Hyvät tuotantotavat, GMP

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvät tuotantotavat ja omavalvonta

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden (kontaktimateriaalien) valmistajien, maahantuojien ja markkinoijien suorittama omavalvonta on kestävän tuotannon ja maahantuonnin perusta. Omavalvonta käsittää toimijan järjestelmälliset toimenpiteet, joilla se pyrkii varmistamaan kontaktimateriaaleja koskevien vaatimusten noudattamisen. Omavalvonta perustuu hyvien tuotantotapojen noudattamiseen.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (GMP) on annettu EY-asetus n:o 2023/2006. Sen mukaan tarvikkeiden ja materiaalien valmistajien on huolehdittava, että tuotantotoiminnassa noudatetaan hyviä tuotantotapoja koskevia yleisiä sääntöjä (laadunvarmistuksen, laadunvalvonnan ja dokumentoinnin käsittävä laadunhallintajärjestelmä) sekä yksityiskohtaisia liitteen 1 sääntöjä (painovärien siirtyminen sekä painettujen materiaalien käsittely ja varastointi). Hyvät tuotantotavat edellyttävät toimijalta riittävää toimialansa lainsäädännön tuntemusta.

Lyhyesti sanottuna: hyvät tuotantotavat merkitsevät prosessin laadunhallintaa ja varmistusta, jonka tuloksena oikeanlaisista, jäljitettävissä olevista raaka-aineista tuotetaan vaatimustenmukaisia kontaktimateriaaleja.

GMP-asetusta sovelletaan kaikkiin materiaalien ja tarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheisiin lukuun ottamatta lähtöaineiden tuotantoa. Alan toimijoilla on oltava asetusta vastaava laatujärjestelmä käytössään. Se esitetään viranomaiselle pyydettäessä. Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat myös kontaktimateriaalialan toimintaa.  

Pohjoismaisten valvontaviranomaisten, teollisuuden ja kaupan edustajien yhteistyönä on laadittu omavalvontaa ja hyviä tuotantotapoja koskevia ohjeita. Näiden ohjeiden tavoitteena on tukea tuotanto- ja hankintaketjun toimijoita oman vastuunsa ja vaatimustenmukaisuuden kokonaisuuden hahmottamisessa. Nämä ohjeet on esitelty EY:n komissiolle sekä jaettu laajasti eurooppalaisten valvontaviranomaisten käyttöön.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA