Arviointikäynnin suorittaminen

Pitopaikkaan tehtävällä arviointikäynnillä arvioidaan valvotuille pito-olosuhteille asetettujen vaatimusten täyttymistä pitopaikassa. Arviointi pohjautuu trikiiniasetukseen ja Eviran ohjeeseen 16042/1 ”Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten vähentämiseksi”. Ohjeessa kerrotaan, mitä vaatimuksia lainsäädännössä on asetettu valvotuille pito-olosuhteille ja mitä nämä vaatimukset Eviran käsityksen mukaan käytännössä tarkoittavat.

Arviointi suoritetaan haastattelemalla toimijaa, tarkastamalla asiakirjoja sekä tarkastamalla sikala sen sisä- ja ulkopuolella. Jotta sikala ja sen rakenteen voidaan tarkastaa ulkopuolelta, aivan rakennuksen ympärillä ei saa olla paksuja lumikinoksia tai muita näköesteitä.

Arvioija täyttää Arviointikäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella arviointilomakkeen sikojen valvottujen pito-olosuhteiden vaatimusten täyttymisestä. Sellaisten kohtien osalta, joissa on valittu vastausvaihtoehto ”Ei”, kirjoitetaan lisätietoja -kohtaan tarkempi kuvaus epäkohdasta. Jos korkeintaan 3 km etäisyydellä pitopaikasta on kaatopaikka, lisätietoja -kohtaan kirjoitetaan lyhyt kuvaus tilanteesta ja paikallisista olosuhteista. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitetaan Eviran elintarvikehygieniayksikköön. Evira tekee päätöksen pitopaikan virallisesta tunnustamisesta tai tunnustamatta jättämisestä. Tämän jälkeen päätös toimitetaan hakijalle.