Jäljitettävyyden valvontaprojekti (2015)

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että toimija pystyy osoittamaan mistä ja milloin elintarvike on tullut sekä mihin ja milloin elintarvike on toimitettu. EU:n yleisen elintarvikeasetuksen ((EY) N:o 178/2002) ja kansallisen elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijan on pystyttävä riittävällä tarkkuudella yhdistämään tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Erityislainsäädäntö antaa tuotekohtaisia, tiukempia vaatimuksia alkuperän ilmoittamisesta, erän tiedoista, eräkohtaisesta jäljitettävyydestä, sisäisestä jäljitettävyydestä ja kirjanpidosta.

Elintarvikkeen hyvä jäljitettävyys mahdollistaa osaltaan:

  • kuluttajien luottamuksen elintarvikkeen turvallisuuteen
  • täsmällisen informaation jakamisen kuluttajille
  • kriisitilanteiden hallitsemisen
  • täsmälliset ja nopeat takaisinvedot
  • valvontaviranomaisten tiedonsaannin mm. elintarvikkeen alkuperästä ja toimittajasta.


Elintarvikkeiden hyvä jäljitettävyys ja yritysten toimivat jäljitettävyysjärjestelmät ovat keskeinen elintarviketurvallisuuden hallinnan osa ja elintarvikepetosten ehkäisemisen väline.

Vuoden 2015 maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana toteutettiin Eviran ohjaama kansallinen jäljitettävyyden valvontaprojekti. Tarkastuskohteita olivat liha-alan laitokset ja kala-alan laitokset sekä lisäksi muutama tukku- tai vähittäiskauppa ja varasto. Tarkastuskäynnit jakautuivat tasaisesti ympäri maata, jokaisen Aluehallintoviraston alueelle. Liha-alan laitoksia tarkastettiin yhteensä 30. Kala-alan laitoksia tarkastettiin 22. Muita tarkastettuja kohteita oli 15.Tarkastuskäynnit suunniteltiin ja toteutettiin niin, että neuvovalle ja perehdyttävälle keskustelulle varattiin reilusti aikaa. Sekä toimijaa että valvojaa ohjattiin ja neuvottiin kulloisenkin tarpeen mukaan. Jokaiseen tarkastuskäyntiin osallistui tarkastettavan kohteen oman valvojan lisäksi myös Eviran ja/tai Aluehallintoviraston edustaja.

Jäljitettävyyden valvontaprojektin tarkastustulos annettiin arvosanoin A, B, C tai D. Valtaosa tarkastetuista kohteista sai arvosanan A (toiminta on vaatimusten mukaista ) tai B (pieniä epäkohtia). Kokonaisarvosanan C (määräajassa korjattavia epäkohtia) sai 13 % tarkastetuista liha-alan laitoksista ja 14 % kala-alan laitoksista. Muut projektissa tarkastetut kohteet (15 kpl) saivat arvosanaksi A tai B. Projektitarkastuksien tulokset olivat rohkaisevalla tasolla. Yritykset säilyttävät ja pystyvät toimittamaan hallussaan olevat jäljitettävyystiedot valtaosin hyvin ja muutamassa havaitussa poikkeustapauksessakin välttävästi. Myös projektitarkastuksien arvosanat ja tähän mennessä vastaavantyyppisiin kohteisiin tehtyjen Oiva-jäljitettävyystarkastuksien arvosanat ovat %-jakaumaltaan linjassa keskenään.

Pienille ja keskisuurille yrityksille yrityksille kaupallisilta asiakirjoilta edellytettävä sisältötieto vaikuttaa olevan haasteellisin jäljitettävyyteen sisältyvä asia hallittavaksi. Kategorisia puutteita ei juuri ollut, mutta asiakirjahallinta kaipaa lisää systemaattisuutta ja ymmärrystä siitä, että määritellyt eläinperäisten elintarvikkeiden lähetyksiä koskevat tiedot tulee aina - ja kokonaisuudessaan - saattaa sen elintarvikealan toimijan käyttöön, jolle elintarvike toimitetaan. Kaksi muuta kokonaisuutta / toiminnan muotoa, joissa oli laajalti erilaisia jäljitettävyyden hallintaan liittyviä puutteita olivat ns. rahtityö sekä tuotteen jonkin valmistusvaiheen teettäminen toisessa toimipaikassa. Yleisesti voidaan todeta, että mitä suurempi yritys ja toimipiste, sitä mietitympiä ja systemaattisempia jäljitettävyyden hallinnan järjestelmät ja menetelmät olivat. Toisaalta aivan yhtä hyvin mikroyrityskin pystyi ja pystyy toteuttamaan kaikki lainsäädännön vaatimukset täyttävän elintarvikkeiden jäljitettävyyden.

Projektin avulla saatuja tuloksia, yritysten edustajien näkemyksiä, valvojien näkemyksiä ja kokemuksia sekä muita tarkastuksilla kirjattuja jäljitettävyyden hallintaan liittyviä huomioita ja tietoja voidaan jatkossa hyödyntää sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä mm.

  • jäljitettävyysvalvontaa suunnatessa ja kehitettäessä
  • entistä täsmennetyllä valvontaohjeistuksella ja -koulutuksella (sekä valvojille että toimijoille)
  • pienille ja keskisuurille elintarvikeyrityksille tarkoitetuilla lyhyillä, paljon käytännön esimerkkejä sisältävillä ohjeilla.


Edellä mainittujen asioiden seurauksena jäljitettävyyden valvontaa pystytään suuntaamaan entistä tarkoituksenmukaisemmin ja jäljitettävyyden hallinta (niissä yrityksissä, joilla vielä epäkohtia elintarvikkeiden jäljitettävyyden hallinnassa on) paranee sekä myös osaltaan tukee entistä paremmin toimipisteen toimintaa.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME: