KTM:n päätös elintarvikekontaktimateriaaleista siirtyvistä raskasmetalleista no 268/1992

Suomen ainoa kontaktimateriaaleja koskeva kansallinen säädös.

Linkki asetukseen:https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920268?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=268%2F1992

Koskee kaikkia elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevia materiaaleja ja tarvikkeita.

Säädöksessä annetaan raja-arvot nikkelin (Ni), lyijyn (Pb), kromin (Cr) ja kadmiumin (Cd) siirtymiselle sekä alhaisemmat raja-arvot (1/10) pikkulapsille tarkoitetuille elintarvikekontaktimateriaaleille.