Keramiikka-asetus (KTM) 165/2006

Keramiikkaa koskevat EU-direktiivit on saatettu Suomessa voimaan Kauppa- ja Teollisuusministeriön asetuksella.

Linkki asetukseen: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060165

Lyijyn ja kadmiumin määrät tulee määrittää asetuksen liitteessä 1 annetuissa testiolosuhteissa käyttäen liitteessä II kuvattua menetelmää. 

EU-direktiivit (84/500/EEC, 05/31/EY , joihon perustuen KTM:n asetus on annettu, on parhaillaan tarkistettavana. Tarkistuksessa direktiivi tullaan muuttamaan EU-asetukseksi, joka tulee korvaamaan KTM:n asetuksen. EU-asetuksessa tullaan antamaan raja-arvot useamman metallin siirtymälle sekä tiukennetaan lyijyn ja kadmiumin siirtymän raja-arvoja.

Tällä hetkellä voimassa olevan keramiikka-asetuksen (KTM) mukaan lyijyn (Pb) ja kadmiumin (Cd) siirtymä keraamisista materiaaleista ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja: