Elintarvikeketjun kansalliset laatujärjestelmät

Elintarvikealan toimijat voivat vapaaehtoisesti laatia omia laatujärjestelmiään. Tällaisten laatujärjestelmien tarkoituksena on varmistaa se, että toimijan tärkeänä pitämät vapaaehtoiset toimenpiteet toteutuvat tuotannossa lainsäädännön vähimmäisvaatimusten lisäksi. Toimija voi päättää esimerkiksi, että haluaa tuotteisiinsa käytettävän vain tietyntyyppisiä raaka-aineita tai että tuotteiden tuotannossa käytetään vain tiettyjä, jollakin tavoin paremmaksi arvioituja tuotantomenetelmiä. Näitä seikkoja voidaan tuoda esille markkinoitaessa tuotetta kuluttajille edellyttäen, että kuluttajaa ei johdeta harhaan.

Elintarvikeketjun kansallisilla laatujärjestelmillä tarkoitetaan viranomaisen, Suomessa Eviran, hyväksymiä laatujärjestelmiä. Ne ylittävät lainsäädännön vaatimukset eläinten terveyteen, hyvinvointiin tai elintarviketurvallisuuteen ja sen myötä kansanterveyteen liittyvien asioiden osalta. Euroopan unionin lainsäädännössä on määritelty edellytykset hyväksyttävälle laatujärjestelmälle. (Asetus N:o 1974/2006). 

Kaikkien tuottajien tulee voida osallistua laatujärjestelmiin. Järjestelmien täytyy kyetä varmistamaan tuotteiden täydellinen jäljitettävyys. Laatujärjestelmän suunnitelman mukaista toimivuutta valvotaan. Toimija korjaa tarvittaessa havaitut poikkeamat laatujärjestelmän vaatimuksista.

Kansalliset laatujärjestelmät tulivat Suomessa mahdollisiksi 1.6.2013 elintarvikelain muutoksen myötä. Elintarvikelaissa edellytetään, että laatujärjestelmän tulee hyväksymishetkellä olla ulkopuolisen riippumattoman tahon tarkastama. Lisäksi Evira hyväksyy järjestelmän, jos edellytykset täyttyvät. Hyväksyminen voidaan peruuttaa, mikäli edellytykset eivät enää täyty.


LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA