Komission asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikekelpoisesta muovista

Komission asetukseen 10/2011 yhdistettiin hieman muokaten ja täsmentäen aiemmin komission direktiivillä 2002/72/EY ja sen muutoksilla annetut elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia muovisia materiaaleja ja tarvikkeita koskevat vaatimukset. Kokonaisuudessaan asetusta sovelletaan vuodesta 2016 lähtien. Komission antama muoviasetuksen soveltamista koskeva ohje.

Elintarvikekosketukseen soveltuvan muovin valmistuksessa saa käyttää vain asetuksen liitteessä mainittuja hyväksyttyjä aineita niille annettujen ehtojen mukaisesti. Tämän lisäksi saa valmistuksessa käyttää eräitä muita aineita kansallisen lainsäädännön nojalla ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioitavana olevia ns. väliaikaisen luettelon aineita.

Elintarvikekosketukseen soveltuvien muovien – kuten kaikkien muidenkin materiaalien – vaatimustenmukaisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja* ja muut arvoketjun toimijat.

Valmistajan ja muiden toimijoiden on osoitettava muovin vaatimustenmukaisuus asetuksen 10/2011 liitteenä IV olevan kaavan mukaisella vaatimustenmukaisuusilmoituksella (Declaration of Compliance). Komission antama vaatimustenmukaisuusilmoitusta ja tietojen välittämistä koskeva ohje.

*maahantuonnilla tarkoitetaan tässä tuontia EU/ETA-maiden ulkopuolelta.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA