Jäljitettävyys

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat tarvikkeet on voitava jäljittää kaikissa tuotanto-, markkinointi- ja elintarvikeketjun vaiheissa. Tämä vaatimus sisältyy EY:n elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista antaman asetuksen (EY) N:o 1935/2004 17 artiklaan.

17 artikla, jäljitettävyys:

  1. Materiaalien ja tarvikkeiden jäljitettävyys on varmistettava kaikissa vaiheissa, jotta helpotetaan valvontaa, turvallisuudeltaan puutteellisten tuotteiden myynnistä poistamista, kuluttajatiedotusta ja vastuukysymysten ratkaisemista.
  2. Alan toimijoilla on oltava, tekninen toteutettavuus asianmukaisesti huomioon ottaen, käytössään järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat kartoittaa yritykset, joista ja joihin materiaaleja ja tarvikkeita ja mahdollisesti niiden valmistuksessa käytettyjä tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvia aineita tai tuotteita on toimitettu. Näiden tietojen on oltava pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.
  3. Yhteisössä markkinoille saatettavat materiaalit ja tarvikkeet on voitava tunnistaa asianmukaisen järjestelmän avulla, joka mahdollistaa niiden jäljitettävyyden merkintöjen tai niitä koskevien asiakirjojen tai tietojen perusteella.

Tavoite

Jäljitettävyys on riskinhallintakeino, jota käytetään, kun elintarviketurvallisuusongelma pitää rajata. Tarvikkeiden jäljitettävyys lisää elintarviketurvallisuutta ja kuluttajille annettavien tietojen luotettavuutta. Yksi jäljitettävyyden tavoitteita on voida poistaa määräysten vastaiset materiaalit ja tarvikkeet markkinoilta.

Soveltamisalue

Materiaalien ja tarvikkeiden jäljitettävyys koskee varsinaisten valmistajien ohella maahantuojia ja markkinoijia vähittäismyyntivaiheeseen asti sekä vastaavasti myös materiaaleja ja tarvikkeita käyttävää elintarviketeollisuuden ketjua vähittäismyyntivaiheeseen asti. Tuotteiden valmistajan, markkinoijan tai käyttäjän tulee tietää, mistä hän on hankkinut käyttämänsä raaka-aineet tai tuotteet ja kenelle hän on valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet toimittanut sekä niiden toimitusajankohdat ja -määrät. Toimijoiden on sisällytettävä jäljitettävyyden hallinta omavalvontasuunnitelmiinsa.