Käytön periaatteet ja edellytykset

Väitteiden käytön yhteydessä on tärkeä huolehtia, että:

 • käyttää vain hyväksyttyjä väitteitä, joiden sanamuodot vastaavat hyväksyttyä
 • annetut tiedot ja luotu mielikuva ovat väiteasetuksen mukaisia
 • väitteeksi katsottavat yleisluonteiset ilmaisut, kuvat, symbolit ja tuotemerkit on huomioitu
 • väitteen kohteena olevalla aineella on todistetusti hyödyllinen vaikutus
 • kyseistä ainetta on tuotteessa riittävästi/merkittävä määrä
 • väitteen käytön edellytykset toteutuvat
 • ravintoarvomerkintä ja muut lisäpakkausmerkinnät ovat kunnossa
 • käytetyt väitteet ovat osa omavalvontaa

 Väiteasetusta sovelletaan tuotteiden markkinointiin ja mainontaan kaikissa muodoissaan, esimerkiksi

 • elintarvikkeiden pakkausmerkinnät
 • painotuotteet
 • internet,
 • sosiaalinen media
 • sähköiset materiaalit,
 • radio,
 • TV,
 • tuote-esittelyt, jne.

Väiteasetusta sovelletaan myös tilanteissa, joissa kuluttaja voi yhdistää esitetyn väitteen ja tietyn tuotteen, vaikka tuotteella ei suoraan sanottaisikaan olevan väitettyä ominaisuutta. Näin ollen myös tuotteesta luodun mielikuvan tulee olla väiteasetuksen mukainen.

 

Ravitsemus- tai terveysväitteiden käyttäminen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa edellyttää seuraavaa:

Ravitsemus- ja terveysväitteet eivät saa (Väiteasetus, 3 artikla)

 • olla totuudenvastaisia, moniselitteisiä tai harhaanjohtavia;
 • saattaa epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuutta ja/tai ravitsemuksellista riittävyyttä;
 • rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen tai suvaita sitä;
 • sisältää sellaista toteamusta, esitystä tai viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita;
 • viitata sellaisiin elintoimintojen muutoksiin, jotka voisivat aiheuttaa tai lisätä pelkoa kuluttajassa;

 

Vain terveellisiin elintarvikkeisiin saa liittää väitteitä (Väiteasetus, 4 artikla)

Komissio tulee vahvistamaan väitteiden käytön edellytyksenä olevat ravintosisältöprofiilit. Sen jälkeen elintarvikkeen, josta esitetään ravitsemus- tai terveysväite, on oltava ravintosisältöprofiilin kriteereiden mukainen. Profiilien asettaminen yhteisötasolla on kuitenkin vielä kesken.

Ravintosisältöprofiloinnilla tarkoitetaan elintarvikkeiden luokittelua niiden koostumuksen mukaan. Sen tavoitteena on ennaltaehkäistä sellaiset tilanteet, joissa terveydelle epäedullisten tuotteiden todellinen luonne naamioitaisiin ravitsemus- tai terveysväitteillä ja täten ehkäistä kuluttajan harhaanjohtamista.

Ravintosisältöprofiilien vahvistuttua Evira tiedottaa hyväksytyistä profiileista sekä toimijoilta edellytetyistä toimenpiteistä.

Alkoholijuomiin ei saa liittää terveysväitteitä. Ravitsemusväitteistä sallitaan ainoastaan viittaukset

 • vähäiseen alkoholipitoisuuteen,
 • alkoholin määrän vähentämiseen tai
 • energian määrän vähentämiseen liittyen.

 

Väitteen kohteena olevan aineen tulee olla hyödyllinen ja sitä tulee saada riittävästi (Väiteasetus, 5 artikla)

Väitetystä ravitsemuksellisesta tai fysiologisesta vaikutuksesta tulee olla yleisesti hyväksyttyä tieteellistä näyttöä.

Väitteen tulee myös olla sellainen, että keskivertokuluttajan voidaan olettaa ymmärtävän väitteessä esitetyt hyödyt

Hyväksytyt väitteet ja niiden käytön edellytykset löytyvät komission ylläpitämältä listalta. Sekä ravitsemus- että terveysväitteistä on määritelty, kuinka paljon elintarvikkeen on sisällettävä kyseistä ravintoainetta, jotta väitettä saa käyttää.

Väitteen kohteena olevaa ravintoainetta tulee saada elintarvikkeesta merkityksellinen määrä, kun otetaan huomioon elintarvikkeen normaali käyttö. Määritelty annos tulee saada sellaisesta tuotteen määrästä, joka voidaan kohtuudella olettaa nautittavan päivässä.

 

Väitteen käyttö edellyttää ravintoarvoilmoitusta (Väiteasetus, 7 artikla)

Ravitsemus- ja terveysväitteiden käyttö edellyttää aina ravintoarvon ilmoittamista elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 artiklan 30 mukaisesti.

 

Terveysväitteitä käytettäessä on pakkausmerkintöihin tehtävä lisämerkintöjä (Väiteasetus, 10 ja 14 artikla)

Terveysväitteet ovat sallittuja vain, mikäli pakkausmerkintöihin tai niiden puuttuessa esillepanoon tai mainostamiseen sisältyy seuraavat tiedot:

a) maininta tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion ja terveiden elämäntapojen tärkeydestä;
b) kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn saamiseksi;
c) tarvittaessa huomautus henkilöille, joiden olisi vältettävä elintarvikkeen nauttimista; ja
d) asianmukainen varoitus niissä tuotteissa, joiden liiallisesta nauttimisesta todennäköisesti aiheutuu terveysriski.

Sairauden riskitekijän vähentämistä koskevien väitteiden yhteydessä ilmoitettava,

 • että väitteessä tarkoitettuun sairauteen liittyy useita riskitekijöitä
 • eikä yhden tekijän muuttumisesta välttämättä ole hyötyä.

 

Yleisluontoiset ilmaisut (Väiteasetus, 10 artikla)

Viittaus ravintoaineesta tai elintarvikkeesta saatavaan yleisluontoiseen, täsmentämättömään hyötyyn yleisen terveyden tai terveyteen liittyvän hyvinvoinnin kannalta on sallittu ainoastaan, jos siihen liittyy 13 tai 14 artiklassa tarkoitettuihin luetteloihin sisältyvä yksittäinen terveysväite. Yleisluontoisen ja hyväksytyn väitteen tulee sijaita toistensa vieressä tai jälkeen, niin että kuluttaja pystyy helposti ja vaivatta ymmärtämään yleisluontoisen ilmaisun antaman tarkan terveyshyödyn. Näiden väitteiden yhdistäminen asteriksilla (*) sallitaan.

Evira katsoo, että esimerkiksi ’sydänystävällinen’, ’hyvinvointia vatsallesi’, 'superfood', 'superruoka' tai ’terveyssuklaa’ ovat yleisluontoisia, täsmentämättömiä väitteitä. Niiden yhteydessä on esitettävä terveysvaikutuksen täsmentävä hyväksytty terveysväite.

Maa- ja maatalousministeriön asetuksen (834/2014) mukaisesti pakolliset pakkausmerkinnät on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä.
Evira katsoo, että ravintoarvoilmoitus ja terveysväitteen käytön edellyttämät lisämerkinnät on tehtävä suomeksi ja ruotsiksi aina, kun elintarvikkeesta esitetään ravitsemus- tai terveysväite. Jos vieraskielisissä merkinnöissä on Suomessa yleisesti ymmärrettäviä ravitsemus- tai terveysväitteitä, on ravintoarvoilmoitus ja tarvittavat lisämerkinnät myös silloin pakollisia ja tehtävä suomeksi ja ruotsiksi. Kaiken elintarvikkeesta annetun informaation, riippumatta käytetystä kielestä, tulee olla totuudenmukaista ja harhaanjohtamatonta.

Väitteiksi katsottavat kuvat ja symbolit

Väitteeksi katsotaan myös esitykset tai kuvaukset,luettuina graafiset sekä kuvia tai symboleita kaikissa muodoissa sisältävät esitykset, ja jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikkeella on erityisominaisuuksia. Terveysväitteeksi katsottavan kuvan tai symbolin kanssa on oltava hyväksytty terveysväite. Jos kuva, symboli tai graafinen esitys kuvaa ravitsemusväitettä, kuvan yhteyteen tulee liittää ravitsemusväite. 

Väitteeksi katsottavat tavaramerkit, tuotenimet tai kuvitteelliset nimet

Elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa esiintyvää tavaramerkkiä, tuotenimeä tai kuvitteellista nimeä, jota voidaan pitää ravitsemus- tai terveysväitteenä, voidaan käyttää, jos kyseisen tavaramerkin tai nimen yhteydessä esitetään väiteasetuksen säännöksiä vastaava ravitsemus- tai terveysväite.

 Väiteasetuksen artiklan 28(2) mukaisesti tuotteita, joihin liittyy ennen 1.1.2005 olemassa olleita tavaramerkkejä tai tuotenimiä, jotka eivät ole väiteasetuksen mukaisia, voi markkinoida 19.1.2022 saakka. Tämän jälkeen väiteasetuksen säännöksiä sovelletaan.

  

Toimijan vastuu

Euroopan komission on julkaissut kansallisten valvontaviranomaisten ja elintarvikealan toimijoiden käyttöön täytäntöönpanopäätöksen väiteasetuksen 10 artiklan täytäntöönpanoa koskevista suuntaviivoista.Komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti hyväksyttyjäkään terveysväitteitä ei saa käyttää, ellei niiden käyttö ole täysin väiteasetuksen kaikkien vaatimusten mukaista.

Elintarvikealan toimijan tulee kyetä osoittamaan toimivansa moitteettomasti ja näyttämään ne toimet, jotka se on toteuttanut väiteasetuksen kunkin osan noudattamiseksi.

• Käytetään vain hyväksyttyjä väitteitä väiteasetuksen mukaisesti
• Hyväksyttyjen väitteiden yhteydessä esitetään väitteiden käytön edellyttämät pakolliset tiedot

 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME