttaa avaamatta tai rikkomatta pakkausta.

Pakolliset pakkausmerkinnät

Elintarvikkeen pakkauksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot (EU:n elintarviketietoasetus, 9 artikla):

 1. elintarvikkeen nimi
 2. ainesosaluettelo
 3. allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet (korostaen)
 4. tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)
 5. sisällön määrä
 6. vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta 
 7. vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite
 8. alkuperämaa tai lähtöpaikka (siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla säädetään tai siten kuin muussa lainsäädännössä säädetään)
 9. säilytysohje (tarvittaessa)
 10. käyttöohje (tarvittaessa, muun muassa varoitusmerkintä tarvittaessa)
 11. juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia (Eviran suositus: kiinteässä elintarvikkeessa, jos alkoholipitoisuus enemmän kuin 1,8 painoprosenttia)
 12. ravintoarvo (eli ravintoarvoilmoitus) (poikkeukset huomioiden).

 
Lisäksi tulee ilmoittaa pakatusta tarvittaessa mm. seuraavat tiedot:

 • elintarvike-erän tunnus
 • voimakassuolaisuusmerkintä
 • tunnistusmerkki (laitoksessa valmistetut eläinperäiset elintarvikkeet).

Kielivaatimukset

Valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä suomen ja ruotsin kielellä; yksikielisessä kunnassa riittää merkinnät kyseisen kunnan kielellä (Maa- ja metsätalousministeriön asetus (834/2014), 4 §).

Luettavuus

Elintarvikepakkauksen tekstin minimikoko on määrätty: x-kirjasinkoon on oltava vähintään 1,2 millimetriä. Pienissä pakkauksissa x-kirjasimen minimikoko on oltava vähintään 0,9 millimetriä. Pieneksi katsotaan sellainen pakkaus, jossa suurimman yksittäisen pinnan pinta-ala on alle 80 cm².

Merkintöjen selvyys ja havaittavuus

Pakkausmerkintöjen on oltava

 • helposti havaittavia
 • riittävän isokokoisin kirjaimin tehtyjä (yleensä vähintään 1,2 mm x-kirjasinkoko)
 • helposti luettavia
 • ymmärrettäviä
 • pysyvällä tavalla tehtyjä
 • niitä ei saa peittää, hämärtää tai katkaista millään muulla kirjallisella tai kuvallisella esityksellä.

Pakkausmerkintöjen oikeellisuus

Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen ominaisuuksien, koostumuksen, luonteen, määrän, alkuperän, valmistus- tai tuotantomenetelmän tai muun vastaavan seikan suhteen. Pakkausmerkinnöissä ei saa ilmoittaa elintarvikkeella olevan sellaisia erityisiä vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole tai joiden suhteen se ei poikkea muista vastaavista elintarvikkeista.

Muuta

Elintarvikkeista annettavissa tiedoissa on huomioitava myös mahdollinen tuotekoh­tainen erityislainsäädäntö, joka saattaa edellyttää lisätietojen antamista pakatuista elintarvikkeista.

Lisää aiheesta mm.:  Elintarviketieto-oppaassa (Eviran ohje 17068/1) ja  Usein kysyttyä -kohdassa.

Koulutusaineistoa

Pienteurastamot -elintarvikkeiden pakkausmerkinnät 24.5.2016

Pienteurastamot - ajankohtaista elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 19.1.2017

 

  LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA