Terveysväitteet

Terveysväitteellä tarkoitetaan väitettä, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys. Terveysväitteet jaetaan kahteen ryhmään.

Artikla 13 terveysväitteet (= toiminnalliset väitteet):

  • ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta kasvuun, kehitykseen ja elimistön toimintaan liittyvät väitteet
  • psykologisia toimintoja ja käyttäytymistä koskevat väitteet
  • laihtumista, painon kontrollointia, näläntunteen vähentymistä, kylläisyydentunteen lisääntymistä tai ruokavalion energiasisällön vähentymistä kuvaavat väitteet

Artikla 14 terveysväitteet:

  • sairauden riskin (= riskitekijän) vähentämistä koskevat väitteet
  • lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavat väitteet

Terveysväitteiden hyväksymisjärjestelmä

Terveysväitteiden käyttäminen elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai muussa esillepanossa edellyttää, että väitteet ovat hyväksyttyjä ja sisällytettyjä 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin hyväksyttyjen väitteiden luetteloihin.

Hyväksymisjärjestelmän rakentaminen on lähtenyt liikkeelle siitä, että jäsenmaat toimittivat komissiolle 31.1.2008 mennessä kansalliset luettelot arvioitavaksi tarkoitetuista artiklan 13(1) terveysväitteistä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteen sanamuodon. EFSAn antama lausunto ei vielä ole terveysväitepäätös, vaan se tehdään komission asetuksella. Komission ja jäsenmaiden välisten keskustelujen jälkeen väite hyväksytään tai hylätään komission asetuksella.

Lisätietoja EFSAn julkaisemista NDA-paneelin arvioista löydät EFSAn kysymysrekisteristä.

Komissio valmistelee terveysväitepäätöksiä sitä mukaa kuin EFSA antaa lausuntoja väitteistä. Ajantasainen lista hyväksytyistä ja hylätyistä terveysväitteistä löytyy komission ylläpitämästä väiterekisteristä

Hyväksyttyjä artiklan 13(1) väitteitä eli ns. toiminnallisia terveysväitteitä koskevaa asetusta (EU) 432/2012 alettiin soveltaa 14.12.2012. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä art. 13(1) mukaisia terveysväitteitä, jotka ovat saaneet Euroopan komissiolta päätöksen ”ei-hyväksytty”, ei saa enää kyseisen päivämäärän tai annetun siirtymäajan jälkeen käyttää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai markkinoinnissa.

Väiteasetuksen artiklan 13(1) mukaisia terveysväitteitä, jotka ovat edelleen arvioitavana EFSAssa, voi käyttää toimijan omalla vastuulla siihen asti, että kyseisestä väitteestä on tehty virallinen päätös. Väitteiden tulee kuitenkin olla väiteasetuksen ja niihin sovellettavien kansallisten säädösten mukaisia.

Uuteen tieteelliseen tietoon perustuvia terveysväitteitä tai tietosuojapyynnön sisältäviä terveysväitteitä voi saattaa luetteloon erillisellä hakemuksella. Lisätietoa ks. terveysväitehakemukset. Näitä väitteitä voi käyttää vasta sitten, kun väite on hyväksytty.

 

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA