Ravitsemus- ja terveysväitteet

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa käytettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (= väiteasetus).

Väiteasetus määrittelee edellytykset, joiden perusteella tuotteisiin voi liittää ravitsemus- ja terveysväitteitä ja luo siten yhteiset pelisäännöt ja hyväksymiskäytännöt väitteiden käytölle kaikissa EU-maissa.

Väite

  • toteaa, esittää tai antaa ymmärtää, että elintarvikkeella on erityisominaisuuksia.
  • on vapaaehtoinen esitys tai kuvaus, ei lainsäädännön mukaan pakollinen.
  • voi tekstin lisäksi olla myös kuva, symboli tai graafinen esitys.
  • voi olla myös tavaramerkki, tuotenimi tai kuvitteellinen nimi.

 Ravitsemusväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väitettä. Esimerkiksi ’sisältää kalsiumia’.

Terveysväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen ja terveyden välistä yhteyttä käsittelevää väitettä. Esimerkiksi ’Kalsium on välttämätön lasten luuston normaalille kasvulle ja kehitykselle’.

 

Evira ei ennakkohyväksy väitteitä tai tuotteita

Terveysväitteiden käytön lähtökohta on, että väitteiden taustalla oleva tieteellinen näyttö tulee hyväksyttää etukäteen ennen kuin väitettä voi käyttää.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteen sanamuodon. Komission ja jäsenmaiden välisten keskustelujen jälkeen väite hyväksytään tai hylätään komission asetuksella. Evira toimii Suomen kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa väitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi.

Eviran toimivalta on määritelty elintarvikelain (23/2006) 30§:ssä. Tähän toimivaltaan ei kuulu elintarvikkeiden tai niiden pakkausmerkintöjen hyväksyminen ennen niiden markkinoille saattamista. Siten Eviralla ei ole valtuutta ennakkohyväksyä tuotteita tai niissä käytettäviä väitteitä. Hallintolain (434/2003) 8 §:n perusteella Eviran tehtävänä on sen sijaan neuvoa ja ohjata elintarvikealan toimijoita toimivaltansa rajoissa elintarvikemääräysten noudattamisessa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA